Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Radioterapie I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRA1 KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Pavla Buřičová (gar.), Pavla Nováková, Veronika Paštyková
Cvičící:
Pavla Buřičová (gar.), Lukáš Cupal
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy využití IZ při léčbě zhoubných nádorů. Je podán přehled hlavních radioterapeutických metod včetně aplikace vnějších svazků záření gama a elektronů a rovněž tak použití radioaktivních zářičů v brachyterapii. Podrobněji jsou probrány radioterapeutická zařízení využívající Co-60 a lineární urychlovač. Ná-ležitá pozornost je věnována otázkám kontroly kvality a kalibrace svazků. Diskutovány jsou rovněž problémy spojené s brachyterapii včetně stanovení dávek a některých specifických požadavků na radiační ochranu. V přednáškách je také zmínka o nových radioterapeutických možnostech aplikace neutronů a těžkých nabitých částic. Na závěr jsou prezento-vány požadavky na radiační ochranu v oblasti radioterapie, kde zvláštní pozornost je věnována radiačním nehodám, je-jich prevenci a minimalizaci jejich radiologických důsledků.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních včetně domácí příprav, povolená 1 neomluvená absence, další absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů po dohodě s vedoucím cvičení. Způsob náhrady cvičení určí vyučující.

Zápočet bude udělen za předvedení prezentace na vybrané téma, které bude akceptováno vedoucím cvičením a dále za úspěšně vykonaný zápočtový test z obsahu cvičení a zadaného samostatného studia. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty.

Zápočtový test bude v písemné podobě, přičemž bude kombinován z:

- odpovědí typu ABC (možné i více správných odpovědí) - správně zodpovězena otázka 1 bod

- odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně (velmi důležité otázky) - 5 bodů

- odpovědí, kdy bude nutné prokázání matematických a fyzikálních znalostí (příklady atd.) - 5 -15 bodů dle náročnosti dané problematiky a samostudia.

K úspěšnému vykonání kontrolního testu je nutné dosažení 50 % a více.

Ústní přezkoušení je pouze v případě nejasného hodnocení testu.

Hodnocení dle stupnice ECTS:

A (100-90 %) výborně (excellent)

B (89-80 %) velmi dobře (very good)

C (79-70 %) dobře (good)

D (69-60 %) uspokojivě (satisfactory)

E (59-50 %) dostatečně (sufficient)

F (49-0 %) nevyhovující (failed)

Osnova přednášek:

1.Role a principy radioterapie jako jedné z důležitých metod pro léčení zhoubných nádorů, zdroje externích svazků: Co-60, lineární urychlovače, speciální zařízení a pomůcky, specifikace zdrojů a uspořádání ozařovací místnosti, výpočet stínění

2.Požadavky na parametry svazku záření: rentgenové záření, elektrony

3.Kalibrace svazku pomocí speciálních ionizačních komor, fantomů a dalších přístrojů, dozimetrické srovnávací měření, audit, přesnost stanovení dávky, kontrola kvality fotonového svazku, distribuce dávky, profil svazku, příslušné korekce, kontrola kvality elektronového svazku, distribuce dávky, profil svazku, příslušné korekce, pravidelná kontrola a nastavení parametrů svazků (v souladu s platným protokolem)

4.Simulátory a zobrazovací metody pro plánování léčebných procedur

5.Brachyterapie: princip metody, radionuklidy, dozimetrický systém, výpočet dávek

6.Nové trendy v radioterapii: neutronová a iontová terapie

7.Radiační ochrana v radioterapii, minimalizace nehod, zmírnění jejich důsledků

Osnova cvičení:

1. Role a principy radioterapie jako jedné z důležitých metod pro léčení zhoubných nádorů

2. Zdroje externích svazků: Co-60, lineární urychlovače, speciální zařízení a pomůcky, výpočet stínění

3. Rentgenové záření, elektrony

4. Kalibrace svazku, dozimetrické srovnávací měření, audit, přesnost stanovení dávky, kontrola kvality svazku, distribuce dávky, profil svazku

5. Simulátory a zobrazovací metody pro plánování léčebných procedur

6. Brachyterapie, nové trendy v radioterapii: neutronová a iontová terapie

7. Zápočtový test (cvičení i přednášky), radiační ochrana v radioterapii, minimalizace nehod, zmírnění jejich důsledků

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] Spurný, V. A Šlampa, P.: Moderní radioterapeutické metody, VI. díl, Radioterapie, IVPZ, Brno, 1999

[2] Petera, J.: Moderní radioterapeutické metody, V. díl, Brachyterapie, IVPZ, Brno, 1998

[3] Feltl D., Cvek J., Klinická radiobiologie, Tobiáš, Praha, 2005

[4] Šlampa P., Petera J. a kol., Radiační onkologie, Galén, Praha, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost FNB
Cupal L.
13:00–14:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)


FN Bulovka
místnost FNB
Nováková P.
Buřičová P.

13:00–14:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)

FN Bulovka
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2846206.html