Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Radiační ochrana

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRAO ZK 3 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a úkoly radiační ochrany, bez níž se zákonitě neobejde žádná aplikace IZ a použití radionuklidů. Přehledně jsou shrnuty stěžejní veličiny a jednotky potřebné ke kvantifikaci ozáření osob. Podrobně jsou diskutovány otázky spojené se stanovením příspěvků jednotlivých složek ozáření (vnější a vnitřní kom-ponenta) k celkové efektivní dávce. Zvláštní pozornost je pak věnována kontrole ozáření pracovníků, obyvatel a pacien-tů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků. Jsou probrány také havarijní situace, které souvisí s jadernými a radiačními nehodami. Na závěr jsou presentovány hlavní dokumenty a doporučení týkající se radiační ochrany.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních včetně domácí přípravy, nutná 100% účast na cvičeních, absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů po dohodě s vedoucím cvičení. Způsob náhrady cvičení určí vyučující.

Zápočet bude udělen za prezentace na zadané téma, která bude akceptovatelná vyučujícím a dále za úspěšně vykonaný kontrolní test a zápočtový test z obsahu cvičení a zadaného samostatného studia, přičemž bude rovněž hodnocena aktivita studenta během hodiny v průběhu celého semestru. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty.

Kontrolní test bude v písemné podobě, přičemž bude kombinován z:

- odpovědí typu ABC (možné i více správných odpovědí) - správně zodpovězena otázka 1 bod

- odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně (velmi důležité otázky) - 5 bodů

-odpovědí, kdy bude nutné prokázání matematických a fyzikálních znalostí (příklady atd.) - 5 -15 bodů dle náročnosti dané problematiky a samostudia.

K úspěšnému vykonání kontrolního testu je nutné dosažení 50% a více správných odpovědí.

Zkouškový test bude formou písemného testu kombinovaného z:

- odpovědí typu ABC (možné i více správných odpovědí) - správně zodpovězena otázka 1 bod

- odpovědí, kdy je nutné odpovídat písemně (velmi důležité otázky) - 5 bodů

- odpovědí, kdy bude nutné prokázání matematických a fyzikálních znalostí (příklady atd.) - 5 - 15 bodů dle náročnosti dané problematiky a samostudia

K úspěšnému vykonání zkouškového testu je nutné dosažení 50% a více správných odpovědí.

Ústní přezkoušení je pouze v případě nejasného hodnocení testu.

Hodnocení kontrolního, zápočtového a zkouškového testu:

A výborně (excellent)91 - 100%

B velmi dobře (very good)81 - 90%

C dobře (good)71 - 80%

D uspokojivě (satisfactory)61 - 70%

E dostatečně (sufficient)51 - 50%

F nevyhovující (failed)více než 49%

Osnova přednášek:

1.Vybrané pojmy z jaderné fyziky, atomy a atomová jádra

2.Základní pojmy v radiační ochraně, legislativa, předpisy a doporučení v radiační ochraně, SÚJB, ICRP, SÚRO, IAEA

3. Radioaktivita, příčiny radioaktivity, přeměna beta minus, pozitronová přeměna, elektronový záchyt, přeměna alfa, samovolné štěpení, přeměna gama a vnitřní konverze, popis radioaktivní přeměny, jaderné reakce.

4. Druhy a vlastnosti ionizujícího záření. Záření alfa, záření beta, záření elek-tromagnetické, záření gama, RTG záření, anihilacní záření, neutronové záření

5. Veličiny a jednotky používané v radiační ochraně

6. Interakce záření s látkou z hlediska přenosu a absorpce energie

7. Přírodní a umělé zdroje ozáření obyvatel. Externí záření od přírodních zdrojů, koncentrace přírodních radionuklidů v životním prostředí včetně vody a potravin, kvantifikace příspěvků vnějšího záření a interní kontaminace k celkové efektivní dávce. Otevřený a uzavřený zářič

8. Účinky ionizujícího záření, principy zdůvodnění, optimalizace a limitování v radiační ochraně

9. Program monitorování (osob i pracovního prostředí), dávkové limity, kategorizace pracovišť, příspěvek od vnějšího ozáření a vnitřní kontaminace, kontrola výpustí radioaktivních látek do životního prostředí

10. Postupy při prevenci a zmírnění následků radiačních nehod, minimalizace radiologických důsledků, havarijní připravenost pracovišť, monitorování havarijních situací

Osnova cvičení:

1. Převody jednotek, násobky a díly, atomy a atomová jádra

2. Veličiny a jednotky používané v radiační ochraně

3. Kontrolní test

4. Radiační zátěž z fotonových zdrojů

5. Zkouškový test

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Ullmannn, V.: Jaderná a radiační fyzika, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 2009

[2] Švec, J.: Radioaktivita a ionizující záření, VŠB, Ostrava, 2005

[3] Kolektiv autorů (Editor: V. Klener): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

[4] http://fbmi.sirdik.org/

[5] radiacni-ochrana.fbmi.cvut.cz

[6] Sabol, J.: Základy dozimetrie, ČVUT, Praha, 1992

Doporučená literatura:

[1] Sabol, J. and Weng, P.: Introduction to Radiation Protection Dosimetry. World Scientific Publishing Co.,Singapore 1995

[2] Martin, J. E. And Lee, C.: Principles of Radiological Health and Safety, Wiley - Intersience, New Jersey, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2845206.html