Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Chemická bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCCHB ZK 4 15P česky
Přednášející:
Vladimír Pitschmann (gar.), Zdeněk Hon
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními normami, které se vztahují k předmětné problematice, s pravidly pro zabezpečení a nakládání s chemickými látkami, s jednotlivými protichemickými opatřeními a s problematikou úniku nebezpečných chemických látek v případě chemických havárií či teroristických útoků.

Požadavky:

V rámci předmětu je podmínkou zpracování seminární práce v rozsahu 5 stran formátu A4 na téma: Analýza technologických rizik pro vybrané zařízení (výrobní, skladovací, přepravní) obsahující nebezpečnou chemickou látku. Analýza musí zahrnovat: stručný popis zařízení, kde je nebezpečná látka používána/skladována/přepravována; identifikaci a popis možných scénářů nehody včetně možných příčin; odhad následků/dopadů uvažovaných scénářů havárií pomocí SW programu ALOHA či TerEx.

Zkouška je písemná, formou testu. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Test obsahuje celkem 20 testových otázek, včetně otázek na doplnění: bodové hodnocení: 20 - 19 správných odpovědí = 1 (A); 18 - 17 správných odpovědí = 1,5 (B); 16 - 15 správných odpovědí = 2 (C); 14 - 13 správných odpovědí = 2,5 (D); 12 - 11 správných odpovědí = 3 (E); 10 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

Úvod do studia předmětu, základní pojmy a rozdělení chemických látek a směsí. Definice a základní toxikologické pojmy.

Základní vlastnosti toxických chemických látek.

Základní faktory ovlivňující šíření škodlivin.

Základní mechanismy působení toxických chemických látek.

Toxikologicky významné syntetické a přírodní toxické chemické látky.

Problematika chemických havárií. Ochrana obyvatelstva v případě úniku toxické chemické látky.

Právní předpisy chemické bezpečnosti. Označování nebezpečných látek a směsí.

Chemický terorismus, modelování chemického napadení a havárií.

Nakládání s chemickými látkami ve smyslu Úmluvy o zákazu chemických zbraní.

Chemický průzkum a terénní analýza.

Prostředky ochrany dýchacích orgánů.

Prostředky ochrany povrchu těla.

Možnosti dekontaminace osob a techniky

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními normami, které se vztahují k předmětné problematice, s pravidly pro zabezpečení a nakládání s chemickými látkami a se způsoby individuální ochrany.

Studijní materiály:

PITSCHMANN, V. a kol.: Chemické zbraně a ochrana proti nim. Praha: Manus, 2011, s. 162-170. ISBN 978-80-86571-09-6.

ČAPOUN, T. et al. Chemické havárie. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2009. ISBN 978-80-86640-64-8.

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek. [online]. MV ČR. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/chovani-obyvatelstva-v-pripade-havarie-s-unikem-nebezpecnych-chemickych-latek.aspx

KASSA, J. et al. Toxikologické aspekty medicíny katastrof: učební text pro vysokoškolskou výuku. vyd. 1, Hradci Králové: Univerzita obrany, 2006. 80 stran, ISBN: 80-85109-8-91.

PITSCHMANN, V. Analýza toxických látek detekčními trubičkami. Drahelčice: ECONT CONSULTING, 2005. ISBN 80-86664-03-1.

PRYMULA, R. et al. Biologický a chemický terorismus. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 152 s. ISBN 80-247-0288-6.

SKŘEHOTA, P., HAVLOVÁ, M., TRÁVNÍČEK, M. Prevence nehod a havárií, 1. díl: nebezpečné látky a materiály. Praha: PINK PIG, 2009. ISBN: 978-80-86973-34-0.

ŠTĚTINA, J. et al. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 436 s. ISBN 80-7169-688-6.

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Vyhláška č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů

(chemický zákon)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2844106.html