Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Systém a zásady vnitřní bezpečnosti

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCSVB KZ 4 12P+6S česky
Přednášející:
Barbora Vegrichtová (gar.)
Cvičící:
Barbora Vegrichtová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posláním předmětu je podání komplexní informace o podstatě a hlavních směrech systému a zásad vnitřní bezpečnosti. Hlavní akcent je položen na plnění úkolů jednotlivých subjektů při ochraně společenských zájmů, na znalosti funkcí a úkolů policejně bezpečnostních orgánů jak státních, tak i nestátních, jejich vzájemné vazby a vnější vztahy. Na regulativním významu právních norem a na rozboru jednotlivých druhů kriminalisticko bezpečnostní činnosti, správně bezpečnostní činnosti, charakteristice základních prvků a metod dokumentování bezpečnostní situace a informačních systémů důležitých pro vnitřní bezpečnost České republiky.

Požadavky:

Minimálně 70 % účast na cvičeních + zpracování a prezentace referátu na odborné téma.

Forma ověření studijních výsledků: písemný test. Test je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu přednášek a zadaného samostatného studia, k získání zápočtů je třeba zodpovědět 14 ze 20 otázek.

Požadavky na studenta: samostudium zadaných témat.

Osnova přednášek:

1. Systém a zásady vnitřní bezpečnosti - úvod

2. Systém a zásady vnitřní bezpečnosti EU

3. Subjekty podílející se na vnitřní bezpečnosti

4. Policie ČR - struktura a úkoly

5. Policie ČR - pravomoc, působnost a kooperace

6. Kriminalisticko bezpečnostní činnosti

7. Vybrané bezpečnostní hrozby současnosti I

8. Vězeňská služba ČR a aktuální otázky českého vězeňství

9. Vybrané bezpečnostní hrozby současnosti II

10. Organizovaná kriminalita a problematika gangů

11. Úkoly a činnost dalších bezpečnostních sborů

(Celní správa, zpravodajské služby aj.)

12. Vybrané bezpečnostní hrozby III

13. Vybrané bezpečnostní hrozby IV

14. Činnost obecní policie a dalších subjektů vnitřní bezpečnost

Osnova cvičení:

1. Vnitřní bezpečnost ČR a související otázky

2. Policie ČR, hlavní úkoly a působnost

3. Bezpečnostní hrozby současnosti I

4. Bezpečnostní hrozby současnosti II

5. Aktuální otázky českého vězeňství

6. Organizovaná kriminalita a problematika gangů

7. Zpravodajské služby, pravomoci a úkoly

Cíle studia:

Cílem předmětu je podání komplexní informace studentům o podstatě a hlavních směrech systému a zásad vnitřní bezpečnosti v ČR a relevantních bezpečnostních otázkách tak, aby jej uměli správně interpretovat a využít v míře potřebné pro jejich praxi.

Studijní materiály:

EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace, Portál 2009. ISBN 978-80-7367-540-0

MATES, P.; ŠKODA J.; VAVERA, F. Veřejné sbory. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-807357-572-4.

DVOŘÁČEK, Z. Právní základy veřejného pořádku. Vybrané kapitoly. Armex Publishing., Praha 2004, ISBN 80-7251-074-6.

KOVÁRNÍK, L., TÓTH, J. Policejní akce. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009, 222 s., ISBN 978-80-7251-311-6.

CHMELÍK, J. a kol. Rukověť kriminalistiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-36-9.

MACEK, P., FILÁK, A. a kol. Základy teorie policejně bezpečnostní činnosti. Praha: Police history, 2004, 253 s. 80-86477-21-5.

Bezpečnostní strategie ČR. Praha: MV ČR,

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR.

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky;

Zákon č. 555/1992 Sb., o vězeňské a justiční stráži ČR ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Zákon 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 238/1999 Sb., novela některých zákonů týkajících se veřejného činitele.

Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2844006.html