Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Jaderná a radiační bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCJRB ZK 3 15P česky
Přednášející:
Zdeněk Rozlívka (gar.), Jiří Vokálek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět bude zaměřen na praktické uplatnění základních principů radiační ochrany v oblasti používání významných a velmi významných zdrojů ionizujícího záření. Zvláštní pozornost bude věnována legislativním požadavkům na držitele povolení k nakládání se ZIZ, zejména pak na organizační a technické zajištění radiační ochrany na jaderně energetických zařízení a fyzické ochrany zdrojů používaných v průmyslu a v medicíně. Významná část přednášek bude věnována organizačnímu zajištění havarijní připravenosti v rámci České republiky, včetně popisu činností jednotlivých složek celostátní radiační monitorovací sítě. Součástí přednášek bude i praktická ukázka měření vybraných fyzikálních veličin důležitých z hlediska radiační ochrany.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nezbytná účast minimálně na 6 přednáškových blocích. V případě více absencí (maximálně však 3) je podmínkou pro udělení zápočtu úspěšné složení ústního pohovoru v závěru semestru. Bez získání zápočtu a jeho zápisu do KOSu není možné připuštění ke zkoušce. Podmínkou pro úspěšné složení zkoušky je udělení zápočtu a splnění požadavků závěrečného písemného testu. Výsledná známka je určena na základě kritérií pro vyhodnocení písemného testu.

Osnova přednášek:

Osnova a harmonogram přednášek:

1. Úvod, osnova přednášek, podmínky zápočtu a zkoušky, doporučená literatura; Vymezení základních pojmů v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany; Legislativní požadavky v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti; Mezinárodní standardy v oblasti radiační ochrany - 12.10.2018

2. Přehled veličin radiační ochrany a k nim přináležejících jednotek, praktické příklady způsobů měření, zdůraznění odlišností - 26.10.2018

3. Organizační a technické zajištění radiační ochrany na českých jaderných elektrárnách; Implementace mezinárodních standardů do české legislativy a kontrola v rámci auditů; Srovnání havarijní připravenosti na zahraničních jaderných elektrárnách - 9.11.2018

4. Radiační monitorovací síť a programy monitorování; Vnitřní a vnější havarijní plán, havarijní řády; Krizové řízení. Činnost mobilních monitorovacích skupin; Praktická ukázka základních měřících postupů - 23.11.2018

5. Průmyslové zdroje ionizujícího záření - 7.12.2018

6. Hodnocení radiační situace a prognóza jejího dalšího možného vývoje; Analýza a hodnocení radiačních mimořádných událostí - 11.1.2019

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti v oblasti zajištění radiační ochrany při nakládání s významnými a velmi významnými zdroji ionizujícího záření. Získání základních znalostí v oblasti organizačně technického zabezpečení radiační ochrany a havarijní připravenosti u jaderně energetických zařízení a průmyslových zdrojů ionizujícího záření.

Studijní materiály:

Zákon č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, tento zákon vstoupil v účinnost ke dni 1.1.2017

Nejdůležitější vyhlášky SÚJB vztahující se k zajištění radiační ochrany (dostupné na http://www.sujb.cz):

Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Vyhláška SÚJB č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

Vyhláška SÚJB č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

Vyhláška SÚJB č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace.

Vyhláška SÚJB č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

Vyhláška č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízeně (pro pracoviště III. a IV. Kategorie)

Vyhláška SÚJB č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000

J. Koc a kol. (SÚRO): Organizační a technické požadavky na zajištění radiační ochrany a havarijní připravenosti na jaderných zařízeních – studijní opora FBMI ČVUT (https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/17PMCJRB)

Series No. GSR Part 3: Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA, Vienna, 2014.

(dostupné na http://www-ns.iaea.org/standards/documents/general.asp)

Safety Reports Series No. 21: Optimalization of Radiation Protection in the Control of Occupational Exposure, IAEA, Vienna, 2002

(http://www.iaea.org/googleResult.html?cx=004828748078731094376%3Am_jpm98tdns&cof=FORID%3A11&q=Control+of+Occupational+Exposure&submit.x=21&submit.y=6)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2843806.html