Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Psychologie krizových situací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCPKS KZ 4 6P+12C česky
Přednášející:
Eva Biedermannová (gar.)
Cvičící:
Eva Biedermannová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student bude seznámen se základními teoretickými postuláty stresu a jeho zvládání včetně copingových strategií. Důraz bude kladen na prohloubení znalostí v oblasti krizové intervence. Praktická část bude zaměřena na potřeby pracovníků IZS (kdo je pracovníkem IZS, jaké jsou na něho kladeny požadavky, jak by se měl chránit před vyhořením, apod.). Praktická výuka proběhne formou sebezkušenostních seminářů. Součástí praktických cvičení bude metodika CISM (Critical Incident Stress Management).

Požadavky:

Podmínkou udělení KZ je:

1. aktivní účast na cvičeních. Je přípustná jedna absence, přičemž větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů. Je potřeba dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady.

2. zpracování a úspěšná prezentace seminární práce.

3. úspěšné absolvování zápočtového testu.

Student je povinen zpracovat a prezentovat powerpointovou prezentaci na téma předmětu nebo osobních zájmů v rámci poskytování psychosociální péče členům IZS.

Otázky v zápočtovém testu budou plně kolidovat s výukou realizovanou v průběhu semestru.

Studenti můžou k přípravě na zápočtový test rovněž využít studijní oporu, která je dostupná na webových stránkách předmětu.

Závěrečná známka (KZ) bude vycházet z následujícího hodnocení:

1. body za prezentaci seminární práce (maximum 5 bodů)

2. hodnocení zápočtového testu (maximum 30 bodů a hodnocení vychází z ECTS)

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia předmětu, terminologie, vliv extrémní zátěže na psychiku jedince.

2. Krizová intervence v rámci mimořádných událostí a krizových stavů. (systém pomoci obětí a prevence trvalých psychických následků). Krizová intervence u pozůstalých.

3. Poskytování krizové intervence v rámci humanitární pomoci v interkulturním prostředí. Problematika migrace a migrační vlny.

4. Systém poskytování psychosociální pomoci u jednotlivých složek IZS. (Policie, HZS, ZZS)

5. Psychologická péče o pracovníky IZS (zvládání pocitu selhání a viny, prevence syndromu vyhoření). CISM. Možné následky extrémní zátěže (akutní, chronické) a možnosti prevence.

6. Specifika práce s lidmi při mimořádných událostech, krizová komunikace.

7. Specifika přístupu k psychicky narušeným jedincům, jedincům pod vlivem krize a jedincům s psychiatrickou diagnózou.

Osnova cvičení:

1. Osobnostní charakteristiky jedince, osobnostní způsobilost pracovníka IZS, motivace, rizikové faktory. Zadání ke zpracování referátů.

2. Stres a jeho zvládání, kognitivní mapa stresu, moderátory zdraví.

3. Působení extrémního stresu na lidskou psychiku. Copingové strategie

4. Systém pomoci obětem MU a krizových stavů.

5. Komunikační dovednosti pracovníka IZS.

6. Migrace, migrační vlna. Psychologické aspekty spojené s migrací.

7. Přednes a vyhodnocení powerpointových prezentací studentů 1 část.

8. CISM (prevence, psychologická první pomoc, debriefing, defusing, peer program).

9. Prevence syndromu vyhoření u pracovníků IZS.

10. Terorismus. Psychické následky teroristických činů. Náboženské pozadí terorismu.

11. Nácvik interakce s psychicky narušením jedincem.

12. Nácvik interakce s dětskou obětí.

13. Přednes a vyhodnocení powerpointových prezentací studentů 2 část.

14. Zápočtový test. Případné konzultace.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností studentů v oblasti psychosociální intervenční pomoci na místě mimořádné události v rámci IZS.

Studijní materiály:

[1] Baštecká, B. a kol.: Terénní krizová práce, Grada, 2005

[2] Šatenková, N. a kol.: Krizová intervence pro praxi, Grada, 2004

Doporučená literatura:

[1] Špatenková N. a kol.: Krize - psychologický a sociologický fenomén, Grada, 2004

[2] Šindelářová, B., Vymětal, Š.: Novináři a neštěstí. Praha, Themis, MV ČR, 2006

[3] Vymětal, Š., Malíková, J.: Možnosti psychosociální pomoci v urgentní fázi mimořádné události s velkým počtem obětí, Urgentní medicína, 2/2006

[4] Vymětal, Š.: Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí: současný stav v České republice, Urgentní medicína, 4/2006

[5] Vymětal, Š.: Poskytování psychosociální pomoci v mimořádných situacích, 112, odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany, 2/2007

[6] Skriptum pro vzdělávání pracovníků orgánů krizového řízení "Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek - Krizové řízení, MVČR, Praha 2005.

[7] Rosinski Philippe, Koučování v multikulturním prostředí, Management press, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2843606.html