Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCOZP Z,ZK 4 12P+6C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou CBRNE rizik a to jak z pohledu havárií tak i případného bojového nebo teroristického zneužití. Předmět seznamuje s krizovou připraveností zdravotnictví se zaměřením na zdravotnické záchranné služby a s jednotlivými nebezpečnými noxami a první předlékařskou a přednemocniční neodkladnou péčí.

Požadavky:

Zápočet: účast na cvičení realizované ve Státním ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Zkouška: absolvovat lze pouze při uděleném zápočtu, písemná forma, multiple choice test.

Osnova přednášek:

Krizová připravenost ve zdravotnictví.

Hromadné postižení zdraví a reakce složek Integrovaného záchranného systému, Typové činnosti

Obecná charakteristika CBRNE rizik a intoxikací - minulost a současnost.

Nebezpečné CHEMICKÉ látky.

Legislativa, možnosti zneužití, prostředky ochrany zasahujících složek, možnosti prvotní detekce.

Bojové otravné látky, dekontaminace, antidota, první pomoc.

Vysoce riziková a riziková BIOLOGICKÁ agens.

Legislativa, možnosti zneužití, prostředky ochrany zasahujících složek, možnosti prvotní detekce, dekontaminace, zdravotnická a organizační opatření, první pomoc.

RADIAČNÍ a radiologické havárie, možnosti zneužití Ra látek - špinavá bomba, dozimetrie

Ochranné prostředky zasahujících složek, Kontaminace - dekontaminace osob, První pomoc.

Legislativa - Atomový zákon

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základním přehledem CBRNE rizik, činností složek IZS a především zdravotnické záchranné služby při záchranných a likvidačních pracích. Student by se měl po absolvování předmětu plně orientovat v problematice chemických, biologických, radiačních a radiologických ohrožení civilního obyvatelstva v době míru i za válečného stavu.

Studijní materiály:

[1] BALOG, K. a I. BARTLOVÁ. Základy toxikologie. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. ISBN 80-86111-29-6.

[2] MATOUŠEK, J. a P. LINHART. CBRN - chemické zbraně. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-71-X.

[3] MATOUŠEK, J., J. BENEDÍK a P. LINHART. CBRN - biologické zbraně. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-003-6.

[4] MATOUŠEK, J., J. ÖSTERREICHER a P. LINHART. CBRN - jaderné zbraně a radiologické materiály. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. ISBN 978-80-7385-029-6.

[5] MATOUŠEK, J., I. URBAN a P. LINHART. CBRN - detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-048-7.

[6] PATOČKA J., et al. Vojenská toxikologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0608-3.

[7] PROUZA, Z. a J. ŠVEC. Zásahy při radiační mimořádné události. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-046-3.

[8] ŠTĚTINA J.; Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách;Grada Publishing, a.s.; 1. vydání, Praha 2014; 560 str.;

ISBN 978-80-247-4578-7

[9] ŠÍN, R. et al. Medicína katastrof. 1. vyd. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-

7492-295-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2843006.html