Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCHOK ZK 4 14P+4S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou hospodářských opatření pro krizové stavy v rámci civilního nouzového plánování. Výuka je změřena na získání základních znalostí v oblasti nouzového hospodářství, hospodářské mobilizace, regulačních opatření, státních hmotných rezerv a požadavků na výstavbu infrastruktury. Důraz bude položen rovněž na strukturu a hlavní úkoly státních hmotných rezerv. V závěru bude objasněn význam, legislativní základy, složení a způsoby ochrany kritické infrastruktury.

Požadavky:

Zápočet:

zpracování ucelené,obsahově i formálně fundované originální semestrální práce na důležité téma v oblasti ekonomiky krizového řízení, rozsah práce 5 stran,

ohodnocení práce dle originality, přínosnosti, věcné a formální správnosti,

obez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOS není možné realizovat zkoušku.

Zkouška:

opřezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti

ozkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu a nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

ohodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně

Tematické okruhy ke zkoušce:

[1] Hospodářská politika z hlediska bezpečnostní strategie ČR.

[2] Základní východiska a vymezení základních pojmů a zákonných ustanovení.

[3] Předmět a struktura hospodářských opatření pro krizové stavy.

[4] Systém nouzového hospodářství a jeho zaměření.

[5] Systém hospodářské mobilizace, subjekty hospodářské mobilizace.

[6] Soustava regulačních opatření, jejich zaměření a hlavní zásady.

[7] Struktura, tvorba a využití státních hmotných rezerv.

[8] Výstavba a údržba infrastruktury.

[9] Systém řízení a orgány systému hospodářských opatření pro krizové stavy (pravomoci a odpovědnost).

[10] Informační systém hospodářských opatření pro krizové stavy.

[11] Význam a struktura kritické infrastruktury státu.

[12] Ochrana kritické infrastruktury.

Osnova přednášek:

1. Hospodářská politika z hlediska bezpečnostní strategie ČR

2. Základní východiska a vymezení základních pojmů a zákonných ustanovení

3. Předmět a struktura hospodářských opatření pro krizové stavy

4. Systém nouzového hospodářství a jeho zaměření

5. Energetická bezpečnost ve světě a v České republice

6. Systém hospodářské mobilizace, subjekty hospodářské mobilizace. Soustava regulačních opatření, jejich zaměření a hlavní zásady

7. Struktura, tvorba a využití státních hmotných rezerv

8. Výstavba a údržba infrastruktury

9. Systém řízení a orgány systému hospodářských opatření pro krizové stavy (pravomoci a odpovědnost)

10. Význam, legislativní základy a složení krit. infrastruktury

11. Ochrana kritické infrastruktury

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem je provést výklad problematiky implementace legislativních norem a dalších standardů civilního nouzového plánování a hospodářských opatření pro krizové stavy z aktuální metodologické rozlišovací úrovně integrace ČR do prostředí Evropské unie a NATO.

Studijní materiály:

[1] Správa státních hmotných rezerv, Hospodářská opatření pro krizové stavy, Studijní materiál k modulu H. Praha 2006

[2] Antušák, E., Kopecký, Z.: Krizový management a hospodářská opatření pro krizové stavy. Skriptum, VŠE, 2005

[3] Krč, M., Kaminski, T.: Ekonomika obrany ? systém obranného hospodářství. MO ČR-AVIS, Praha, 2001

[4] Ing. Jarmil Valášek, Ph.D. Ing. František Kovářík a kolektiv, Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, Praha 2008,.

[5] HORÁK, R.; KYSELÁK, J. a kol. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Praha: LINDE Praha, a.s, 2011, ISBN 978-80-7201-827-7.;

[6] GŘ HZS ČR, Ochrana ekonomiky, MODUL F, Praha 2010,

[7] ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., ŠENOVSKÝ P., Ochrana kritické infrastruktury, 1. Vydání Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007,

[8] MARTÍNEK, B., Východiska a principy zajištění ochrany kritické infrastruktury v České republice, Časopis 112, ročník VII, číslo 4/2008

Doporučená literatura:

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

Zákon č. 189/1999 Sb., o ropné bezpečnosti České republiky

Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy.

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace. SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV. Praha 2011,

Zelená kniha o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění doplňků.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2842806.html