Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Státní správa v krizovém řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCSZK Z,ZK 4 12P+3S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou krizového řízení ve veřejné správě, s úkoly a působnostmi orgánů krizového řízení České republiky na všech úrovních při přípravě na řešení a řešení krizových situací, s právy a povinnostmi fyzických a právnických osob při řešení krizových situací, s organizačním uspořádáním a činností bezpečnostních rad a krizových štábů na všech úrovních řízení, s problematikou obranného plánování a zvláštních skutečností.

Požadavky:

Zápočet:

-písemný zápočtový test z obsahu přednášek a cvičení:

-test obsahuje 30 otázek, doba na vypracování odpovědí 60 min.;

-podmínkou pro udělení zápočtu je nejméně 20 správných odpovědí;

-nejméně 50% účast a aktivní vystupování na cvičeních;

-udělení zápočtu a zápis zápočtu do KOS je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška:

-formou ústního přezkoušení podle tematických okruhů.

Tematické okruhy ke zkoušce:

*Právní předpisy a další dokumenty nelegislativního charakteru (strategie, koncepce, směrnice, metodiky) v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a zajišťování obrany ČR

*Členění a možné typy hrozeb na území ČR, hrozby vedoucí ke vzniku krizových situací, gesce za jejich řešení

*Základní pojmy v oblasti krizového řízení

*Účel a obsah typového plánu

*Orgány krizového řízení

*Charakteristika a právní zakotvení krizových stavů

*Podrobnosti k vyhlášení a ukončení stavu nebezpečí

*Podrobnosti k vyhlášení a ukončení nouzového stavu a stavu ohrožení státu

*Krizová opatření v působnosti vlády ČR

*Krizová opatření v působnosti hejtmana kraje

*Finanční zabezpečení krizových opatření

*Stavy nouze v energetice, stav ropné nouze a stav kybernetického nebezpečí

*Působnost a úkoly vlády ČR při přípravě na řešení a řešení krizových situací

*Působnost a úkoly ministerstev a jiných ústředních správních úřadů při přípravě na řešení a řešení krizových situací

*Působnost a úkoly Ministerstva vnitra při přípravě na řešení a řešení krizových situací

*Působnost a úkoly orgánů kraje při přípravě na řešení a řešení krizových situací

*Působnost a úkoly HZS kraje a Policie ČR při přípravě na řešení a řešení krizových situací

*Působnost a úkoly orgánů ORP při přípravě na řešení a řešení krizových situací

*Působnost a úkoly orgánů obce při přípravě na řešení a řešení krizových situací

*Práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě na řešení a řešení krizových situací

*Postavení, členění a úloha Bezpečnostní rady státu

*Postavení, složení a úkoly bezpečnostní rady kraje

*Postavení, složení a úkoly bezpečnostní rady ORP

*Postavení, složení a úkoly ústředního krizového štábu

*Krizový štáb kraje a ORP (obce)

*Zásady pro činnost krizových štábů

*Odborná příprava členů krizových štábů

* Plány obrany státu

*Odřady civilní obrany

*Zvláštní skutečnosti

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia předmětu, právní předpisy a další dokumenty nelegislativního charakteru v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a zajišťování obrany ČR

2. Základní pojmy, členění a typy hrozeb na území ČR, typové plány

3. Krizové stavy a krizová opatření, předkrizové stavy, krizové plány

4. Působnost a úkoly vlády, ministerstev a jiných ústředních správních úřadů při přípravě na řešení a řešení krizových situací

5. Působnost a úkoly orgánů krajů při přípravě na řešení a řešení krizových situací

6. Působnost a úkoly orgánů obcí s rozšířenou působností a obcí při přípravě na řešení a řešení krizových situací, finanční zabezpečení krizových opatření

7. Práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě na řešení a řešení krizových situací

8. Postavení, členění a úloha bezpečnostních rad v systému krizového řízení

9. Zásady organizačního uspořádání a činnosti krizových štábů při řešení krizových situací

10. Řešení krizových situací souvisejících se zajišťováním obrany státu

11. Zvláštní skutečnosti

Osnova cvičení:

1.Orgány krizového řízení

2.Příklady použití stavu nebezpečí při řešení konkrétních krizových situací

3.Příklady použití nouzového stavu při řešení konkrétních krizových situací

4.Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem studia je, aby student získal potřebné znalosti problematiky krizového řízení ve veřejné správě, seznámil se s úkoly a působnostmi orgánů krizového řízení při přípravě na řešení a řešení krizových situací, s právy a povinnostmi fyzických a právnických osob při řešení krizových situací, s členěním a úkoly bezpečnostních rad a krizových štábů na všech úrovních řízení a orientoval se v problematice obranného plánování a zvláštních skutečností.

Studijní materiály:

Právní předpisy:

-ústavní zákon č. 1/1993 (čl. 43)

-ústavní zákon č. 110/1998 Sb.

-zákon č. 240/2000 Sb.

-zákon č. 222/1999 Sb.

-nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

- nařízení vlády č. 139/2017 Sb.

Nelegislativní dokumenty

Směrnice MV č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce

Další doporučená literatura

Šenovský, Adamec: Právní rámec krizového managementu, SPBI, červená řada č. 39

Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. a II., publikace ČVUT-FBMI

Kolektiv autorů: Ochrana obyvatelstva a krizové řízení, MV-GŘ HZS ČR, Praha 2015

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2842606.html