Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Správní a policejní právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCSPP ZK 4 12P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět správní a policejní právo podává studentům základní přehled o správním a policejním právu. Výklad správního práva je zaměřen na seznámení studentů s obecnou částí správního práva a s právní úpravou veřejné správy, principy jejího organizačního uspořádání a její kontroly. Výklad policejního práva je hlavně zaměřen na organizaci a činnosti Policie ČR, jejich pravomocech a základních úkolech při ochraně veřejného pořádku v České republice. Hlavním cílem tohoto předmětu je napomoci při praktické aplikaci získaných teoretických vědomostí v rozhodovacích procesech při řešení problémů bezpečnostní praxe.

Požadavky:

Zkouška:

přezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti

zkouška je tvořena písemnou částí obsahující 20 otázek z obsahu přednášek a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu anebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení

hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně.

Tematické okruhy ke zkoušce:

1.Správní právo v systému českého práva.

2.Prameny správního práva.

3.Správně právní vztahy.

4.Organizace veřejné správy.

5.Ústřední orgány státní správy.

6.Obecní zřízení.

7.Krajské zřízení.

8.Kontrola veřejné správy.

9.Správní řízení.

10.Přestupkové řízení.

11.Postavení a působnost Police ČR.

12.Organizace a řízení Policie ČR.

13.Základní povinnosti policisty.

14.Oprávnění policisty.

15.Prokazování příslušnosti k Policii ČR

16.Omezení osobní svobody.

17.Vykázání.

18.Použití donucovacích prostředků a zbraně.

19.Mezinárodní spolupráce.

20.Generální inspekce bezpečnostních sborů

Osnova přednášek:

Pojem, charakteristika a prameny správního práva.

Pojem a charakteristika veřejné správy.

Nositelé a adresáti veřejné správy, působnost prezidenta, vlády a ministerstev při výkonu státní správy, působnost ostatních ústředních správních úřadů a dalších správních úřadů s celostátní působností pří výkonu státní správy.

Postavení a působnost obcí tzv. obecní zřízení.

Postavení a působnost krajů tzv. krajské zřízení.

Správní řízení.

Kontrola veřejné správy.

Pojem, charakteristika a prameny policejního práva (vztahy Policie ČR k ostatním zákonům, postavení, působnost a právní subjektivita Policie ČR, organizace a řízení Policie ČR).

Základní povinnosti a oprávnění policisty, prokazování příslušnosti k Policii ČR.

Omezení osobní svobody a vykázání.

Donucovací prostředky a použití zbraně.

Mezinárodní spolupráce, Generální inspekce bezpečnostních sborů, služební poměr.

Vztah Policie ČR k ostatním bezpečnostním sborům.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem výuky předmětu je získání takových vědomostí, dovedností a návyků, které umožní studentům optimální orientaci v základech správního a policejního práva a v činnosti Policie ČR a jejích při plnění jejích základních úkolů v ČR. Snahou je aby tyto nabyté znalosti studenti uplatnili v praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

HORZINKOVÁ, E.; NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

HENDRYCH, D., a kol. Správní právo. Obecná část. 7. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2009.

HRUDKA, J., ZÁMEK, D a kol. Organizace a činnost policejních služeb. Mělník : POLICE HISTORY, 2012. ISBN 978-80-86477-56-5.

FILÁK, A., a kol. Zákon o Policii České republiky komentářem podle právního stavu k 12.1.2009. Praha : POLICE HISTORY, 2009. ISBN 978-80-86477-49-7.

HORZINKOVÁ, E.; FIALA, Z. Správní právo hmotné. Obecná část. Praha: Leges, 2010. 207 s. ISBN 978-80-87212-55-4.

MATES, P; HORZINKOVÁ, E.; HROMÁDKA, M.; RAJMAN, J. Nové policejní právo. Praha: Linde, 2009, ISBN 978-80-72047-48-1.

MASAŘÍK,J., KRICNER,V. Správní právo, obecná část. 6. aktual. vyd. Praha : ARMEX PUBLISHING, 2011. ISBN 978-80-87451-00-7.

Doporučená literatura:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 341/2011 Sb., o generální inspekci bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 361/2000 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 408/2008 Sb. o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

Odborná periodika a portály na webu:

http://www.bezpecnostni-sbory.wbs.cz/ webové stránky s články zabývající se problematikou bezpečnostních sborů.

http://www.verejnasprava.info/ Odborný čtrnáctideník Vlády ČR pro teorii a praxi veřejné správy

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2842406.html