Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

IZS a řešení krizových situací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMCIZS Z,ZK 4 18P+6S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vzniku a vývoje integrovaného záchranného systému (IZS) v České republice, charakteristikou a hlavními úkoly základních a ostatních složek IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací, se zásadami taktického, operačního a strategického řízení složek IZS, úkoly orgánů veřejné správy při řešení mimořádných událostí a v ochraně obyvatelstva a s problematikou ochrany před povodněmi.

Požadavky:

Zápočet:

písemný zápočtový test z obsahu přednášek a cvičení:

test obsahuje 30 otázek, doba na vypracování odpovědí 60 min.;

podmínkou pro udělení zápočtu je nejméně 20 správných odpovědí;

nejméně 50% účast a aktivní vystupování na cvičeních;

udělení zápočtu a zápis zápočtu do KOS je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška:

formou ústního přezkoušení podle tematických okruhů.

Tematické okruhy ke zkoušce:

1.Právní předpisy a další dokumenty nelegislativního charakteru v oblasti bezpečnosti, IZS, ochrany obyvatelstva, požární ochrany a ochrany před povodněmi

2.Základní pojmy v oblasti IZS, řešení mimořádných událostí a ochrany obyvatelstva, možné typy hrozeb a jejich členění

3.Obecná charakteristika základních a ostatních složek IZS

4.Stálé orgány pro koordinaci složek IZS

5.Cvičení složek IZS

6.Zásady koordinace činnosti složek IZS při společném zásahu

7.Úrovně koordinace složek IZS při společném zásahu

8.Stupně poplachů při provádění záchranných a likvidačních prací

9.Členění a základní úkoly HZS ČR

10.Organizační struktura a úkoly HZS kraje podle zákona o IZS

11.Organizační struktura, dislokace a úkoly Záchranného útvaru HZS ČR

12.Druhy, kategorie a základní úkoly jednotek požární ochrany

13.Organizační struktura a úkoly Policie ČR

14.Organizační členění a úkoly poskytovatele ZZS

15.Ostatní složky IZS, plánovaná pomoc na vyžádání, ostatní pomoc

16.Vyčleněné síly a prostředky Armády ČR jako ostatní složky IZS

17.Koordinace činnosti složek IZS velitelem zásahu, oprávnění velitele zásahu při řešení mimořádné události

18.Organizace členění místa zásahu při řešení mimořádné události

19.Koordinace složek IZS na operační úrovni, zásady spolupráce operačních středisek základních složek IZS

20.Účel koordinace složek IZS na strategické úrovni, ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací Ministerstvem vnitra

21.Složení a úloha krizového štábu kraje při řešení mimořádných událostí

22.Působnosti a úkoly Ministerstva vnitra při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva

23.Působnosti orgánů kraje při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva

24.Působnosti orgánů ORP při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva

25.Působnosti orgánů obce při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva

26.Práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při mimořádných událostech a při ochraně obyvatelstva

27.Dokumentace IZS

28.Typové činnosti složek IZS při společném zásahu

29.Základní pojmy v oblasti ochrany před povodněmi, stupně povodňové aktivity

30.Předpovědní a hlásná povodňová služba, hlásné profily

31.Opatření ochrany před povodněmi

32.Povodňové orgány

33.Povodňové plány

Osnova přednášek:

1.Úvod do studia předmětu, právní předpisy a další dokumenty v oblasti bezpečnosti, IZS, ochrany obyvatelstva, požární ochrany a ochrany před povodněmi, možné typy hrozeb a jejich

členění, základní pojmy

2.Vznik, vývoj a charakteristika IZS

3.Součinnost složek IZS

4.Organizace a činnost HZS ČR a jednotek požární ochrany jako základní složky IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací

5.Organizace a činnost Policie ČR jako základní složky IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací

6.Organizace a činnost poskytovatelů ZZS jako základní složky IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací

7.Organizace a činnost ostatních složek IZS při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací

8.Taktické řízení složek IZS

9.Operační řízení složek IZS

10.Strategické řízení složek IZS

11.Postavení a úkoly orgánů veřejné správy při přípravě na mimořádné události, při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva

12.Práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při mimořádných událostech a při ochraně obyvatelstva

13.Dokumentace IZS

14.Ochrana před povodněmi

Osnova cvičení:

1.Vznik a vývoj IZS

2.Podrobnosti k organizační struktuře a činnosti základních složek IZS

3.Podrobnosti k organizační struktuře a činnosti ostatních složek IZS

4.Rozbor zásahů složek IZS při mimořádných událostech velkého rozsahu

5.Operační a informační středisko MV-GŘ HZS ČR, pracoviště ÚKŠ (praktická ukázka těchto pracovišť)

6.Ochrana před povodněmi

7.Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem studia je, aby student získal potřebné znalosti problematiky IZS, činnosti a úkolů jeho základních a ostatních složek při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací a orientoval se v zásadách taktického, operačního a strategického řízení složek IZS, v úkolech orgánů veřejné správy při řešení mimořádných událostí a v ochraně obyvatelstva a ovládal problematiku ochrany před povodněmi.

Studijní materiály:

Právní předpisy:

zákon č. 239/2000 Sb.

zákon č. 238/2000 Sb. (hl. I. Organizace, řízení a úkoly HZS ČR)

zákon č. 273/2008 Sb. (hl. IV. Spolupráce a další vztahy Policie ČR)

zákon č. 374/2011 Sb.

zákon č. 133/1985 Sb. (§ 26 HZS, část 4. Jednotky požární ochrany)

zákon č. 254/2001 Sb. (hl. IX. Ochrana před povodněmi)

zákon č. 320/2015 Sb. (hl. I. Postavení a úkoly HZS, hl. II. Organizace a řízení HZS)

nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

vyhláška č. 328/2001 Sb.

vyhláška č. 380/2002 Sb.

vyhláška č. 247/2001 Sb. (část 1. Jednotky požární ochrany)

vyhláška č. 240/2012 Sb.

Nelegislativní dokumenty

Směrnice MV č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce

Další doporučená literatura

Katalog typových činnosti složek IZS, MV-GŘ HZS ČR

Integrovaný záchranný systém a požární ochrana (Modul I), MV-GŘ HZS ČR, 2010

Ochrana obyvatelstva (Modul E), MV-GŘ HZS ČR, 2006

Hanuška: Organizace jednotek požární ochrany, SPBI, červená řada č. 13

Šenovský, Adamec, Hanuška: Integrovaný záchranný systém, SPBI, červená řada č. 40

Kratochvílová: Ochrana obyvatelstva, SPBI, červená řada č. 42

Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. a II., publikace ČVUT-FBMI

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Kolektiv autorů: Ochrana obyvatelstva a krizové řízení, MV-GŘ HZS ČR, Praha 2015

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2841906.html