Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy lékařské chemie a biochemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZLCH Z,ZK 4 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy chemie a biochemie objasňující chemickou strukturu, vlastnosti a reakce látek, které tvoří základ živých organizmů. Dále je zaměřen na principy látkových a energetických přeměn v organizmech. Cílem předmětu je osvojit si základy lékařské chemie a popisné biochemie a pochopit autonomní i spřažené metabolické pochody spojené s výměnou látek a se ziskem energie a podléhající regulačnímu ovlivňování.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence). Další podmínkou je zpracování referátu na zadané téma, včetně její prezentace na cvičeních (prezentace 20 - 25 min. na zadané téma, prezentace zpracovaná v PowerPointu).

Zkouška je písemná, formou testu s volenou odpovědí. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet. Test obsahuje celkem 30 testových otázek: bodové hodnocení: 30 - 29 správných odpovědí = 1 (A); 28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B); 26 - 24 správných odpovědí = 2 (C); 23 - 22 správných odpovědí = 2,5 (D); 21 - 19 správných odpovědí = 3 (E); 18 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

1.Význam biochemie v lékařských oborech (definice biochemických oborů - Patobiochemie, Klinická biochemie, Xenobiochemie).

2.Biochemie buňky (buněčné organely, buněčná membrána - membránový transport).

3.Složení živého organismu (biogenní prvky - makrobiogenní, mikrobiogenní, základní organické sloučeniny živé hmoty - nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy, lipidy).

4.Voda a minerály (distribuce vody, hlavní ionty, ztráty vody);

5.Obecné zásady metabolismu (metabolické děje, Krebsův cyklus);

6.Rozdíly v metabolismu mezi organismy a jejich význam.

7.Dědičné poruchy metabolismu.

8.Acidobazická rovnováha a její poruchy;

9.Xenobiochemie (klasifikace toxických látek, faktory ovlivňující toxický účinek, mechanismus toxického účinku, klinické projevy intoxikace).

10.Toxikokinetika a biotransformace xenobiotik.

Osnova cvičení:

Úloha prvků v organismu

Chemické složení buňky

Struktura a metabolismus sacharidů

Struktura a metabolismus lipidů

Struktura a funkce aminokyselin

Struktura a funkce nukleotidů

Hormonální regulace biochemických procesů

Biochemie ledvin

Biochemie kosti

Biochemie jater

Biochemie srdce

Biochemie plic

Biochemie krve

Biochemie nervové tkáně

Chemie imunitních reakcí

Problematika volných radikálů a antioxidantů v medicíně

Biochemie výživy a hladovění

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

[1]Habermann, V.: Lékařská chemie. Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0789-1.

[2]Bruce, A., et al.: Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero, 2006, ISBN 80-902906-2-0.

[3]Trojan, S., et al.: Lékařská fyziologie, Praga: Grada, 2003, ISBN 80-247-0512-5.

[4]Řezáčová, M., Stoklasová, A.: Základy biochemie lidského organismu, Praha: Karolinum, 2008, ISBN 978-80-246-1510-3.

[5]Patočka, J.: Úvod do obecné toxikologie. Praha: Manus, 2003. ISBN 80-86571-04-1.

[6]Racek, J. a kol.: Klinická biochemie. 2. vydání, Praha: Galén, Karolinum, 2006. ISBN 80-7262-324-9

[7]Štern, P. a kol.: Obecná a klinická biochemie. Karolinum: Praha 2005. ISBN 80-246-1025-6

[8]Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, verze 2.0 [online]. VŠCHT v Praze: 2007. Dostupné online (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/). ISBN 978-80-7080-669-2.

[9]Sofková, D., a kol.: Biochemie - základní kurz. Karolinum: Praha 2005. ISBN 80-7184-936-7

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2841806.html