Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZRM2 ZK 4 25XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I. (17PBFZRM1)
Přednášející:
Cvičící:
Dita Hamouzová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje se základy různých diagnosticko-terapeutických konceptů. Teoretická část se zaměřuje na neurofyziologický a kineziologický výklad jednotlivých postupů. V koncepci celého předmětu je akcentován neurofyziologický přístup v konfrontaci s analytickými přístupy. Praktická cvičení jsou zaměřena na základní nácvik vybraných diagnostických a léčených postupů. V rámci předmětu je hlavní pozornost soustředěna na Přístupy v manuální medicíně a Koncept PNF. Dále je předmět zaměřen na seznámení s terapeutickými metodami: Bobath koncept, Vojtův princip, a Léčebné postupy dle Mojžíšové.

Požadavky:

Zápočet:

100% účast na cvičeních (Neúčast je možná pouze z vážných důvodů: nemoc, svatba, pohřeb, apod., vše musí být písemně doloženo.)

zvládnutí základních principů jednotlivých metodik

prokázání znalostí při praktickém přezkoušení v průběhu semestru

závěrečná praktická zkouška

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

[1] Přístupy v manuální medicíně - periferní klouby

[2] Přístupy v manuální medicíně - osový systém

[3] Proprioreceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) - diagonály a vzorce pro HK a DK

[4] PNF - diagonály a vzorce pro lopatku a pánev

[5] PNF - techniky relaxační a posilovací

[6] Přístupy využívající reflexní lokomoci (Vojtův princip)

[7] Metody primárně zaměřené k pohybové výchově a správnému držení těla

Cíle studia:

Získat základní znalosti a dovednosti ve vybraných diagnosticko-terapeutických metodách a konceptech v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapie.

Studijní materiály:

[1.] Holubářová, J., Pavlů, D.: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1941-5.

[2.] Kolář, P. a kol.: Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978 - 80 - 7262 - 657 - 1.

[3.] KOLEKTIV AUTORŮ: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-187-9.

[4.] LEWIT, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003. ISBN 80-86645-04-5.

[5.] PAVLŮ,D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. Brno: CERM, 2003. ISBN 80-7204-312-9.

[6.] VOJTA,V.: Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-85424-98-3.

[7.] VOJTA,V.,PETERS,A.: Vojtův princip. Praha: Grada, 1995. ISBN-80-7169-004-X.

[8.] TROJAN,S.,DRUGA ,R.,PFEIFFER,J.,VOTAVA ,J.: Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-257-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2841606.html