Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Zdravotnická legislativa

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZLN Z,ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo (gar.)
Cvičící:
Vojtěch Kamenský
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako přehled legislativních opatření ve zdravotnictví. V rámci předmětu se student seznámí s nejrůznějšími zákony v dané oblasti. Nejprve je předmět zaměřen na samotnou strukturu legislativních a zákonných opatření v České republice. Dále budou ve výuce probírány jednotlivé zákony a jejich účel. Jedná se převážně o: Zákon o zdravotních službách. Zákon o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Legislativa spojené s veřejným pojištěním. Legislativa spojená s odpovědností ve zdravotnictví. Legislativa spojená s zřízením zdravotnického zařízení. Zákon o technických požadavcích a zákon o zdravotnických prostředcích.

Požadavky:

Zápočet je udělován za vypracování samostatné práce. V rámci samostatné práce student vypracuje esej/úvahu na vybrané téma. Téma se bude týkat vybrané problematiky ve legislativy ve zdravotnictví, probírané látky. Každý student si může vybrat libovolné téma. Rozsah práce cca 2 strany textu v elektronické podobě (písmo 12, řádkování 1,15), další požadavky jsou specifikované na úvodní hodině předmětu. Datum odevzdání do 4.12.2018, v elektronické podobě.

Zkouška se skládá z písemného testu. Z testu je možnos získat max. 100 bodů (min. 50). Hodnocení dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Základy práva a správního procesu. Princip a zásady zdravotnické legislativy. Úmluva o biomedicíně.

2. Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Co jsou to zdravotní služby. Systém péče v ČR. Práva pacienta, práva zdravotnického personálu

3. Vztah zdravotnického pracovníka a pacienta. Informovaný souhlas v medicíně. Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka a pacienta. Zdravotnická dokumentace, ochrana informací.

4. 96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Odborná způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeut. Registrace zdravotnických pracovníků.

5. Systém veřejného zdravotního pojištění. Úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Principy cenové regulace - z hlediska legislativy. Lázeňství.

6. Pracovně právní vztahy. Mzda, plat, DPP, DPČ, platba sociálního a zdravotního pojištění.

7. Zákon o technických požadavcích na výrobky . Zákon o zdravotnických prostředcích 268/2014 Sb. - aplikace u fyzioterapeutických přístrojů. Dokumentace potřebná k zdravotnickým prostředkům - magnetoterapie, elektroterapie, vodoléčba a další. Klinické zkoušky a klinické hodnocení přístrojů. Postupy při uvádění nových prostředků zdravotnické techniky na trh.

8. Zřízení zdravotnického zařízení fyzioterapeutické péče z pohledu legislativních úkonů .

9. Trestně právní odpovědnost při výkonu zdravotnického povolání

10. Zákon o veřejných zakázkách. Nákup ZT v oblasti fyzioterapie. Akreditace a certifikace z pohledu nemocnice

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia předmětu zdravotnická legislativa je seznámit se se základními legislativními požavky v oblasti zdravotnictví. Legislativa v rámci tohoto předmětu je specializována na výkon povolání fyzioterapie. Tedy tzv. medicínské právo, zákon o zdravotnických prostředcích, ale také zákony související s financováním zdravotní péče (zákon o veřejném zdravotním pojištění) a dále zákony související s lázněmi. Studenti se dále seznámí s oblastmi související s zdravotnických prostředků a další zákony související s výkonem povolání fyzioterapeuta.

Studijní materiály:

Sádovský, S.: Základy práva. Praha, Karolinum 2003

Vondráček, L.: Základy zdravotnického práva pro posluchače 2. LF UK. Praha, Karolinum 2004

http://osz.cmkos.cz/CZ/Pravo/zdr_predpis.html - výběr nejdůležitějších předpisů pro potřeby zdravotnických odborových organizací k listopadu 2007

http://forum.czechmed.cz/nove/?q=node/34 - přehled základních zákonných předpisů ČR a evropských regulátorů, týkajících se oblasti zdravotnických pomůcek

http://www.mvcr.cz/sbirka/ - sbírka zákonů ČR

http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html - legislativa EU

http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/meddev/ - Guidelines relating to medical devices Directives

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-330_N
Kneppo P.
Kamenský V.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2840806.html