Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Komunikace ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRKVZ KZ 1 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Martina Dingová Šliková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ze všech znalostí a dovedností patří mezi nejdůležitější a nejužitečnější ty, které se týkají komunikace. Ve zdravotnictví je velmi ceněna a hodnocena veřejností.

Komunikace je složitý a mnohovrstevný proces závislý na individuální psychice, inteligenci, na vzdělání a na individuálních i sociálních zkušenostech, patří tedy k základní bio-psycho-sociální výbavě člověka.

V této oblasti je třeba seznámit studenta s úskalím dostatečně informující otevřenosti, ale také nutnosti citlivého přístupu a umění individuálního přístupu k pacientovi.

Požadavky:

1. Aktivní účast na seminářích

Povolená je pouze jedna absence. Při vyšší absenci ze závažných důvodů (nutno doložit omluvenkou od lékaře) je možné náhradní řešení, které určí vyučující. (náhrada, seminární práce).

2. Prezentace na předem určené téma (10-15 min). Časový harmonogram a témata budou kopírovat klíčové osnovy cvičení. Seznam témat předloží vyučující první vyučovací hodinu.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Test bude obsahovat otázky (znalost odborné terminologie, volné odpovědi, otázky s volitelnou odpovědí) v rozsahu povinné literatury a dodaných studijních materiálů od vyučujícího. Hodnocení testu dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.týden: Verbální komunikace: definice, základní principy, prvky, typy a funkce komunikace. Efektivní komunikace, determinanty. Specifika komunikace ve zdravotnictví.

2. týden: Neverbální komunikace: definice, proxemika, mimika, pohledy, gestika, haptika, posturika, kinetika, vzhled a úprava zevnějšku. Aspekty verbální a neverbální komunikace

ve zdravotnictví.

3.týden: Mezilidská komunikace. Afiliace, empatie, prosociální chování. Konflikty a jejich řešení. Asertivní komunikace.

4. týden: Komunikace s dítětem, s dospělým pacientem, se seniorem. Komunikace s pacientem s infaustním onemocněním. Komunikace s pacientem s narušenou komunikační schopností (poruchy řeči). Komunikace s pacientem s poruchou zraku a sluchu. Komunikace s pacientem s postižením pohybového aparátu.

5. týden: Komunikace s pacienty s psychickými obtížemi. Komunikace s agresivním pacientem, s depresivním pacientem, s úzkostným pacientem, s neurotickým pacientem, s vážně psychiatricky nemocným. Sociálně problematický pacient: Komunikace s pacientem se změnami intelektu. Komunikace s pacientem s projevy demence. Pacient se sociálními problémy. Člověk pod vlivem alkoholu, drog a abúzu léků.

Cíle studia:

Absolvent je schopen zvládnout složitou problematiku jednání s lidmi ve vypjatých a konfliktních situacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ANDRŠOVÁ, A. Psychologie a komunikace pro záchranáře v praxi. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978- 80-247-4119

[2]. PTÁČEK, R., BARTŮNĚK,P. a kol.: Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN: 978-80-247-3976-2

[3] SLOWÍK, J.: Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.

[4] VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80- 247-1262-8.

Doporučená literatura:

[1] BAŠTECKÁ, B. A kol. : Terénní krizová práce. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0708-X.

[2] JANÁČKOVÁ, L., WEISS, P.: Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-477-9

[3] MEDZIHORSKÝ, Š. : Asertivita. Praha: Elfa, 1991, ISBN 80-900197-1-4.

[4] PLEVOVÁ, I., Slowik, R.: Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2968-8.

[5] POKORNÁ, A.: Komunikace se seniory. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8.

[6] VIZINOVÁ, D., PREISS, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Portál, Praha, 1999. ISBN 80-7178-284-X

[7] KNEZOVIC, R., RALBOVSKÁ, R.: Komunikace pro pomáhající profese 1. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o., 2009. ISBN 978-80-87386-03-3

[8] RALBOVSKÁ, R., KNEZOVIC, R.: Komunikace pro pomáhající profese 2.. Praha: Evropské vzdělávací centrum s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87386-05-7.

[9] VODÁĆKOVÁ, D. a kol.: Krizová intervence. Praha: Portál. 2002. ISBN 978-80-262-0212?7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-235
Dingová Šliková M.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2840706.html