Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy pedagogiky a speciální pedagogiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZPS Z,ZK 1 1P+1C česky
Přednášející:
Monika Donevová (gar.)
Cvičící:
Monika Donevová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V předmětu budou studenti postupně seznámeni se základy pedagogiky a speciální pedagogiky. Obsahová stránka výuky zahrnuje celou oblast teoretických, didaktických a metodických postupů. V teoretické oblasti se jedná o základní vývojové tendence a historické směry v přístupu k handicapovaným jedincům v komparaci s nejnovějšími trendy v rámci širšího geografického, filozofického a etického rozsahu. Absolvent by měl být vybaven nezbytnými poznatky pro orientaci v odborné speciálně pedagogické terminologii z hlediska definování i klasifikování jednotlivých poruch, vad a postižení. V praktické sféře je obsah výuky směrován k terapeutickým postupům využitelným pro všechny typy, stupně, druhy a věkové kategorie handicapovaných. Student získává určité specifické dovednosti. Jedná se především o komplex dovedností v nových alternativních přístupech (především dramaterapeutických a arteterapeutických) ve speciálně pedagogických zařízeních a principu integrace jako rehabilitačního činitele v péči o postižené. V rámci studia se student seznamuje s nejnovějšími technikami alternativní a augmentativní komunikace, s aplikací moderních informačních technologií ve speciálně pedagogické praxi, s vývojem kompenzačních pomůcek, postavením zdravotně postižených v právním řádu České republiky atd.

Požadavky:

Docházka na cvičení (je akceptována 1 absence).

Dílčí požadavky: Vypracování seminární práce na dané téma, které si student vybere po vzájemné dohodě s vyučující.

Zápočet: vychází ze zpracování seminární práce, u které bude posuzována náplň a způsob zpracování. Pokud student neprokáže odpovídající znalost dané problematiky, vyzve jej vyučující k přepracování seminární práce.

Zkouška: splnění požadavků k zápočtu. Zkouška je ústní formou. Tématické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze ti studenti, kterým byl udělen zápočet. Opravný termín zkoušky je s minimálním týdenním odstupem.

Osnova přednášek:

1.Pedagogika jako věda, pojetí pedagogiky, historie, její struktura a místo v systému věd, základní pedagogická terminologie a její proměny.

Speciální pedagogika jako vědní disciplína. Pojetí, postavení v systému vědních oborů. Nástin vývoje historie SP. Současný stav a trendy v péči o postižené u nás a v zahraničí.

2.Klasifikace speciální pedagogiky, základní terminologické pojmy, komprehenzivní rehabilitace, diagnostické a terapeutické metody, klasifikace handicapů podle doby vzniku a druhu; výchovně vzdělávací zařízení pro postižené u nás, socializace, integrace, inkluze;

Komplexní rehabilitační péče. Nové terapeutické přístupy v práci s postiženými jedinci. Hipoterapie, canisteterapie, muzikoterapie, arteterapie atd. Profesní uplatnění.

3.Psychopedie. Pojmové vymezení a terminologie, klasifikace mentální retardace, etiologie, charakteristika jednotlivých stupňů MR. Aspekty komunikace s mentálně postižením.

Problematika dětí s ADD a ADHD. Specifické poruchy učení. Problematika autismu.

Somatopedie. Klasifikace pohybových vad, obrny centrální a periferní, deformace, malformace, amputace, Dětská mozková obrna, její formy; cévní mozkové příhody, chronická onemocnění, epilepsie, alergická a astmatická onemocnění.

4.Logopedie. Etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých vad a poruch, systém logopedické péče v ČR.

Surdopedie. Etiologie, klasifikace sluchových vad, sluchová protetika, komplexní péče o sluchově postižené, specifika edukace dítěte se sluchovou vadou, školy pro žáky s vadou sluchu. Aspekty komunikace s člověkem se sluchovým postižením.

5.Tyflopedie. Vymezení disciplíny, terminologie, klasifikace zrakových vad, etiologie, systém speciálně pedagogické podpory v ČR. Aspekty komunikace se zrakově postiženým člověkem.

Etopedie. Pojetí, vymezení základních pojmů, klasifikace poruch chování a jejich charakteristika, péče o jedince s poruchami chování, přehled jednotlivých zařízení, preventivně výchovná péče.

Osnova cvičení:

1. Vyšetřovací metody jemné motoriky, grafomotoriky

2. Vyšetření optické diferenciace, optické paměti, optické pozornosti

3. Vyšetření akustické diferenciace, akustické paměti, akustické pozornosti

4. Vyšetření speciálně pedagogické - lateralita, pravolevá orientace, intermodalita, serialita

Speciálně pedagogické terapie - arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie

5. Komunikační dovednosti - procvičení chování při komunikaci s klientem - dítě, dospělý člověk, senior; komunikačních stylů; aktivního naslouchání; komunikačních pravidel s postiženými lidmi

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1] GOETZ, M., UHLÍKOVÁ, P.: ADHD. Praha: Galén. 1. vyd., 2009. ISBN: 978-80-7262-630-4.

[2] JANKOVSKÝ, J.: Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. Praha: Triton. 2001. ISBN 80-7254-192-7.

[3] PIPEKOVÁ, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido. 2006. ISBN 80-7315-120-0.

[4] RALBOVSKÁ, R., KNEZOVIĆ, R. Multidisciplinární a integrační přístup k handicapu. Bratislava: NOI, 2012. ISBN 978-80-970896-4-1.

[4] RALBOVSKÁ, R., KNEZOVIĆ, R. Komunikace pro pomáhající profese 2. Praha: EVC, 2010. ISBN 978-80-87386-05-7.

[5] SLOWIK, J.: Speciální pedagogika. Praha: Grada. 2007. ISBN 978-80-247-1733-3

[6] VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3

[7] VAŠEK, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava: Sapientia. 2003. ISBN 80-968797-0-7

[8] VOTAVA, J.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum. 2005. ISBN 80-246-0708-5

Doporučená literatura

[1] RIEFOVÁ, S. F.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha: Portál. ISBN 80-7178-287-4

[2] KIRBYOVÁ, A.: Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha: Portál. 2000. ISBN 80-7178-424-9

[3] SCHOPLER, E.: Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Praha: Portál.

1999. ISBN 80-7178-202-5

[4] BENEŠ, M.: Andragogika. Praha: Grada. 2008. ISBN 978-80-247-2580-2

[5] KASPER, T., KASPEROVÁ, D.: Dějiny pedagogiky. Praha: Grada. 2008. ISBN 978-80-247-2429-4

[6] KLENKOVÁ, J.: Logopedie. Praha: Grada. 2008. ISBN978-80-247-1110-2

[7] BENÍČKOVÁ, M.: Muzikoterapie a specifické poruchy učení. Praha: Grada. 2008. ISBN 978-80-247-3520-7

[8] GALAJDOVÁ, L., GALAJDOVÁ, Z.: Canisterapia. Praha: Portál. 2004, ISBN 80-7178-303-X 4

[9] POTNER, M.: Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením. Praha: Portál. 2010. ISBN 978-80-7367-582-0

[10] PODLAHOVÁ, L. a kolektiv, Didaktika pro vysokoškolské učitele, Vybrané kapitoly, Grada, ISBN: 978-80-247-4217-5

[11] SLAVÍK, M. a kolektiv, Vysokoškolská pedagogika, Grada, ISBN: 978-80-247-4054-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-111
Donevová M.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-2
Donevová M.
18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Út
St
místnost KL:K-111
Donevová M.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Donevová M.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Donevová M.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2839706.html