Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Vnitřní lékařství a geriatrie I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFVLG1 Z 3 2P+2C česky
Přednášející:
Leoš Navrátil (gar.), Tomáš Heřman
Cvičící:
Simona Hájková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky jednotlivých klinických oborů, nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsob na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

Aktivní účast na seminářích včetně domácí přípravy. Jsou přípustné dvě absence; vedoucí seminářů určí způsob náhrady cvičení. Větší absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů a dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady. Další podmínkou zápočtu je zpracování a úspěšné obhájení několika seminárních prací, jejichž počet určí vedoucí seminářů. Studenti budou rovněž v průběhu seminářů průběžně zkoušení. Student nesmí být během průběžného zkoušení hodnocen klasifikačním stupněm F.

Osnova přednášek:

Klinická propedeutika I (vztah zdravotníka a nemocného, způsoby komunikace s nemocným, význam anamnézy, způsob odběru anamnézy)

Klinická propedeutika II (fyzikální vyšetření nemocného)

Klinická propedeutika III (zdravotnická dokumentace, typy laboratorních vyšetření, přehled přístrojové techniky v laboratoři, základy EKG)

Přehled zobrazovacích metod I

Přehled zobrazovacích metod II

Organizace a úkoly zdravotnické záchranné služby

Centrální nervový systém, problematika CMP a spastické parézy, patofyziologie a léčebný management

Periferní NS, vertebrogenní onemocnění - diagnostika a léčba dle EBM

Kardiovaskulární systém I (srdeční slabost, akutní plicní edém, ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu)

Kardiovaskulární systém II (hypertenze, nemoci tepen a žil). Poruchy lipidového metabolismu, epidemiologie, patologie a prevence aterosklerózy

Organizace intenzivní péče v kardiologii

Základy pneumologie (zánět, chronická choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, fibrózy, respirační insuficience, nádory průdušek a plic, pneumotorax)

Základy gerontologie (smysl oboru gerontologie, patofyziologické změny ve vyšším věku, možnosti ovlivnění procesu stárnutí, ošetřovatelská péče)

Okno do světa výzkumu, vývoje a použití moderních biomedicínských technologií

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

(Studenti obdrží na prvním cvičení témata seminárních prácí , která formou prezentace zpracují a odpřednesou během semestru podle níže určených témat .Způsob zpracování tématu a jeho prezentace budou součástí hodnocení – zápočtu)

1. týden - organizace seminářů, náplň seminárních prací, rozdělení témat , podmínky zápočtu

2. týden – rehabilitační péče u gerontologických pacientů –metodický postup

3. týden – rehabilitační péče o nemocné s poruchou kardiovaskulárního systému I (IM,ICHS

,HY) – metodický postup

4. týden - rehabilitační péče o nemocné s poruchou kardiovaskulárního

systému II (žilní a arteriální obliterace DK,HK)- metodický postup

5. týden – rehabilitační péče o nemocné s poruchou dýchacího ústrojí I (Astma

bronchiale, CHOPN –metodický postup

6. týden - rehabilitační péče o nemocné s poruchou dýchacího ústrojí II (Cystická fibróza

,stavy po chirurgických zákrocích)-metodický postup

7. týden - rehabilitační péče o nemocné s poruchou trávicího systému – metodický postup

8. týden - rehabilitační péče o nemocné s poruchou vylučovacího systému (dialýza )-

metodický postup

9. týden - rehabilitační péče v revmatologii - metodický postup u zánětlivých a

degenerativních kloubních chorob

10. týden - rehabilitační péče v gynekologii a porodnictví - metodický postup cvičení po

gynekologických operacích, v těhotenství a po porodu

11. týden - rehabilitační péče v chirurgii (operace pohybového systému – měkké tkáně)

metodický postup

12. týden – rehabilitační péče u pacientů po ortopedických operacích (TEP kyčelního a

kolenního kloubu)-metodický postup

13. týden – rehabilitační péče v gynekologii a porodnictví – metodický postup

14.týden – opakování –písemný test

Poznámka - pořadí seminářů se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně na webových stránkách katedry.

A. Kontrola znalostí látky odpřednášené na přednáškách (formou zkoušení či písemného testu).

B. Prezentace seminárních prací.

C. Diskuze k prezentovaným pracím.

D. Volná diskuze k vybraným bodům dané problematiky.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Studijní materiály:

povinná

[1]Adámková V.: Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob. Jihočeská univerzita České Budějovice, 2003

[2]Ferko A., Vobořil Z., Smejkal K., Bedrna J.: Chirurgie v kostce - vybrané kapitoly. Grada., Praha 2008.

[3]Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007

[4]Navrátil L. a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2008

doporučená

[1]Adámková V., Velemínský M. ml.: Nejčastější choroby přenosné ze zvěře na člověka, VEGA Praha, 2004

[2]Kolář P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Praha Galén, 2009

[3]Kuchyňka K.: Oční lékařství, Grada, Praha 2007, s. 29-34, s. 62-94, s. 727-747

[4]Špinar J.: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada, Praha, 2008

[5]Zadák Z., Havel E.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada, Praha, 2007

[6]Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-330
Hájková S.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Hájková S.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt
místnost KL:K-2
Navrátil L.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2838606.html