Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vnitřní lékařství a geriatrie I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFVLG1 Z 3 2P+2C česky
Přednášející:
Leoš Navrátil (gar.), Tomáš Heřman
Cvičící:
Milada Luisa Šedivcová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky jednotlivých klinických oborů, nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsob na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

80% úspešnost při závěrečném zápočtovém testu. Studenti jsou během semestru průběžně přezkoušení písemnou i ústní formou, docházka na cvičení, Aktivní účast na seminářích včetně domácí přípravy. 100% účast na cvičení. Větší absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů a dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady. Další podmínkou zápočtu je zpracování a úspěšné obhájení seminární práce. Student nesmí být během průběžného zkoušení hodnocen klasifikačním stupněm F.

(Studenti obdrží na prvním cvičení témata seminárních prací, která formou powerpoitové prezentace zpracují a přednesou během semestru podle níže určených témat seminářů. Způsob zpracování tématu a jeho prezentace budou součástí hodnocení – zápočtu)

Osnova přednášek:

Klinická propedeutika I (vztah zdravotníka a nemocného, způsoby komunikace s nemocným, vý-znam anamnézy, způsob odběru anamnézy)

Klinická propedeutika II (fyzikální vyšetření nemocného)

Klinická propedeutika III (zdravotnická dokumentace, typy laboratorních vyšetření, přehled

přístrojové techniky v laboratoři, základy EKG)

Základy laboratorní techniky

Přehled zobrazovacích metod

Vnitřní prostředí (tělesná voda, ionty, minerály, acidobazická rovnováha, diagnostika, přístrojová technika).

Kardiovaskulární systém I (srdeční slabost, akutní plicní edém, ischemická choroba

srdeční, akutní infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu)

Kardiovaskulární systém II (hypertenze, nemoci tepen a žil). Poruchy lipidového metabolismu, epi-demiologie, patologie a prevence aterosklerózy

Základy pneumologie (zánět, chronická choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, fibrózy, respirační insuficience, nádory průdušek a plic, pneumotorax)

Bolest, její etiologie, projevy, možnosti léčby.

Centrální nervový systém, problematika CMP a spastické parézy, patofyziologie a léčebný management

Jednotka intenzivní péče (organizace práce, hlavní úkoly a cíle, terapeutické postupy se zvláštním za-měřením na akutní stavy s neurologickou etiologií.)

Základy gerontologie (smysl oboru gerontologie, patofyziologické změny ve vyšším věku, možnosti ovlivnění procesu stárnutí, ošetřovatelská péče)

Osnova cvičení:

1. týden – organizace seminářů̊, náplň̌ seminárních prací, rozdělení témat, podmínky zápočtu

2. týden – rehabilitační péče u gerontologických pacientů –metodický postup, zásady rehabilitační péče, možnosti komplexní rehabilitační péče

3. týden – regenerace, pitný režim, rehabilitační péče ARO a JIP – metodický postup, péče o pacienty na oddělení, základní postupy

4. týden – rehabilitační péče o nemocné s poruchou kardiovaskulárního systému I (IM, ICHS, HY) – metodický postup, vyšetření kardiaka

5. týden – rehabilitační péče o nemocné s poruchou kardiovaskulárního systému II (žilní a arteriální obliterace DK, HK), rehabilitační péče před a po kardiochirurgických operacích – metodický postup

6. týden – rehabilitační péče o nemocné s poruchou endokrinního systému – metodický postup, rehabilitační péče ve stomatologii, opakování formou písemného testu

7. týden – rehabilitační péče o nemocné s poruchou dýchacího ústrojí I (Astma bronchiale, CHOPN, stavy po chirurgických zákrocích) –metodický postup

8. týden – rehabilitační péče o nemocné s poruchou vylučovacího systému (dialýza)- metodický postup, rehabilitační péče o nemocné v traumatologii – amputace – metodický postup, prezentování seminárních prací, praktický nácvik bandážování pahýlu

9. týden – rehabilitační péče v gynekologii a porodnictví – metodický postup cvičení po gynekologických operacích, v těhotenství a po porodu, opakování formou písemného testu

10. týden – rehabilitační péče v revmatologii – metodický postup u zánětlivých a degenerativních kloubních chorob

11. týden – rehabilitační péče u pacientů po ortopedických operacích (TEP kyčelního, kolenního kloubu, ramenního a hlezenního kloubu) - metodický postup, prezentování seminárních prací

12. týden – rehabilitační péče v chirurgii (operace pohybového systému dolní končetiny– měkké tkáně̌) metodický postup (operace menisků, plastika LCA, operace plochonoží, FAI)

13. týden – rehabilitační péče v chirurgii a ortopedii (konzervativní terapie pohybového systému horní končetiny a operace pohybového systému horní končetiny– měkké tkáně̌) – metodický postup (epikondylitis lateralis et medialis, karpální tunel, impigement ramenního kloubu, problematika rotátorové manžety)

14.týden – opakování –písemný test

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

povinná

[1] Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007

[2] Klíma J a kol.: Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2016

[3] Muralitharan N., Ian P.: Patofyziologie pro zdravotnické obory, Grada, Praha, 2017

[4] Navrátil L. a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2017

doporučená

[1] Adámková V., Velemínský M. ml.: Nejčastější choroby přenosné ze zvěře na člověka, VEGA Praha, 2004

[2] Kolář P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Praha Galén, 2009

[3] Špinar J.: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada, Praha, 2008

[4] Thomas J., Tanya M.: Klinické vyšetřené - moderní propedeutika. Grada, Praha, 2018

[5] Zadák Z., Havel E.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada, Praha, 2007

[6] Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-330
Šedivcová M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Šedivcová M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt
místnost KL:K-2
Navrátil L.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2838606.html