Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

První pomoc

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFPPO KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Pavel Böhm (gar.)
Cvičící:
Pavel Böhm (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených při krizových situací a mimořádných událostech, včetně fenoménu CBRN.

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou laickou první pomoc.

Požadavky:

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu:

90 procentní účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu),

prokázání praktických dovedností osvojených během praktického nácviku ve cvičeních:

- jedna část klasifikovaného zápočtu je tvořena úspěšným zvládnutím modelové situace (bezpečný přístup k postiženému, zjištění jeho stavu postiženého a správné vyřešení zdrav. stavu v aplikací první pomoci laikem).

- druhá část známky klas. zápočtu je tvořena absolvováním písemného testu typu Multiple Choice (min. úspěšnost 70% správných odpovědí),

rozsah testu - odpřednášená témata a povinná literatura.

Osnova přednášek:

1. Základní neodkladná resuscitace - základní životní funkce, jejich poruchy; přivolání odborné pomoci, komunikace s operačním střediskem; postup po příjezdu odborné pomoci.

2. Základní neodkladná resuscitace - neodkladná resuscitace dětí; využití automatizovaná externí defibrilaci

3. Šok - typy šoku, protišoková opatření

4. Krvácení (arteriální, žilní, vlásečnicové; vnější, vnitřní), zástava krvácení

5. Termická traumata, poranění elektrickým proudem, chemická traumata

6. Neúrazové urgentní stavy

7. Postup při větším počtu raněných, CBRN, transportní techniky

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně

Osnova cvičení:

1. Základní fyziologické hodnoty člověka, jejich měření a vyhodnocení. Základní neodkladná resuscitace - vyšetření postiženého v bezvědomí, kontrola životních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sledování stavu postiženého, záznam informací

2. Základní neodkladná resuscitace - KPR jedním a dvěma zachránci u dospělých a dětí; Automatizovaný externí defibrilátor, externí defibrilace

3. Obvazové materiály; obvazové techniky. Neodkladná pomoc u akutního krvácení, použití zaškrcovadla.

4. Šok - rozpoznání typů šoku, protišoková opatření; bolesti na hrudi, diferenciální diagnostika, první pomoc

5. Akutní stavy dušnosti - astmatický záchvat, prudká alergická reakce, embolie plicnice,

6. První pomoc u poranění pohybového aparátu - podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým; poranění hrudníku a břicha (otevřená, zavřená) zásady první pomoci, manipulace s raněným.

7. Zápočet

V rámci cvičení se bude provádět:

- kontrola znalostí z dosud přednesené látky (ústně nebo písemně),

- referáty k dané problematice,

- praktický nácvik přednášených postupů a dovedností.

Pořadí praktických cvičení se může změnit, Posluchači budou včas informováni o změně.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v oblasti poskytování laické a odborné přednemocniční neodkladné pomoci v rozsahu nezbytném pro výkon zdravotnického povolání v bakalářského programu fyzioterapie a využití v běžném denním životě.

Studijní materiály:

Povinná literatura

1. BYDŽOVSKÝ Jan. Předlékařská první pomoc. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 117s.ISBN 978-80-247-2334-1

2. LEJSEK, Jan a kol. První pomoc. 2.přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 271s. ISBN 978-80-246-2090-9.

3. MÁLEK, J., A. DVOŘÁK a kol. První pomoc. 1. vyd. Praha: 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012. Dostupné z: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/

Doporučená literatura:

1. CELTOVÁ, L. První pomoc: guidelines - 2010. 1.vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 97s. ISBN 978-80-263-0024-3

2. KELNAROVÁ J. et al. První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů. 2. přeprac. a doplněné vyd. 180 s. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4200-7

3. KELNAROVÁ J., et al. První pomoc I: pro studenty zdravotnických oborů. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 100 s. ISBN 978-80-247-4199-4

4. POKORNÝ J. et al: Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. 474s. ISBN 978-80-7262-322-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-1
Böhm P.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
místnost KL:K-205
Böhm P.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2837406.html