Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Léčebná tělesná výchova

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFLTV KZ 1 0P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Úkolem praktické části je těsná návaznost na část teoretickou (viz přednášky v předmětu Rehabilitační propedeutika v ZS a přednášky v rámci předmětu Fyzioterapie I - Vyšetřovací postupy). Cílem je široké poznání klinického charakteru se současným zdůvodněním léčebné tělesné výchovy. Praktická část se zabývá zdůrazněním základních pravidel LTV v konkrétní praxi a rozpracováním na jednotlivé metodické postupy. Výuka bude probíhat na pracovišti NZZ Therap-Tilia s.r.o. Studenti budou praktikovat na pacientech pod odborným dohledem vedoucích fyzioterapeutů.

Požadavky:

klasifikovaný zápočet:100% účast na praktické výuce (80% při doložení lékařské zprávy), průběžné praktické a teoretické přezkoušení.

Student nesmí být v průběhu semestru hodnocen klasifikačním stupněm F. V takovém případě nebude klasifikovaný zápočet udělen.

Okruhy otázek k zápočtovému testu :

Zásady a provádění kondičního cvičení

Rozdělení dechové gymnastiky

Polohy těla a jejich vliv na dýchání

Dechová gymnastika základní a speciální

Pasivní pohyby na HK

Pasivní pohyby na DK

Polohování vleže na zádech

Polohování vleže na břiše

Pomůcky k polohování

Jacobsonova metoda

Schulzův autogenní trénink

Postizometrická kontrakce

Aktivní pohyb podle svalové kontrakce

Aktivní pohyb dle energetické náročnosti

Druhy svalových pohybů

Příprava a nácvik sedu a stoje

Přehled pomůcek potřebných k nácviku chůze a stoje

Základní typy chůze s OP

Zvláštnosti LTV v dětském věku

Zvláštnosti LTV u geriatrických pacientů

Osnova přednášek:

Není určena

Osnova cvičení:

1. Seznámení s provozním řádem a bezpečností provozu na

pracovišti

2. Sběr anamnestických dat

3. Kondiční cvičení individuální

4. Kondiční cvičení skupinové

5. Polohování

6. Vertikalizace

7. Dechová gymnastika

8. Pasivní pohyby

9. Masáže, měkké techniky

10.Kazuistický rozbor pacienta

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1]Haladová E. a kol: Léčebná tšlesná výchova .Institut pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví v Brně 1997. ISBN 80-7013-236-1

[2]Hošková ,B., Matoušová, M.: Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Pra-ha:Karolinum 1998 ,134 str.

[3]Hromádková J.a kol.: Fyzioterapie .Jinočany.H a H 1999,ISBN 80-86022-45-5

[4]Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi .Galén 2009 ISBN 978-80-7262-657-1

[5]Pavlů,D.:Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody.CERM .s.r.o.2003 ISBN 80-7204-312-9

[6] Literatura doporučená

[7] Chaloupka,R.a kol.:Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii.NCO NZO Br-no,2003.

[8] Kabelíková,K.,Vávrová,M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. Pra-ha,Grada, 1997 ISBN 80-7169-384-7

[9] Kolektiv autorů: Léčebná rehabilitace.H a H ,Jinočany 1994.ISBN 80-85787-69-5

Véle.F.:Kineziologie posturálního systému.Univerzita Karlova.Praha 1995 ISBN 80-7184-100-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2837206.html