Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFF1VP Z 2 1P+4C česky
Přednášející:
Tomáš Nedělka (gar.)
Cvičící:
Tomáš Nedělka (gar.), Václava Hušková, Martina Lopotová, Aleš Příhoda, Milada Luisa Šedivcová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen převážně na praktickou výuku s důrazem na znalost jednotlivých postupů vyšetření a hodnocení pohybového aparátu ve fyzioterapii.

Studenti jednotlivé postupy vyšetření praktikují na sobě, později na nemocných pod supervizí. Náplní předmětu je rovněž sběr anamnestických dat, demonstrace postupů vyšetření a hodnocení u pacientů, stanovení fyzioterapeutické diagnózy.

Požadavky:

Zápočet:100% účast na praktických cvičeních (70% při doložení lékařské zprávy), průběžné praktické i teoretické přezkoušení, prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů.

Zápočtový test: test bude obsahovat 40 otázek , každá otázka hodnocena maximálně 2 body, tzn. celkový maximální možný počet bodů je 80. Pro úspěšné splnění testu je nutné dosáhnout minimálně 70 %, tzn.56 bodů.

Součástí udělení zápočtu je praktické přezkoušení po úspěšném napsání zápočtového testu . K postupu do praktické části zkoušení opravňuje úspěšné napsání testu, pokud student bude v testu hodnocen klasifikačním stupněm F, nebude k praktické části zkoušení připuštěn.

Okruhy otázek:

- Pohyb ve fyzioterapii - pasivní, aktivní, reflexní.

- Pohyby v kloubech a jejich názvy. Znalosti anatomické, typy kloubu, možné pohyby v kloubu, kloubní rozsah, typy goniometrů, postup využití goniometru , metody zápisu vyšetření kloubního rozsahu

- Antropometrie HKK, DKK. Distance na páteři , Znalosti anatomické - antropometrické body, práce s délkovou mírou.

- Vyšetření postury, stoje, chůze a pohybových vzorů.

- Transfer nemocného

- Využití pomůcek ve fyzioterapii

- Vyšetření svalové dysbalance. Znalosti z předmětu anatomie a obecná kineziologie. Vyšetření zkrácených svalů.

- Vyšetření svalové síly - funkční svalové testy. Znalosti z předmětu anatomie a obecná kineziologie. Sval - začátek, úpon, inervace a funkce. Jeho analytické zařazení do pohybu.

- Vyšetření hypermobility

Klíčové výstupní dovednosti a znalosti

* Znalost základních medicínských pojmů.

* Znalost přístupu k nemocnému.

* Znalost základního vyšetření nemocného.

* Znalost vedení základní zdravotnické dokumentace.

* Sběr anamnestických dat

* Znalost BOZP na fyzioterapeutickém oddělení

* Znalost hygienických principů ve zdravotnickém zařízení.

* Základní znalosti a praktické dovednosti při vyšetření pacienta.

* Základy funkční anatomie - vyšetření stoje aspekcí, vyšetření pomocí olovnice, palpace, vyšetření aktivní a pasivní pohyblivosti, svalové síly, chůze, svalových dysbalancí, vyšetření svalů zkrácených ( dle Jandy), vyšetření svalové síly ( dle Jandy),symetrie délkových a obvodových rozměrů HKK a DKK.

Osnova přednášek:

Osnova a okruhy přednášek v předmětu Fyzioterapie I.:

1. Úvod do problematiky vyšetřovacích metod pohybového systému, přehled vyšetřovacích metod a postupů

2. Funkční poruchy pohybového systému - svalová dysbalance

3. Vyšetření svalové dysbalance - svaly hypertonické, zkrácené a oslabené

4. Hypermobilita

5. Postura, rovnováha a vyšetření pohybových stereotypů

Osnova cvičení:

1. Základy vyšetřovacích postupů ve fyzioterapii. Postup při vyšetření pacienta.

2. Antropometrie

3. Goniometrie horní končetiny

4. Goniometrie dolní končetiny

5. Svalový test - obličejové svalstvo, svalstvo hlavy a trupu

6. Svalový test - horní končetina

7. Svalový test - dolní končetina

8. Vyšetření zkrácených svalů. Hypermobilita.

9. Vyšetření stoje, chůze a rovnováhy

10. Vyšetření postury a pohybových stereotypů

Průběžné hodnocení práce studenta v předmětu:

- průběžná kontrola znalostí (ústně nebo písemně formou testu dle volby vyučujícího)

- referáty k dané problematice, diskuze

Cíle studia:

Cíle:

Získání základních znalostí a osvojení dovedností v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1] Haladová, E., Nechvátalová, L.: Vyšetřovací metody hybného systému. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno 2005. ISBN 80-7013-393-

[2] Janda,V.: Svalové funkční testy. Grada Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0722-

[3] Janda,V.:Vyšetřování hybnosti. Avicenum, Praha 1981

[4] Lewit, K.:Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1990. ISBN -80-7030-096-5Lewit,

[5] K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Nakladatelství Sdělovací technika, Praha 2003. ISBN 80-86645-04-5

[6] Janda V., Pavlů, D.: Goniometrie. Brno, IDPVZ, 1993 Kučera M,

[7] Kolář P., Dylevský I., et al. Dítě, sport a zdraví, Galén 2011

[8] Gross J., Fetto J., Rosen E., Vyšetření pohybového aparátu, TRITON, 2005, ISBN 80-7254-720-8 (dostupné z: Ulož to)

[9] kol. autorů, Učební pomůcka, Vyšetřovací metody hybného systému, Určeno pro vnitřní potřebu SZŠ vyučující obory rehabilitační pracovník a fyzioterapeut a rehabilitační oddělení zdravotnických zařízení ( dostupné z: Ulož to)

Důležitý studijní materiál: Fyzioterapie - vyšetřovací postupy

Autor: Simona Hájková, Irena NOvotná, MIchaela Prokešová

https://www.youtube.com/watch?v=0kTwwHyyCEQ&list=PLES0lLuHyk8f7bR_nCeg1BpwcQXAcQAw-

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-208
Šedivcová M.
08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Lopotová M.
12:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Lopotová M.
16:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Út
místnost KL:K-1
Nedělka T.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
místnost KL:K-208
Příhoda A.
12:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 6)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
St
místnost KL:K-310
Hušková V.
10:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Čt
místnost KL:K-310
Hušková V.
14:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2837106.html