Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fyziologie a základy neurověd

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFFZN Z,ZK 3 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Úvod předmětu informuje o základech fyziologie živých organismů a, fyziologie buňky. Elektrické děje na buněčné membráně. Fyziologie svalové činnosti.Tělesné tekutiny. Krev a krevní plasma.Erytrocyty.Krevní destičky, srážení krve. Leukocyty, imunitní systém. Srdce jako čerpadlo. Elektrické projevy srdeční činnosti. Hemodynamika, krevní tlak. Mikrocirkulace. Úprava krevního oběhu v orgánech.

Fyziologie dýchání. Fyziologie vylučování. Nefron, tubulární procesy.Vývodní cesty močové. Acidobazická rovnováha.

Přehled funkcí trávicí soustavy, ústní dutina a jícen, Žaludek, duodenum, pankreas, funkce jater. Tenké a tlusté střevo, vstřebávání vody a živin Metabolismus, zásady správné výživy. Termoregulace, Endokrinologie:

Přehled struktury a funkce periferního a centrálního nervového systému (CNS). Mícha, míšní dráhy a reflexy, mozkový kmen. Mozeček a bazální ganglia, řízení motoriky. Mozková kůra, asociační oblasti mozku, učení a paměť.

Fyziologie smyslových orgánů: zrak, sluch, čich, chuť

Požadavky:

zápočet:100% účast na cvičeních

Průběžné zkoušení písemnou a ústní formou v hodinách cvičení, student nesmí být opakovaně hodnocen klasifikačním stupněm F.

písemné prokázání získaných znalostí zápočtovým testem - 20 otázek s pouze jednou správnou odpovědí. K získání zápočtu je potřeba získat minimálně 70 % bodů.

zkouška:

písemné prokázání získaných znalostí testem - 40 otázek s pouze jednou správnou odpovědí. K úspěšnému absolvování zkoušky je potřeba získat minimálně 70% bodů u všech třech termínů - 1. termín (řádný termín), 2. termín (1. opravný termín)

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní. Bez získání zápočtu není možné zkoušku absolvovat!

Osnova přednášek:

1. týden Fyziologie krevního oběhu, fyziologie dýchání

2. týden Fyziologie vylučování

3. týden Fyziologie trávení a vstřebávání, energetický metabolismus

4. týden Termoregulace

5. týden Humorální regulace, obecná neurofyziologie, nerovědy

6. týden Fyziologie svalstva

7. týden Fyziologie funkčních motorických systému ? obecné principy

8. týden Obecné principy stavby motorických drah

9. týden Chemické dráhy

10. týden Senzitivita a senzorika

Osnova cvičení:

1. týden Fyziologie krevního oběhu

2. týden Fyziologie respiračního ústrojí

3. týden Fyziologie trávení a vstřebávání

4. týden Fyziologie vylučovacího aparátu

5. týden Humorální regulace, obecná neurofyziologie

6. týden Fyziologie svalstva

7. týden Fyziologie funkčních systémů

8. týden Fyziologie CNS

9. týden Topografie drah CNS

10. týden Fyziologie PNS

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1. DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

2. KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, xxxi, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

3. MOUREK, J., PODĚBRADSKÁ, R. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 222 s. ISBN 978-802-4739-182.

4. MYSLIVEČEK, J. Základy neurověd. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2009. 390 s. ISBN 978-807-3870-881.

Doporučená literatura

1. SILBERNAGL, S., DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 6. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2004, XII. 435 s. ISBN 80-247-0630-X. (Novější není k dispozici)

2. SILBERNAGL, S., LANG, F. Atlas patofyziologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. 304s. ISBN 978-80-247-3555-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2837006.html