Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Balneoterapie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFBLT Z,ZK 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základy balneologie, přírodních léčiv.zdrojů,balneotechniky a balneohygieny,klasické balneologické procedury a jejích působení na organismus,aplikace rehabilitace a fyzikální terapie v jednotlivých procedur balneoterapie, mechanismy účinku. Vhodnost lázeňské léčby u jednotlivých onemocnění a specifika balneace. Význam lázeňství v ČR a jeho specifika v světě.

Požadavky:

Zápočet

Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů (nemoc, svatba, pohřeb... - vše musí být doloženo).

Bez získání zápočtu a jeho zápisu do KOSu není možné realizovat zkoušku.

Zkouška

formou testu(odpovědní testy) v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na tematické okruhy, počínají od definice balneologie, balneoterapie a působení na lidský organismus jak celkově, tak i dle orgánů a systémů.Test má 50 otázek, 3 možné odpovědi a možnost správných odpovědí je nula až tři. Při hodnoceni studia se užívá klasifikační stupnice v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Složení zkoušky předepsanou formou (písemně, na konci semestru). Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky v podzimním termínu. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Klasifikace testu

A 100-90 bodů

B 89-80 bodů

C 79-70 bodů

D 69-60 bodů

E 59-50 bodů

Osnova přednášek:

1. Definice balneologie,základní pojmy,přírodní léčivé zdroje

Definováni balneologie, přírodních léčivých zdrojů a jejích vlastnosti. Klasifikace minerálních vod,peloidů, léčivého plynu a specifika klimatoterapie. Působení zdrojů lokální a celkové,definování indikaci a kontraindikaci v balneoterapii(Jandová - Balneologie: 7-25,Poděbradský 62-80)

Lázeňská léčba,definice lázeňské procedury a jejích tradiční způsob podání

Definováni lázeňské léčebné rehabilitační léčby, legislativní parametry;ohrožení lázeňské léčby

Podání lázeňské procedury .Tradiční podání procedur a dnešní klasifikace hydro, termo,kineziterapie. (Jandová - Balneologie: 75-131)

Pojem fyzioterapie (Radana a jiří Poděbradský – fyzikální terapie –Manuál a algoritmy)

2. Specifika lázeňství v ČR a ve světě, účinky balneologie na organismus, charakter rehabilitační léčby v lázních

Specifický způsob léčení v evropském lázeňském prostředí a komparace s chápáním lázeňské léčby v ČR.

Všeobecné specifické působeni lázeňské léčby na organismus. Pojem medical wellness-u.(Jandová - Balneologie: 1-7)

Obecná balneologie (indikace a kontraindikace lázeňské léčby)

Legislativní klasifikace indikaci(tzv. indikační seznám) k balneoterapii a kontraindikace .

(Jandová - Balneologie: příloha od 251-201 nebo patřičné Vyhlášky MZ)

3. Balneoterapie chorob pohybového systému

Specifikace onemocnění pohybového aparátu a typizace balneoterapie k nejčastějším diagnózám.

Metody rehabilitace a fyzikální léčby. Působení a charakter přírodního léčivého zdroje.

Typy procedur.

(Jandová - Balneologie: 123-131,Poděbradský - Fyzikální terapie I: 116-118,122-128)

Balneoterapie chorob srdečních a oběhových

Základy testováni kardiovaskulárního systému, kondice a balneoterapie k nejčastějším diagnózám.

(Škapík - Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství - část o kardiovask.systému)

4. Balneoterapie chorob dýchacího ústrojí

Vliv klimatoterapie a dalších možnosti balneoterapie v chorobách dýchacího ústroje.

(Škapík - Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství: část o resp.systému)

Balneoterapie chorob trávicího systému

Působeni balneoterapeutických metod na trávící systém a nejčastější diagnózy vyskytující se v lázních.

(Jandová - Balneologie: 231 - 240)

5. Balneoterapie chorob močového ústrojí

Možnosti balneoterapie v chorobách močového ústroje.

(Škapík - Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství - část o nefrologii a urologii)

Balneoterapie u onkologických onemocnění; balneoterapie v pediatrii a ve stáří

Balneoterapie u stavu po cévní mozkové příhodě Balneoterapie endokrinologických onemocnění – specifika v pediatrii a ve stáří; hlavní parametry balneoterapie u pacientů po CMP, u endokrinologických onemocnění. Dietologie v praxi . Kolář - Rehabilitace v klinické praxi: 609-610.389

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se základy tradiční léčby v českých lázních -balneologické léčbě přírodním léčivým zdrojem.Je nutné seznámit se s vlivem lázeňských procedur na lidské tělo,skloubením s rehabilitaci a fyzikální medicínou,potom i možnosti působeni balneoterapie dle nemoci.Student pochopi jen tradici a legislativu lázeňskou v ČR ale i v Evropě a světě.

Studijní materiály:

Jandová, D.: Balneologie. Grada, Praha 2008

Škapík a kol.: Využití balneoterapie ve vnitřním lékařství. Praha:Grada 1994

Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Praha, Grada 2002

Kolář, P..: Rehabilitace v klinické praxi, 2010

Votava, J.a kol.: Fyzikální základy rehabilitace. Praha, Karolinum 2000

Radana a Jiří Poděbradský –Fyzikální terapie-Manuál a algoritmy)

Vařeka, J.: Fyziatrie I., II. Praha, Grada 1998

Vyhlášky:Vyhláška MZ ČR č.267/2012 Sb. (indikační seznám)

Vyhláška MZ ČR 423/2001 Sb (o zdrojích a lázních)

Zákon 48/1997,doplnění z 6.1.2015. (zákon o veřejném zdr. pojištěni )

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2836806.html