Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zdravotnická biofyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZB Z,ZK 4 1P+1C česky
Přednášející:
Jozef Rosina (gar.)
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základní informace o podstatě účinků fyzikálních faktorů na organizmus. Jednotlivé fyzikální léčebné metody, jejich indikace a kontraindikace, fyziologická podstata účinku elektrického proudu, tepla, optického záření, laseru, ultrazvuku, tlaku na organizmus.

Požadavky:

Zápočet: Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence). Další podmínkou je zpracování uceleného referátu na zadané téma, včetně prezentace v průběhu cvičení (prezentace 20 - 25 min. na zadané téma, prezentace zpracovaná v PowerPointu) a zodpovězení doplňujících otázek k dané problematice.

Zkouška: První termín zkoušky je písemnou formou (30 testových otázek). Při testu nesmí student konzultovat s ostatními studenty ani používat literaturu, internet, mobilní telefon či jiné zdroje obsahující problematiku zkoušky. Pokud poruší některou z podmínek zkoušky, bude ze zkoušky vyloučen a výsledek zkoušky bude hodnocen stupněm „F“. Okruhy otázek jsou uvedené v metodické příručce.

Bodové hodnocení testů:

30 - 29 správných odpovědí = 1 (A)

28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B)

26 - 24 správných odpovědí = 2 (C)

23 - 22 správných odpovědí = 2,5 (D)

21 - 19 správných odpovědí = 3 (E)

18 a méně správných odpovědí = 4 (F)

Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Přednášející přednáší obvykle v sudých týdnech ve čtvrtek, pokud mu pracovní povinnosti neumožní přednášet v sudý týden, přednáší následující lichý týden. O případných změnách budou studenti včas informováni. Pořadí uvedených témat je shodné s níže uvedenými přenáškami.

Osnova přednášek:

1.VLIV FYZIKÁLNÍCH FAKTORŮ NA LIDSKÝ ORGANIZMUS (Využití odstředivé síly ve zdravotnictví; Přetížení a beztížný stav; Biofyzikální aspekty kosmických letů; Působení vnějšího tlaku na organizmus; Vliv podtlaku na organizmus; Vliv přetlaku na organizmus)

2.BIOFYZIKA BUŇKY (Klidový a akční membránový potenciál; Fyzikální základy dýchání; Krevní oběh a krevní tlak - fyzikální základy)

3.BIOFYZIKÁLNÍ ASPEKTY REGULACE TEPLOTY,VYUŽITÍ TEPLA A CHLADU (Regulace teploty lidského těla; Měření teploty; Infračervené záření ; Koupele; Lokálně používané tepelné procedury; Chlad; Využití chladu v medicíně (kryoterapie); Mrazící komora)

4.ELEKTRICKÝ PROUD (Obecná charakteristika; Pasivní elektrické vlastnosti tkání; Účinky elektrického proudu; Využití elektrického proudu v medicíně; Stejnosměrný proud; Střídavý proud o nízké frekvenci; Střídavý proud středních frekvencí (několik kHz); Vysokofrekvenční proud a elektromagnetické vlnění; Úrazy elektrickým proudem; Zasažení bleskem; Aktivní elektrické vlastnosti vzrušivých tkání; Elektroklima)

5.OPTICKÉ ZÁŘENÍ, OKO (Optické záření; Viditelné světlo; Teorie barevného vnímání; Fyziologické a psychologické účinky barev, zrakové iluze; Zdravé oko, vady oka a korekce vad; Hygiena osvětlení pracoviště; Přístroje a zařízení využívající optické metody; Ultrafialové záření; Infračervené záření)

6.IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ (Charakteristika ionizujícího záření; Jednotky v radioaktivitě; Druhy radioaktivní přeměny; Rentgenové záření; Neutrony; Kosmické záření; Biologické účinky ionizujícího záření; Přímý a nepřímý účinek ionizujícího záření; Radiosenzitivita)

7.OCHRANA PŘED VNĚJŠÍM OZÁŘENÍM (Stochastické a deterministické účinky ionizujícího záření; Život buňky zasažené radioaktivitou; Akutní nemoc z ozáření; Přístroje pro osobní a ochrannou dozimetrii; Záření gama; Scintilační kamera; Tomografická scintigrafie; Rentgenové záření; Radioterapie; Terapeutické využití rentgenového záření ; Terapie pomocí záření gama)

Osnova cvičení:

1. Stavba hmoty.

2. Přeměna energie v organizmu.

3. Sedimentace krve.

4. Odstředivá síla.

5. Letecká doprava a kosmické lety a jejich vliv na svalově nervový aparát.

6. Vnější tlak a organizmus.

7. Sterilizace.

8. Biofyzikální aspekty regulace teploty, využití tepla a chladu.

9. Vliv vlhkosti vzduchu na organizmus.

10. Hluk a audiometrie.

11. Poslech, poklep, pohmat.

12. Ultrazvuk.

13. Biologické membrány, klidový a akční membránový potenciál.

14. Elektrický proud.

15. Dýchání, fyzikální základy dýchání. Krevní oběh.

16. Optické záření, oko, přístroje a zařízení využívající optické metody.

17. Biomechanika, deformace pevného tělesa a její význam ve zdravotnictví.

18. Ionizující záření.

19. Akutní nemoc z ozáření /syndromy. Fáze akutní nemoci z ozáření. Léčba dřeňového syndromu ANO.

20. Využití ionizujícího záření v medicíně.

21. Laser a jeho uplatnění ve zdravotnictví.

22. Magnetická rezonance.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

[1]Rosina, J., Kolárová, H., Stanek, J.: Biofyzika pro studenty zdravotnickych oboru. nakl.: Grada, 1. vyd., 2006. ISBN 978-80-247-1383-0.

[2]Navrátil, L., Rosina, J.: Medicínská biofyzika, Grada, Praha 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
Út
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt
místnost KL:C-1
Rosina J.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 6)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2836606.html