Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Odborná ošetřovatelská praxe

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBROOP Z 3 2XT česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Předlékařská pomoc a péče (17PBRPPP)
Přednášející:
Cvičící:
Martina Dingová Šliková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Odborná ošetřovatelská praxe umožňuje studentům aplikovat v podmínkách klinických pracovišť teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko praktických studijních disciplín v učebnách a labo-ratořích. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Probíhá podle plánu klinické výuky pod vedením pedagoga ošetřovatelství nebo proškoleného kvalifiko-vaného mentora, který sdílí odpovědnost za studenty a podílí se na výuce. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů. Rozsah a obsah odborné praxe je vymezen studijním plánem, charakterem studijní praxe a vnitřním předpisem, který stanoví formální a obsahové podmínky praktické výuky. Student se seznámí se zdravotnic-kým prostředím a utvoří si vztah k pacientovi.

Cílem praxe je zvýšení zručnosti a prohlubování praktických dovedností. Studenti mají možnost konfrontovat, aplikovat a rozvíjet poznatky získané v teoretické výuce.

Předmět syntetizuje teoretické znalosti a manuální dovednosti, které studenti získají v předmětu Základy ošetřovatelství a učí studenty využívat znalosti a dovednosti v přirozených podmínkách.

Student se seznámí s organizací práce na ošetřovací jednotce i s provozem nemocnice a osvojí si zásady ochrany a bez-pečnosti práce.

Student získá zkušenosti a prohloubí si dovednosti v komunikaci s nemocnými i s dalšími členy zdravotnického týmu.

Student vykonává následující ošetřovatelské výkony - veškerá činnost studentů probíhá pod kontrolou zkušené sestry, pověřené vedením oddělení kliniky.

Požadavky:

Platné očkování proti hepatitidě B, BOZP, 100% účast, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení absolvované praxe v Deníku odborných záznamů příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

student sleduje fyziologické funkce a stav pacientů, provádí komplexní hygienickou péči, prevenci proleženin, rozdě-luje stravu pacientům podle diet, dohlíží na dodržování pitného režimu, zajišťuje aplikaci tepla a chladu;

provádí rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch z imobility;

provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta;

podává léčivé přípravky, s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů;

odebírá biologický materiál, provádí vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky);

zavádí a udržuje kyslíkovou terapii;

pod dohledem připravuje pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistuje, poskytuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich;

podílí se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Doenges, M. E., Moorhouse, M. F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. přepracované vydání. Praha: Grada Pub-lishing, 2001, 568 str. ISBN: 80-247-0242-8.

Mikšová, Z., Froňková, M., Zajíčková, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče 1.Ošetřovatelský proces při zajištění zá-kladních potřeb klienta, nemocného. 1. vydání. Valašské Meziříčí: NALIOS, 2002. 98 str.

Skálová, J., Klimentová, D., Kubíčková, V. Standardní pracovní postupy ošetřovatelské péče. FN u Svaté Anny v Brně, 1997.

Staňková, M. České ošetřovatelství č. 6, Hodnocení a měřicí techniky v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Brno: IDVPZ, 2001. 55 str. ISBN: 80-7013-323-6.

Tóthová, V.: Kapitoly z ošetřovatelství. (Pro posluchače studijního programu Radiologický asistent). České Budějo-vice: JU ZSF, 1999.

Trachtová, E. a kolektiv. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. nezměněné vydání. Brno: IDVPZ, 1999. 186 str. ISBN: 80-7013-324-8.

Vašátková, I. a kolektiv. Ošetřovatelská dokumentace v nemocnici. 1. vydání. Brno: IDVPZ, 2001. 127 str. ISBN: 80-7013-327-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2835706.html