Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zdravotnická biofyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRZBF Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Jozef Rosina (gar.)
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je získat základní informace o podstatě účinků fyzikálních faktorů na organizmus. Dále objasnit základní biofyzikální principy fyziologických a patofyziologických dějů a procesů v lidském organismu a vysvětlit základní mechanizmy účinků vybraných fyzikálních faktorů na živé systémy se zaměřením na ionizující záření.

Požadavky:

Zápočet: Pro udělení zápočtu je zapotřebí:

1. Splnit docházku na cvičení. Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence). Při větším počtu absencí ze závažných důvodů je náhrada cvičení se studentem projednána individuálně.

2. Odevzdání všech pracovních listů (protokolů) ze cvičení. Na vypracování každého protokolu má student 2 týdny (do dalšího cvičení).

3. Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných testem, které probíhají každých 14 dní (MOODLE či písemný test - bude určeno cvičící dle formy kontaktní/distanční výuky). Minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %. Průběžné kontroly znalostí se provádí jenom jednou. Oprava průběžného zkoušení je povolena pouze v případě, kdy student má pouze u jednoho z testů počet bodů menší, než 50 %. Oprava průběžného zkoušení se provádí na hodině určené vyučujícím.

Zkouška: První termín zkoušky je písemnou formou (30 testových otázek). Při testu nesmí student konzultovat s ostatními studenty ani používat literaturu, internet, mobilní telefon či jiné zdroje obsahující problematiku zkoušky. Pokud poruší některou z podmínek zkoušky, bude ze zkoušky vyloučen a výsledek zkoušky bude hodnocen stupněm „F“. Okruhy otázek jsou uvedené v metodické příručce.

Bodové hodnocení testů:

30 - 29 správných odpovědí = 1 (A)

28 - 27 správných odpovědí = 1,5 (B)

26 - 24 správných odpovědí = 2 (C)

23 - 22 správných odpovědí = 2,5 (D)

21 - 19 správných odpovědí = 3 (E)

18 a méně správných odpovědí = 4 (F)

Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Přednášející přednáší obvykle v lichých týdnech ve čtvrtek, pokud mu pracovní povinnosti neumožní přednášet v lichý týden, přednáší následující sudý týden. O případných změnách budou studenti včas informováni.

Osnova přednášek:

1.VLIV FYZIKALNICH FAKTORU NA LIDSKY ORGANIZMUS (Vyuzití odstredivé síly ve zdravotnictví; Pretízení a beztízny stav; Biofyzikální aspekty kosmickych letu; Pusobení vnejsího tlaku na organizmus; Vliv podtlaku na organizmus; Vliv pretlaku na organizmus)

2.BIOFYZIKA BUNKY (Klidovy a akcní membránovy potenciál; Fyzikální základy dychání; Krevní obeh a krevní tlak - fyzikální základy)

3.BIOFYZIKALNI ASPEKTY REGULACE TEPLOTY,VYUZITI TEPLA A CHLADU (Regulace teploty lidského tela; Merení teploty; Infracervené zárení ; Koupele; Lokálne pouzívané tepelné procedury; Chlad; Vyuzití chladu v medicíne (kryoterapie); Mrazící komora)

4.ELEKTRICKY PROUD (Obecná charakteristika; Pasivní elektrické vlastnosti tkání; Ucinky elektrického proudu; Vyuzití elektrického proudu v medicíne; Stejnosmerny proud; Strídavy proud o nízké frekvenci; Strídavy proud stredních frekvencí (nekolik kHz); Vysokofrekvencní proud a elektromagnetické vlnení; Urazy elektrickym proudem; Zasazení bleskem; Aktivní elektrické vlastnosti vzrusivych tkání; Elektroklima)

5.OPTICKÉ ZARENI, OKO (Optické zárení; Viditelné svetlo; Teorie barevného vnímání; Fyziologické a psychologické úcinky barev, zrakové iluze; Zdravé oko, vady oka a korekce vad; Hygiena osvetlení pracoviste; Prístroje a zarízení vyuzívající optické metody; Ultrafialové zárení; Infracervené zárení)

6.IONIZUJICI ZARENI (Charakteristika ionizujícího zárení; Jednotky v radioaktivite; Druhy radioaktivní premeny; Rentgenové zárení; Neutrony; Kosmické zárení; Biologické úcinky ionizujícího zárení; Prímy a neprímy úcinek ionizujícího zárení; Radiosenzitivita)

7.OCHRANA PRED VNEJSIM OZARENIM (Stochastické a deterministické úcinky ionizujícího zárení; Zivot bunky zasazené radioaktivitou; Akutní nemoc z ozárení; Prístroje pro osobní a ochrannou dozimetrii; Zárení gama; Scintilacní kamera; Tomografická scintigrafie; Rentgenové zárení; Radioterapie; Terapeutické vyuzití rentgenového zárení ; Terapie pomocí zárení gama)

Osnova cvičení:

1.Stavba hmoty.

2.Přeměna energie v organizmu.

3.Sedimentace krve.

4.Odstředivá síla.

5.Letecká doprava a kosmické lety a jejich vliv na svalově nervový aparát.

6.Vnější tlak a organizmus.

7.Sterilizace.

8.Biofyzikální aspekty regulace teploty, využití tepla a chladu.

9. Vliv vlhkosti vzduchu na organizmus.

10. Hluk a audiometrie.

11.Poslech, poklep, pohmat.

12.Ultrazvuk.

13.Biologické membrány, klidový a akční membránový potenciál.

14.Elektrický proud.

15.Dýchání, fyzikální základy dýchání. Krevní oběh.

16.Optické záření, oko, přístroje a zařízení využívající optické metody.

17.Biomechanika, deformace pevného tělesa a její význam ve zdravotnictví.

18.Ionizující záření.

19.Akutní nemoc z ozáření /syndromy. Fáze akutní nemoci z ozáření. Léčba dřeňového syndromu ANO.

20.Využití ionizujícího záření v medicíně.

21.Laser a jeho uplatnění ve zdravotnictví.

22.Magnetická rezonance.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru radiologický asistent Bc.

Studijní materiály:

[1]Rosina, J., Kolárová, H., Stanek, J.: Biofyzika pro studenty zdravotnickych oboru. nakl.: Grada, 1. vyd., 2006. ISBN 978-80-247-1383-0.

[2]Navrátil, L., Rosina, J.: Medicínská biofyzika, Grada, Praha 2005.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-111
Hudzietzová J.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt
místnost KL:C-1
Rosina J.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2835006.html