Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Radiologická fyzika I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRRF1 Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
František Podzimek (gar.)
Cvičící:
František Podzimek (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními matematicko-fyzikálními a biofyzikálními poznatky nutnými pro pochopení mechanizmu interakcí ionizujícího záření s živými a neživými systémy. Vysvětluje se vývoj názorů na mikrosvět, radiační fyziku, relativistické a kvantové vlastnosti, základní charakteristiky atomu, jádra. Vysvětlují se nejdůležitější jaderné modely, jednotlivé druhy ionizujícího záření, mechanismy jejich vzniku, principy zdrojů apod. Jsou popsány obecné vlastnosti radioaktivní přeměny, přeměna alfa, protonová radioaktivita, přeměna beta, emise záření gama, přírodní radioaktivita, vlastnosti a typy jaderných reakcí, štěpení jader, transurany, termojaderná reakce.

Studenti se seznamují s obecnými charakteristikami interakce ionizujícího záření s látkou, interakce záření alfa, beta, gama a neutronového, průchod svazků záření látkou, účinky záření na látku. Popis účinku záření na buňku, popis stochastických a nestochastických procesů, působení záření na tkáň i organismus, včetně popisu nemoci z ozáření. Získávají také základní informace o principech detekce a měření ionizujícího záření, o dozimetrických měřicích metodách, přehledu dozimetrických veličin a jednotek. Jsou podrobně vysvětleny veličiny a jednotky užívané při popisu zdrojů, pole a interakce záření, přenosu energie, absorpce energie a ionizace. Na základě biologických účinků ionizujícího záření jsou popsány i nejnovější veličiny používané v radiační ochraně. Samostatná pozornost je věnovaná cílům a úkolům radiační ochrany, principům ochrany před zářením a monitorování záření.

Požadavky:

Zápočet

Minimální 80% účast na přednáškách a 100% účast na cvičeních. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci. Způsob náhrady určí vyučující.

Zpracování seminární práce, kterou student dostane na začátku semestru a průběžné aktivní plnění studijních požadavků na cvičeních.

Prokázání získaných znalostí E-learningovým kurzem - Úspěšnost testu minimálně 90 %.

Zkouška

Ústní zkouška - tři otázky ze zadaných tematických okruhů.

Bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOSu není možné realizovat zkoušku!

Osnova přednášek:

Fyzika ionizujícího záření - Počátky vesmíru, Elementární částice, Částice silového působení, Vznik hmoty

Stavba atomů - Modely atomů, Vlastnosti jader,

Radioaktivní přeměna I. - Typy radioaktivní přeměny, Přirozená a umělá radioaktivní přeměna, Zákon radioaktivní přeměny

Radioaktivní přeměna II. - Jaderné reakce, Radioaktivní rovnováha

Vlastnosti ionizujícího záření - Záření alfa, Záření beta, Záření elektromagnetické , Neutronové záření

Zdroje ionizujícího záření - Přírodní zdroje ionizujícího záření, Umělé zdroje ionizujícího záření

Interakce ionizujícího záření s hmotou - Nabité částice, Záření elektromagnetické, Záření neutronové

Principy detekce ionizujícího záření - Detekce založená na primárních účincích, Detekce založená na sekundárních účincích, Osobní dozimetry

Dozimetrie ionizujícího záření - I. - Soustava dozimetrických veličin a jednotek

Dozimetrie ionizujícího záření - II, - Základy mikrodozimetrie, Vztahy mezi veličinami

Metrologie ionizujícího záření - Metrologie ionizujícího záření, Metrologie radionuklidů, Základy spektometrie, Relativní měření, Osobní dozimetrie

Interakce ionizujícího záření s živou hmotou - Základní mechanizmus biologického účinku ionizujícího záření, Stochastické a nestochastické účinky , Radiosenzitivita a radiorezistence

Ochrana před ionizujícím zářením - Principy a cíle radiační ochrany, Limity, Systém radiační ochrany, Ochrana před vnějším IZ, Ochrana před vnitřní kontaminací

Ionizující záření v legislativě národních institucích - Národní úřady a legislativa, Atomový zákon, SUJB - vyhlášky

Osnova cvičení:

Cvičení (1 za 14 dní)

Základní postupy

Fyzikální veličiny a jejich jednotky

Stavba hmoty

Radioaktivita

Radionuklidové zdroje ionizujícího záření

Interakce ionizujícího záření

Zápočtový test

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření, 2013, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-05-8

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-06-5

* online publikace ve formátu MOBI, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-07-2

Online http://www.frpo.eu/

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2012, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-05093-4

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-00-3

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-01-0

* online publikace ve formátu MOBI, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-02-7

Online http://www.frpo.eu/

Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2013, 2. redukované vydání

* online publikace ve formátu pdf, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-09-6

* online publikace ve formátu ePUB, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-09-6

* online publikace ve formátu MOBI, Data Agentura INFOPHARM, s.r.o., ISBN 978-80-87727-10-2

Online http://www.frpo.eu/

Kolektiv autorů (Editor: V. Klener): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

Doporučená literatura:

Attix F.H., Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, John Wiley, 2004,

Další studijní materiály

Moodle FBMI - B201-17PBRRF1 - Radiologická fyzika I.

Poznámka:
Další informace:
Moodle FBMI - B201-17PBRRF1 - Radiologická fyzika I.
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-235
Podzimek F.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-235
Podzimek F.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-235
Podzimek F.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2834806.html