Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ekonomika podnikání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-EPD.2 KZ 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy problematiky ekonomiky podniku a podnikání. V předmětu se studenti seznámí s životním cyklem podniku, od vzniku podniku a jeho zasazení do ekonomického prostředí státu (ČR), přes řízení majetkové a kapitálové struktury, evidenci hospodářských operací během účetního období, vztah výroby a nákladů produkce firmy, až po hodnocení finančního zdraví firmy a její případnou sanaci či zánik.

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je zpracování podnikatelského plánu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Podstata ekonomické činnosti. Ekonomické prostředí státu. Ekonomický systém.

2. Tržní principy a základní mikroekonomické pojmy a ukazatele.

3. Podnik a cíle podnikání, primární a odvozené funkce podniku. Životní cyklus podniku. Růst, stabilizace, krize, sanace a zánik podniku.

4. Majetková a kapitálová struktura podniku. Bilanční pravidla.

5. Základní principy účetnictví. Aktiva, pasiva, náklady a výnosy. Účtování vstupů a výstupů výroby.

6. Finanční výkazy, jejich význam a struktura. Techniky finanční analýzy. Zisk, jeho struktura a dělení zisku.

7. Klasifikace nákladů, metody kalkulace nákladů. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Nákladová funkce.

8. Tvorba cen v tržní ekonomice. Produkční funkce. Zdravotní a sociální pojištění. Náklady na zaměstnance.

9. Fiskální zdroje státního rozpočtu. Systém daní v ČR. Přímé a nepřímé daně.

10. Finanční řízení podniku - krátkodobé a dlouhodobé financování podniku, hodnocení investic.

11. Řízení (management) podniku. Plánování v podniku. Organizování a organizační struktury.

12. Řízení lidských zdrojů. Osobnost manažera - styly řízení. Time management.

13. Zvaná přednáška z praxe.

Osnova cvičení:

1.-2. Pravidla a zásady cvičení, podmínky klasifikovaného zápočtu. Účel a doporučená struktura podnikatelského plánu - cíle firmy a vlastníků.

3. Příklady na ekonomické prostředí státu.

4. Majetková a kapitálová struktura podniku.

5.-6. Základní příklady účtování v podniku. Souhrnný příklad včetně sestavení finančních výkazů (rozvaha, výsledovka). Analýza dodavatelů a zdrojů výroby. Analýza konkurence. Marketingová a obchodní strategie.

7.-8. Nákladová funkce a bod zvratu. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Zisk, daně, náklady na zaměstnance. Finanční plán - zakladatelský rozpočet. Odhad výnosů a nákladů.

9.-10. Krátkodobé financování podniku. Investice a metody dlouhodobého financování podniku. Analýza rizik. SWOT analýza.

11. Prezentace a hodnocení projektů I

12. Prezentace a hodnocení projektů II

13. Prezentace a hodnocení projektů III

Cíle studia:

V předmětu se studenti seznámí zejména se základními mikroekonomickými pojmy a ukazateli, zakládáním podniku a podnikatelským plánem, pojmy z problematiky financování podniku, základy účetnictví a daňové optimalizace, hodnocením podnikatelské činnosti, apod.

Studijní materiály:

1. SCHOLLEOVÁ, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing a.s., 2012, 2. akt. vyd., 272 s., ISBN 978-80-247-4004-1.

2. STROUHAL, J.: Ekonomika podniku, Praha: Institut certifikace účetních, 2012, 1. vyd., 176 s., Učebnice (Institut certifikace účetních). ISBN 978-80-86716-83-1.

3. VOCHOZKA, M., MULAČ, P.: Podniková ekonomika, Praha: Grada Publishing a.s., 2012, 1. vyd., 570 s., ISBN 978-80-247-4372-1.

4. MIKOVCOVÁ, H., SCHOLLEOVÁ, H.: Praktikum podnikové ekonomiky pro magisterské studium, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2011, 2. rozš. vyd., 255 s., ISBN 978-80-7380-319-3

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-EPD/

Předmět EPD je ekvivalentní předmětu EMP. Platí obousměrná náhrada, KOS hlídá, že oba předměty lze zapsat dohromady nejvýše dvakrát.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-EPD/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2823006.html