Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

History of Technology and Economics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
FIE-HTE ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

The course introduces the scientific disciplines of history and technology , economic and social history of the Czech lands and Czechoslovakia in comparison with the development of the European region 19 to 21 century.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Introduction to the study . History industry, the impact of technology on the development of European and Czech politics and society since the late 18th century to the late 20th century . General considerations , exploration , comparison, growth.

2. Special political development of the Czech Lands and Czechoslovakia.

3. How does education and science of industrial and economic dynamics ? Industrialization and its connection to science centers - public school thing . The technical term - the birth of Czech professional terminology and current affairs .

4. National Society and community life . Clubs (From Industrial unity after ESC) and their impact on the expansion of technical and economic activities of the Czech Lands and Czechoslovakia.

5. Stable land and agrarian policy in the Czech Republic and Czechoslovakia.

6. Czech banking and business conditions in the Czech Republic and Czechoslovakia.

7. Historical features of world industrial exhibitions in comparison with the Prague Jubilee Exhibition 1891st

8. Traditional industrial sectors and their development ( glass , ceramics , food industry - brewing , distillery , sugar , textile industry ) .

9. The second industrial revolution and the development of engineering, electrical engineering, metallurgy and chemistry.

10. The development of transport and communication systems of the Czech Lands and Czechoslovakia.

11. Urbanization Czech and European cities. The modern way of life.

12. Important international gathering of engineers in the 19th and 20 centuries - the results and their impact on advancing technicality Czech society.

13. Profile business personalities ( Krizik Kolben , Skoda , L & K , Bata, etc.). Population and social system of the Czech Lands and Czechoslovakia.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

URBAN, Otto, SEKERA, Martin, eds. Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-500-5.

EFMERTOVÁ, Marcela; SAVICKÝ, Nikolaj. České země 1848-1918. Díl I., Od březnové revoluce do požáru Národního divadla. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-171-4.

TEICH, Mikuláš. Průmyslová revoluce a společnost v Evropě v 19. století. In Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 208, 2003. Historie-Historica 10. s. 29-36.

STEINER, Jan, ed. Průmyslové oblasti českých zemí: 1780-1945. Sv. 2, 1918-1938. Část 1, Hospodářský vývoj. Opava: Slezský ústav ČSAV, 1991.

ŘEPA, Milan, ed. 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav, 2008. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7286-139-2.

HOBSBAWM, Eric John. Věk extrémů: krátké 20. století 1914-1991. Vyd. 2. Praha: Argo, 1998 (2010). Historické myšlení, sv. 4. ISBN 978-80-257-0302-1.

JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. Praha : VŠE - Nakladatelství Oeconomica, 2008.

PESTRE, Dominique. Science, Society and Politics : Knowledge Societies from an Historical Perspective. Luxembourg: Office for Publications of the European Communities, 2007. ISBN 978-92-79-06485-2.

PÁTEK, Jaroslav, KUBŮ, Eduard a kol. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-716-X.

PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-85983-99-0.

MYŠKA, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003-2008. ISBN 80-7042-612-8.

MAYR, Elisabeth. Die Industrialisierung der böhmischen Länder: ein Vorzeigemodell der Habsburgermonarchie. München: GRIN, 2008. ISBN 978-3-640-46184-4.

KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první - třetí, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2002-2003. ISBN 80-7277-195-7. Díl druhý, Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). ISBN 80-7277-031-4. Díl třetí O přežití a o život (1936-1938). ISBN 80-7277-119-1.

HORSKÁ, Pavla, MAUR, Eduard, MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-409-3.

Poznámka:

Předmět se bude vyučovat společně s předmětem A0B16HTE na FEL v tamních učebnách. Předmět nemá sobotní výuku

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2811906.html