Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy klinických oborů I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBIKO1 Z,ZK 3 12P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky jednotlivých klinických oborů, nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsob na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence.

Požadavky:

Zápočet (uděluje Ing. Václav Navrátil, pracovna K-328, vaclav.navratil@fbmi.cvut.cz) bude udělen na základě zpracovaného eseje k dané problematice o obsahu cca 750 slov, jehož téma bude zadáno v rámci úvodní přednášky a posluchači budou seznámeni s kritérii hodnocení. Studenti se spojí s as. Ing. Václavem Navrátilem 5. října 2019 k projednání podrobností

Zkouška (Ing. Václav Navrátil)

Předpokladem je zvládnutí teoretických základů z přednášené látky. Zkouška se skládá ze dvou částí:

- z multiple choice testu, nezbytná alespoň 70% úspěšnost, celkový počet otázek 20;

- z hodnocení eseje zpracované v rámci zápočtu.

Výsledná známka je průměrem hodnocení obou částí. Hodnocení A z jedné části znamená úspěšné složení zkoušky (E).

Upozornění: interval mezi napsáním testu v řádném a opravném termínu nebo mezi opravnými termíny musí být minimálně sedmidenní

Osnova přednášek:

Klinická propedeutika I (vztah zdravotníka a nemocného, způsoby komunikace s nemocným, význam anamnézy, způsob odběru anamnézy)

Klinická propedeutika II (fyzikální vyšetření nemocného)

Klinická propedeutika III (zdravotnická dokumentace, typy laboratorních vyšetření, přehled přístro-jové techniky v laboratoři, základy EKG)

Přehled zobrazovacích metod

Centrální nervový systém, problematika CMP a spastické parézy, patofyziologie a léčebný management

Periferní NS, vertebrogenní onemocnění - diagnostika a léčba dle EBM

Kardiovaskulární systém I (srdeční slabost, akutní plicní edém, ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu)

Kardiovaskulární systém II (hypertenze, nemoci tepen a žil). Poruchy lipidového metabolismu, epi-demiologie, patologie a prevence aterosklerózy)

Základy pneumologie (zánět, chronická choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, fibrózy, respirační insuficience, nádory průdušek a plic, pneumotorax)

Základy gerontologie (smysl oboru gerontologie, patofyziologické změny ve vyšším věku, možnosti ovlivnění procesu stárnutí, ošetřovatelská péče)

Základy pediatrie

Základy lékařské genetiky

Osnova cvičení:

Semináře nejsou podle akreditace vypsány.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání ve zdravotnictví.

Studijní materiály:

povinná

[1] Chrobák L.: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007

[2] Klíma J a kol.: Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2016

[3] Muralitharan N., Ian P.: Patofyziologie pro zdravotnické obory, Grada, Praha, 2017

[4] Navrátil L. a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2017

doporučená

[1] Adámková V., Velemínský M. ml.: Nejčastější choroby přenosné ze zvěře na člověka, VEGA Praha, 2004

[2] Kolář P. et al: Rehabilitace v klinické praxi. Praha Galén, 2009

[3] Špinar J.: Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Grada, Praha, 2008

[4] Thomas J., Tanya M.: Klinické vyšetřené - moderní propedeutika. Grada, Praha, 2018

[5] Zadák Z., Havel E.: Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Grada, Praha, 2007

[6] Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2800906.html