Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Medicínská terminologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRMT KZ 2 1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Jitka Zacharovová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obecným cílem předmětu je, aby studenti získali základy lékařské terminologie potřebné pro studium odborných předmětů, pro porozumění odbornému textu a odbornou komunikaci včetně latinského a řeckého názvosloví. Znalost latinského jazyka nemá spočívat jen v osvojení odborné terminologie, ale také v osvojení nejdůležitější slovní zásoby a pochopení základní struktury gramatiky.

Požadavky:

Požadavky:

1. absolvování všech naplánovaných cvičeních (neúčast je možná pouze z vážných důvodů)

2. aktivní zapojení se do aktivit v průběhu cvičení

3. úspěšné absolvování písemného testu.

Zápočtový test se skládá z následujících částí:

Část první: slovní zásoba. (překlad slovíček do a z latinského jazyku. Slovíčka týkající se názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla)

Část druhá: diagnózy (překlad jednotlivých diagnóz do a z latinského jazyku)

Část třetí: diagnostické a léčebné postupy (překlad jednotlivých postupů do a z latinského jazyku)

V případě úspěšného absolvování testu může student získat 70 bodů, což odpovídá hodnocení A. Další hodnocení je v souladu s hodnotícím systémem ECTS.

Celkový přehled o studijních oporách pro daný předmět v českém jazyce je souhrnem hlavních opor, které může student použít ke studiu, aby získal potřebné znalosti pro absolvování zápočtu.

V případe studenta se specifickými poruchami učení lze průběh testu modifikovat dle specifických potřeb studenta.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

1. týden: Úvod do studia lékařské terminologie. Hierarchie větných členů. Pravopis a výslovnost hlásek. Základní směry a roviny lidského těla. I. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých kostí a kloubů lidského těla.

2. týden: II. deklinace - substantiva, adjektiva, číslovky řadové, latinské předložky a předpony, předložky s akuzativem/ablativem. Názvy jednotlivých částí lidského těla, mozku, srdce, plic a překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým svalům lidského těla.

3. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem nervového systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem kardiovaskulárního systému lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

4. týden: Využití jednotlivých předložek a koncovek (a, anti, hyper, hypo, dys, itis, apod.) v rámci lékařské terminologie. Patologické změny krve a moči. Překlad lékařských diagnóz. Využití jednotlivých koncovek (ectomia, stomia, apod.) v rámci lékařské terminologie. Názvy jednotlivých ran a zlomenin. Patologické změny organizmu. Opakování názvů jednotlivých orgánů a částí lidského těla. Překlad lékařských diagnóz.

5. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnostickým a terapeutickým postupům. Překlad lékařských diagnóz. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým částem gastrointestinálního a urogenitálního systému. Překlad lékařských diagnóz.

6. týden: Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci pediatrie, neurologie, chirurgie, traumatologie apod. Lékařská terminologie vztahující se k jednotlivým diagnózám v rámci psychiatrie, onkologie apod. Závěrečné opakování.

7. týden: Zápočtový test a případné konzultace

Cíle studia:

Výuka směřuje k tomu, aby student po jejím ukončení:

- správně užíval pravidla výslovnosti latinských a řeckých slov,

- rozuměl základním odborným termínům používaným v medicíně, zvláště z anatomie, fyziologie, klinických oborů, správně a přesně je užíval v odborné komunikaci,

- rozuměl gramatické struktuře latinského textu,

- ovládal slovní zásobu základní všeobecnou a odbornou - v základních řecko-latinských termínech ve vzájemných

odborných vazbách,

- uměl pracovat se slovníky, rejstříky v odborné literatuře a jinými jazykovými příručkami.

Studijní materiály:

Studijní materiály:

[1] Kábrt, J., Chlumská, E: Lékařská terminologie. Praha: Informatorium 2001.

[2] Kábrt, J., Chlumská, E.: Úvod do lékařské terminologie. 4. Vyd. Praha: Karolinum. 2000.

[3] Veselá, A.: Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty. Praha: Karolinum. 2005.

[4] Bydžovský, J.: Latina pro zdravotníky. Třebíč. 2005

[5] Ralbovská, R.: 13 power pointových prezentací, které obsahují poměrnou část učiva k předmětu lékařská terminologie.

[6] Kábrt, J., Kábrt jr., J.: Lexicon medicum. 2 dopl. A přeprac. Vyd. Praha: Galén. 2004.

[7] Svobodová D.: Terminologiae medicae vestibulum. 2. Úvod do řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty bakalářských oborů 1. LF UK. UK Karolinum Praha vyd. Praha: Karolinum. 2005.

[8] Pacovský, V.: Medicínská terminologie. Praha. Karolinum 2004.

[9] Kozlíková, D., Plašilová, D. Základy latinské lékařské terminologie pro bakalářský program na lékařské fakultě. UK Karolinum Praha. 2005. ISBN

[10] Strakošová, S.: Jazyk latinský (Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením), Ostravská univerzita, Ostrava 2000.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-433
Zacharovová J.
15:00–16:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2794306.html