Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Anatomie a fyziologie člověka I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRAOF1 Z 5 2P+2S česky
Přednášející:
Yulia Čuprová (gar.)
Cvičící:
Yulia Čuprová (gar.), Radek Matlach
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie, se základy histologie. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. ADAM a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1. Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma (případně dle dohody s vyučujícím). Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena s jinou paralelkou (případně dle dohody s vyučujícím). Pokud student nebude připraven dle požadavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na daném cvičení umožněna a bude se muset zúčastnit cvičení s jinou paralelkou dle domluvy s vyučujícím. Nebude umožněna účast na cvičení, pokud se student dostaví pozdě na zahájení výuky, což by znemožnilo jeho plnohodnotné zapojení do průběhu výuky, anebo to narušilo výuku celé skupiny.

2. Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením. Minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %. Průběžné kontroly znalostí se provádí jenom jednou. Oprava průběžného zkoušení je povolena pouze v případě, kdy student má pouze u jednoho z testů počet bodů menší, než 50 %. Oprava průběžného zkoušení se provádí na hodině určené vyučujícím (zpravidla se jedná o 12. nebo 13. výukový týden).

3. Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 60 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test je doplněn ústním zkoušením při získání počtu bodů v rozmezí 45 - 59 %. Závěrečný zápočtový test se píše pouze jednou bez možnosti opravy. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru, má splněny požadavky č. 1 a 2, a má průměr z průběžných testů více než 80 %.

Osnova přednášek:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti. Růst a regenerace kostní tkáně. Kostní spojení. Typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

3. Kostra páteře. Kostra hrudníku. Kostní spojení.

4. Lebka. Kostní spojení.

5. Kostra končetin. Kostní spojení.

6. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace. Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

7. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

8. Svalové skupiny - svaly zad, hlavy a krku.

9. Svalové skupiny - svaly hrudníku, břicha a dna pánevního.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Výběrové téma

Osnova cvičení:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. Kostní spojení. Typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

4. Kostra páteře. Kostra hrudníku. Lebka.

5. Kostra končetin.

6. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

8. Svalové skupiny - svaly zad, hrudníku, břicha, hlavy, krku a svaly dna pánevního.

9. Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Zápočtový test.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru radiologický asistent Bc.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Dylevský, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

2.Dylevský, I.: Somatologie. EPAVA, Olomouc, 2010

3.Rokyta, Richard a kol. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV, 2008. 426 s. Lékařství. ISBN 978-80-86642-48-2.

4.Mourek, J.: Fyziologie. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Grada, 2012.

Doporučená literatura:

1.Trojan, Stanislav a kol. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Grada, 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-2
Efremova Y.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Út
místnost KL:K-110
Čuprová Y.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna fyziologie
místnost KL:K-110
Čuprová Y.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna fyziologie
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2794206.html