Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Nemocniční informační systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBINIS Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Zoltán Szabó (gar.), Dagmar Brechlerová, Radim Krupička, Libor Seidl
Cvičící:
Radim Krupička, Petr Šmíd
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na definice systému obecně, jednotlivé etapy vývoje informačních systémů (IS), technických a SW prostředků pro budování IS. Součástí přednášek je popis nemocničního informačního systému (NIS), hlediska posuzování a přínosy NIS. Systémy klasifikace diagnóz. Systémy klasifikace procedur. Komplexní klasifikační systémy. Základní principy rozhodování. Úvod do teorie databázových systémů. Bezpečnost IS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy.

Požadavky:

Požadavek na zápočet je vytvoření aplikace v objektově orientovaném programovacím jazyku. Zkouška probíhá formou testu převážně z probrané látky na přednáškách. Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na počtu získaných bodů z testu (0 až 100 bodů). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

1. Úvodní informace o předmětu. Osnova přednášek, cvičení. Podmínky zápočtu a zkoušky. Literatura. Informační zdroje. Kontakty. Definice systému. Informační systém (IS). Jednotlivé etapy vývoje IS.

2. Počítačová síť (PS). Klasifikace PS. Topologie PS. Rozdělení serverů na souborový, databázový, poštovní, terminálový, www, aplikační. Komunikační rozhraní počítače.

3. Data, informace a znalost. Elementární informace, entropie, meze entropie, relativní entropie. Redundance. Informační obsah signálu. IS pro zdravotnická zařízení. Nemocniční informační systémy (NIS). Hlediska posuzování a přínosy NIS. Jednotlivé součásti NIS.

4. Systémy klasifikace diagnóz. Systémy klasifikace procedur. Komplexní klasifikační systémy. Monohierarchická a jednodimenzionální klasifikace. Převodníky. Základní principy rozhodování. Rozhodovací modely. Kvantitativní a kvalitativní rozhodovací model. Účinnost rozhodovacího modelu.

5. Úvod do teorie DBS - pojmy databáze, systém řízení báze dat a databázový systém. Datového modelu - síťový, hierarchický, relační a objektový.

6. Metodika návrhu relačního datového modelu. Fáze modelování reálného světa. Chenův E-R diagram - pojmy entitní typ, entita, vztahová množina, vztah, atribut, kardinalita, primární a cizí klíč, konceptuální a logický model.

7. Relační algebra - základní operace, příklady. Relační kalkul - symbolika, N-ticový a doménový relační kalkul, příklady. Normalizace datových modelů - význam normalizace, definice závislostí, pravidla normálních forem. Ochrana dat. Integritní omezení - doménová, sloupcová, entitní a referenční integrita dat.

8. Úvod do dotazovacích jazyků. Základní vlastnosti jazyka SQL. Příklady použití příkazu SELECT - jednoduché dotazy, podmínky selekce, spojování tabulek. Příkazy pro definici dat - vytváření, modifikace a rušení tabulek a jejich omezení. Příkazy pro řízení dat - správa práv a transakčního zpracování.

9. Význam indexů a pohledů. Transakce - význam zavedení transakcí, vlastnosti ACID, paralelní zpracování a jeho možná rizika, sériové rozvrhy, dvoufázové uzamykací protokoly, jiné uzamykací protokoly, zotavení z chyb.

10. Bezpečnost informačního systému: hrozby, rizika, útoky a havarijní plán.

11. Lidský faktor v bezpečnosti informačních systémů, sociální inženýrství. Identifikace a autentizace, hesla.

12. Zálohování a archivace, obnova informací, vhodná média pro zdravotní záznamy, správné mazání médií.

13. Šifrování, digitální podpis, práce s certifikáty. Webové stránky zdravotnického zařízení, hrozby s nimi spojené, bezpečnost. Využití redakčních systémů vs. vlastní řešení s ohledem na bezpečnost stránek. Nástroje pro testování bezpečnosti.

14. Opakování probraných témat. Úvod do cloud computing. Bezpečnostní výzvy v cloudech, správa přístupů, bezpečnost dat. Pravidla pro bezpečnou práci s cloudy.

Osnova cvičení:

1. Vytvoření fiktivního platného rodného čísla (RČ), zapsání pacienta s vaším jménem do Nemocničním informačním systému, vytvoření nové epizody - Hospitaizace (sebe jako pacienta s fiktivním RČ) včetně kmenových údajů, diagnostický a neodkladný příjem s doprovodem, zapsání plátce péče.

2. Zapsání pokoje pacienta, přeložení pacienta, propuštění pacienta, propuštění do jiného zařízení, vystavení propustky, návrat z propustky, opravy a stornování administrativních dat, převod-změna typu epizody.

3. Kontrola a ověření funkčnosti webové služby Apache, databázové služby MySQL a FTP služby. Práce v prostředí PHPmyAdmin, tvorba relačních schémat.

4. Spolupráce skriptovacího prostředí PHP s databázovým serverem MySQL, přihlášení k databázi a realizace dotazů z prostředí jazyka PHP.

5. Návrh konceptuálního a logického modelu komplexní úlohy. Vytváření vlastní databázové aplikace realizující funkce cílové aplikace.

6. Úvod do značkovacího jazyka HTML. Úvod do CSS. Úvod do programovacího jazyka PHP. Seznámení s jazykem.

7. PHP - zpracování dat z formuláře, validace vstupních dat, práce s databází.

8. Lidský faktor a hesla. Praktické využití existujících nástrojů pro testování bezpečnosti webových stránek zdravotnického zařízení a náprava nalezených chyb.

9. Ověření bezpečnosti hesla, šifrování dat a volně dostupné nástroje pro šifrování dat. Certifikáty, digitální podpis.

10. Média pro zdravotní záznamy, správné mazání a obnovení souborů, zálohování a archivace, přepisovací technologie.

11. Bezpečnostní mechanismy, použití bezpečnostních programů (antiviry, antispyware), ochrana mobilních zařízení.

12. Samostatná práce na komplexní úloze.

13. Samostatná práce na komplexní úloze.

14. Prezentace komplexních úloh.

Cíle studia:

Hlavním cílem je předmětu je podrobné seznámení se strukturou a vlastnostmi komplexního nemocničního informačního systému. Zvláštní pozornost je věnována klinickým subsystémům NIS, elektronické formě pacientské dokumentaci a účtování zdravotní péče.

Studijní materiály:

[1] Kasal P., Svačina Š.: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998

[2] Münz J.: Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy, ČVUT v Praze, FBMI, 2011

[3] Berger Josef: Informatika v klinické praxi, Grada, Praha, 1993

[4] Svačina, Špunda: Výpočetní technika a informatika ve zdravotnictví, Praha 1992

[5] Naidr J. P.: Praktická cvičení z LI, Ústav LI 2. LF UK, Praha, 1998

[6] Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize www.uzis.cz

[7] Standard MZ ČR pro přenos dat mezi IS www.mzd.cz

[8] Metodika vykazování NZIS www.uzis.cz

[9] Metodika vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám www.vzp.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-334
Šmíd P.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. nemoc. infor. systémů
St
místnost KL:B-330
Seidl L.
Krupička R.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-330
Brechlerová D.
Szabó Z.

14:00–15:50
(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2789906.html