Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLVMVZ Z,ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
Magdalena Wantochová (gar.)
Cvičící:
Alena Saidlová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka probíhá blokovým systémem, kdy každá studijní skupina absolvuje jeden výukový týden.

Požadavky:

Podmínkou udělení zápočtu je povinná účast na všech cvičeních, které probíhají v laboratořích (Chemie vody; Chemie kovy; Chemie ostatní; Mikrobiologie vody; Mikrobiologie - potraviny, sterilizátory, biologie; Oddělení faktorů prostředí) Zdravotního ústavu v Kladně dle rozpisu uvedeného v harmonogramu.

Zkouška je písemná, formou testu. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Test obsahuje celkem 30 testových otázek: bodové hodnocení: 30-27 správných odpovědí = 1 (A); 26-24 správných odpovědí = 1,5 (B); 23-21 správných odpovědí = 2 (C); 20-18 správných odpovědí = 2,5 (D); 17-15 správných odpovědí = 3 (E); 14 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

Základní definice biologického rizika

Rozdělení biologických činitelů do 4 základních skupin dle závažnosti a pravděpodobnosti vyvolání onemocnění v lidské populaci a možnost jejich zneužití pro bioterorismus.

Soubor opatření k ochraně zdraví.

Legislativní vymezení rizikových faktorů a opatření k ochraně zdraví.

Pravidla bezpečnosti zpracování biologického materiálu BSL1-4.

Dekontaminační metody.

Preventivní opatření vedoucí k ochraně veřejného zdraví v ČR.

Spektrofotometrická a chromatografická stanovení některých toxikologicky významných látek a jejich metabolitů v biologickém materiálu.

Biologické účinky ionizujícího a radioaktivního záření, metody měření ionizujícího a radioaktivního záření.

Metodika měření, expozice.

Hygiena potravin, pracovního prostředí, nemoci z povolání, hygiena životního prostředí.

Antidota při intoxikacích.

Osnova cvičení:

Účinky chemických škodlivin, biologické expoziční testy. Základní analyt. metody biologických expozičních testů.

Hygienické požadavky na kvalitu venkovního i vnitřního ovzduší, metody vzorkování ovzduší, analýzy ovzduší.

Hygienické požadavky na pitnou vodu a na vodu určenou k osobní hygieně a koupání (nejen v bazénech, ale i přírodních nádržích).

Analytické metodiky měření prašnosti a hluku.

Metodika základní toxikologické analýzy.

Laboratorní analytické metody pracovního lékařství, vztah profese a profesionálních rizik ke zdravotnímu stavu.

Cíle studia:

Cílem je poskytnout studentovi nezbytné informace o hygieně a epidemiologii při zabezpečování veřejného zdraví, o primární i sekundární prevenci, šíření a omezení výskytu infekčních i neinfekčních onemocnění. Informovat o aplikaci biologických a chemických vyšetřovacích metod v ochraně složek životního prostředí. Seznámit studenta s možnostmi maximální eliminace zdravotních rizik výkonem povolání. Posluchač získá absolvováním předmětu celkový přehled o možnostech využití vyšetřovacích metod v ochraně veřejného zdraví.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Dudová J.: Právo na ochranu veřejného zdraví. Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí. 1. vyd. Praha: LINDE Praha, a.s., 2011. 420 s. 899, ISBN 978-80-7201-854-3

Pelclová D a kol.: Nemoci z povolání a intoxikace. Učební texty UK, Karolinum Praha 2006.

Doporučená literatura:

Tuček M, Cikrt M, Pelclová D: Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s doporučeným standardy. Praha, Grada 2005

Komárek L, Provazník, K.: Ochrana a podpora zdraví, Praha, 3. LF UK, 2011, ISBN 978-80-260-1159-0

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost

Saidlová A.

08:00–14:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Út
místnost

Saidlová A.

08:00–12:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

místnost
Wantochová M.
13:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
St
místnost

Saidlová A.

08:00–14:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Čt
místnost

Saidlová A.

08:00–14:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)


místnost

Saidlová A.

08:00–12:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

místnost KL:K-231
Wantochová M.
08:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Počítačová učebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2749206.html