Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metodologie vědeckého výzkumu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLMVV Z 2 1P+1S česky
Přednášející:
Leoš Navrátil (gar.), Monika Donevová
Cvičící:
Monika Donevová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Uvedení do problematiky základů vědecké práce, její význam pro společnost, vývoj vědy v České republice od XIX. století dosud. Seznámení se s principy vědecké práce, vysvětlení základních pojmů, s grantovou politikou, úkoly grantových agentur, způsobem prezentace a s propagací výsledků. Vědecká práce v rámci Evropské unie. Práce s literárními a internetovými informačními zdroji, organizace práce vědecké knihovny. Zvládnutí prezentace a zpracování literární rešerše.

Požadavky:

- Docházka na cvičení (je akceptována 1 omluvená absence);

- aktivní zapojení do diskuze v průběhu cvičení;

- prezentace formou power-pointu o rozsahu 10 minut na téma zvolené posluchačem. Hodnocena

bude formální část projevu a samotné prezentace či způsob zpracování.

Osnova přednášek:

Odborná publikace (vysvětlení rozdílů mezi různými formami písemného sdělení, rozdíl

mezi studijním textem, učebnicí a monografií, grafická a jazyková úprava, vyhledavače odborné

literatury, impact faktor).

Informační zdroje v síti ČVUT. Rešeršní strategie, odborné databáze, služby Ústřední knihovny

ČVUT.

Zásady při psaní bakalářských prací ve zdravotnických oborech a v oborech ochrana obyvatelstva.

Jak přednášet.

Citování, citační manažéry.

Principy vědecké práce ve zdravotnictví. Klinický a experimentální výzkum.

Etická komise.

Organizace vysokého školství a Akademie věd České republiky;

Grantové agentury, organizace vědecké práce v České republice a v Evropské unii

Program THESIS, nejčastější chyby při psaní bakalářských prací

Pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně na webových stránkách katedry.

Je doporučena účast na přednáškách, protože v rámci nich zazní řada údajů nezbytných k úspěšnému zpracování bakalářské práce a její obhajobě v rámci státní závěrečné zkoušky.

Osnova cvičení:

1. seminář - Postup při zpracovávání bakalářské práce

2. seminář - Práce s literárními a internetovými informačními zdroji

3. seminář - Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v bakalářské práci

4. seminář - Prezentace a obhajoba

5. seminář - Psychologické aspekty vědecké práce

6. seminář - Diskuze zaměřená na problematiku mezinárodní spolupráce v oblasti vědecko-výzkumných aktivit

7. seminář - Individuální konzultace

Cíle studia:

Seznámení posluchačů se základy vědecké práce - od organizace vědecké činnosti v České republice a v zahraničí, přes organizaci grantových agentur, způsob získávání informací pomocí literatury, internetu a dalších informačních zdrojů až po zásady vlastní vědecké práce.

Studijní materiály:

[1]Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003

[2]Liška, V.: Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004

[3]Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. a kol.: Akademická příručka. 2. upravené a doplněné vydání. Bratislava: Osveta, 2005

[4]Šanderová, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005

[5]Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: ACADEMIA, 1999

[6]Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004

[7]Tichá, L., Civínová, Z., Morysková, M., Trtíková, I., Němečková, L.: Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2011

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-110
Donevová M.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna fyziologie
místnost KL:K-109
Donevová M.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Kladno FBMI
Lab. robotické rehabilitace
Čt
místnost KL:K-1
Navrátil L.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2747706.html