Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Biochemie II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLBCH2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Biochemie I. (17PBLBCH1)
Přednášející:
Daniela Obitková, Lenka Fialová (gar.)
Cvičící:
Daniela Obitková, Lenka Fialová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Teoretická část studia prohlubuje znalosti o metabolismu jednotlivých živin v návaznosti na Biochemii I. Klade důraz na pochopení souvislostí mezi jednotlivými metabolickými drahami a poskytuje informaci o základních regulačních principech v buňce. Další témata jsou věnována základům biochemie tkání a orgánů.

V praktické části se student seznamuje se základními metodami užívanými v biochemii a s principy stanovení důležitých analytů v biologických tekutinách (krev, sérum, moč). Důraz je kladen na samostatnou práci při provádění biochemických vyšetření.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na cvičeních, odevzdání kvalitního a kompletního protokolu ze všech cvičení. V závažných případech je povolena jedna absence, kterou je po dohodě s vyučujícím nutno nahradit.

Splnění zápočtového testu. Minimální počet bodů k udělení zápočtu je 50% možných bodů.

Podmínky zkoušky:

Zkouška je písemná ve formě testu, který bude zahrnovat otázky z látky probírané na přednáškách a v rozsahu povinné literatury vztahující se k probíraným tématům.

Pro splnění testu je zapotřebí získat minimálně 50 % z možného počtu bodů.

V případě nesplnění testu bude student přezkoušen ústně.

Osnova přednášek:

1.Úvod do energetického a látkového metabolismu.

2.Biologické oxidace. Makroergní sloučeniny.

3.Dýchací řetězec. Krebsův cyklus.

4.Metabolismus glukosy (glykolýza, pentózový cyklus, přeměna glukosy na jiné monosacharidy).

5.Metabolismus glukosy (glukoneogeneze, metabolizmus glykogenu). Řízení hladiny krevní glukózy.

6.Metabolismus bílkovin a aminokyselin u člověka.

7.Ureosyntetický cyklus. Metabolizmus purinových a pyrimidinových nukleotidů.

8.Metabolismu lipidů, transport lipidů v plazmě.

9.Eikosanoidy.

10.Přehled metabolických dějů v játrech. Metabolizmus xenobiotik.

11.Biochemie vybraných tkání I.

12.Biochemie vybraných tkání II.

13.Základní principy hormonální signalizace.

14.Konzultační přednáška.

Osnova cvičení:

1. Pipetování automatickou pipetou

2. Fosfátový pufr

3. Acidobazické vlastnosti aminokyselin

4. Možnosti stanovení celkové bílkoviny v biologickém materiálu

5. Stanovení glukózy v séru a plazmě

6. Stanovení triacylglycerolů v séru

7. Fotometrické stanovení hořečnatých iontů Mg2+ v séru

8. Fotometrické stanovení fosfátů v séru

9. Základní principy stanovení katalytické koncentrace enzymů. Stanovení katalytické koncentrace enzymu laktátdehydrogenázy (LDH) v séru

10. Stanovení katalytické koncentrace gammaglutamyltransferázy (GGT) v séru

11. Biochemické vyšetření moči

12 Základní principy elektroseparačních metod, elektroforéza v polyakrylamidovém gelu, (SDS-PAGE)

Cíle studia:

Získání znalostí o metabolismu jednotlivých živin, pochopení základních principů regulace metabolických dějů a souvislosti mezi metabolismem živin. Osvojení základů biochemie tkání a orgánů. Získání praktických dovedností při stanovení důležitých analytů v biologických tekutinách (krev, sérum, moč) a pochopení principů jejich stanovení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. Vyd. 2. V Praze: Karolinum, 2009. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1414-4.

ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1979-8.

Doporučená literatura:

MURRAY, Robert K. Harperova ilustrovaná biochemie. 5. české vyd., 1. v nakl. Galén. Praha: Galén, c2012. ISBN 978-80-7262-907-7.

KODÍČEK, Milan, Olga VALENTOVÁ a Radovan HYNEK. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-013-3.

KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy: výkladový slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. ISBN 80-7080-551-X.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-207
Obitková D.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Klinická laboratoř
St
místnost KL:K-207
Obitková D.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Klinická laboratoř
Čt
místnost KL:K-207
Obitková D.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Klinická laboratoř

místnost 1.LFUK
Fialová L.
14:00–16:50
(přednášková par. 1)
LF UK
1.LFUK
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2745406.html