Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Biochemie II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLBCH2 Z,ZK 5 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Biochemie I. (17PBLBCH1)
Přednášející:
Lenka Fialová (gar.)
Cvičící:
Daniela Obitková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Teoretická část studia prohlubuje znalosti o metabolismu jednotlivých živin v návaznosti na Biochemii I. Klade důraz na pochopení souvislostí mezi jednotlivými metabolickými drahami a poskytuje informaci o základních regulačních principech v buňce. Další témata jsou věnována základům biochemie vybraných tkání a orgánů.

V praktické části se student seznamuje se základními metodami užívanými v biochemii a s principy stanovení důležitých analytů v biologických tekutinách (krev, sérum, moč). Důraz je kladen na samostatnou práci při provádění biochemických vyšetření.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na cvičeních, odevzdání kvalitního a kompletního protokolu ze všech cvičení. V závažných případech je povolena jedna absence, kterou je po dohodě s vyučujícím nutno nahradit.

Splnění zápočtového testu. Minimální počet bodů k udělení zápočtu je 50% možných bodů.

Podmínky zkoušky:

Zkouška je písemná ve formě testu, který bude zahrnovat otázky z látky probírané na přednáškách a v rozsahu povinné literatury vztahující se k probíraným tématům.

Pro splnění testu je zapotřebí získat minimálně 50 % z možného počtu bodů.

V případě nesplnění testu bude student přezkoušen ústně.

Osnova přednášek:

1. Úvod do energetického a látkového metabolismu.

2. Makroergní sloučeniny. Biologické oxidace.

3. Dýchací řetězec.

4. Krebsův cyklus.

5. Metabolismus glukózy (glykolýza, pentózový cyklus, glukoneogeneze)

6. Metabolismus glykogenu. Řízení hladiny krevní glukózy. Metabolismus galaktózy a fruktózy.

7. Metabolismus bílkovin a aminokyselin u člověka.

8. Ureosyntetický cyklus. Metabolizmus purinových a pyrimidinových nukleotidů.

9. Metabolismus lipidů (odbourávání a biosyntéza mastných kyselin a triacylglycerolů, eikosanoidy).

10. Přehled metabolických dějů v játrech.

11. Úvod do xenobiochemie.

12. Biochemie vybraných tkání I.

13. Biochemie vybraných tkání II.

14. Konzultační přednáška.

Osnova cvičení:

1. Pipetování automatickou pipetou

2. Fosfátový pufr

3. Acidobazické vlastnosti aminokyselin

4. Možnosti stanovení celkové bílkoviny v biologickém materiálu

5. Stanovení glukózy v séru a plazmě

6. Stanovení triacylglycerolů v séru

7. Fotometrické stanovení hořečnatých iontů Mg2+ v séru

8. Fotometrické stanovení fosfátů v séru

9. Základní principy stanovení katalytické koncentrace enzymů. Stanovení katalytické koncentrace enzymu laktátdehydrogenázy (LDH) v séru

10. Stanovení katalytické koncentrace gammaglutamyltransferázy (GGT) v séru

11. Biochemické vyšetření moči

12 Základní principy elektroseparačních metod, elektroforéza v polyakrylamidovém gelu, (SDS-PAGE)

Cíle studia:

Získání znalostí o metabolismu jednotlivých živin, pochopení základních principů regulace metabolických dějů a souvislosti mezi metabolismem živin. Osvojení základů biochemie tkání a orgánů. Získání praktických dovedností při stanovení důležitých analytů v biologických tekutinách (krev, sérum, moč) a pochopení principů jejich stanovení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. Vyd. 2. V Praze: Karolinum, 2009. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1414-4.

ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1979-8.

Doporučená literatura:

MURRAY, Robert K. Harperova ilustrovaná biochemie. 5. české vyd., 1. v nakl. Galén. Praha: Galén, c2012. ISBN 978-80-7262-907-7.

KODÍČEK, Milan, Olga VALENTOVÁ a Radovan HYNEK. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018. ISBN 978-80-7592-013-3.

KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy: výkladový slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. ISBN 80-7080-551-X.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-207
Obitková D.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Klinická laboratoř
St
místnost KL:K-207
Obitková D.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Klinická laboratoř
Čt
místnost KL:K-207
Obitková D.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Klinická laboratoř

místnost 1.LFUK
Fialová L.
14:00–16:50
(přednášková par. 1)
LF UK
1.LFUK
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2745406.html