Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Biologické účinky ionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOBUI KZ 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Prezentované přednášky shrnují základy radiační biologie. Studenti jsou seznámeni s biologickými účinky ionizujícího záření; fyzikálními a chemickými procesy radiačního poškození biologického materiálu; mechanismy poškození DNA a dalších částí buňky;typy poškození a reparačními procesy;subbuněčnou a buněčnou citlivostí a odezvou na ozáření; fyzikálními, biologickými a chemickými modifikátory odezvy buněk na ozáření; s teoriemi a modely buněčného přežití a radiační biologií normálních a neoplastických tkání.

Požadavky:

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutné absolvovat všech tři testy a průměr jejich výsledků odpovídá známce klasifikovaného zápočtu. Otázky v testu vychází z náplně přednášek a z povinné literatury. Při testu nesmí student používat literaturu, internet, mobilní telefon ani konzultovat s ostatními studenty. Pokud student zodpoví v testu správně méně než 50 % (včetně), je test hodnocen známkou F. Pokud student získal ze dvou testů známku F, nebude mu klasifikovaný zápočet udělen.

Hodnocení testu bude podle stupnice ECTS (v procentech):

A 100 - 90 výborně (excellent)

B 89 - 80 velmi dobře (very good)

C 79 - 70 dobře (good)

D 69 - 60 uspokojivě (satisfactory)

E 59 - 51 dostatečně (sufficient)

F 50 - 0 nevyhovující (failed)

Osnova přednášek:

Přednášející:

prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, odb. as. RNDr. Taťána Jarošíková, CSc., as. Ing. Jana Hudzietzová

1. téma - Historie poznání ionizujícího záření.

2. téma - Zdroje ionizujícího záření - základní zákony radioaktivity, přirozená a umělá radioaktivita, záření alfa, beta, gama, rentgenové záření, interakce ionizující-ho záření s hmotou.

3. téma - Buněčný cyklus a vliv ionizujícího zářená na nukleové kyseliny.

4. téma - Vliv ionizujícího záření na buněčné struktury.

5. téma - Mutace genové, chromosomové a genomové.

6. tíma - Mutageny

7. téma - Časné (nedeterministické) a pozdní (stochastické) účinky a následky ozáření ionizujícího záření.

8. téma - Monitorace ionizujícího záření v České republice.

9. téma - Základy radiační hygieny.

10. téma - Akutní a chronická forma nemoci z ozáření.

11. téma - Použití ionizujícího záření v diagnostice a v terapii, hadronová terapie, pro-tonová terapie.

12. téma - Důležité jednotky v radioaktivitě, detekce ionizujícího záření.

13. téma - Dozimetrie ionizujícího záření.

14. téma - Laser, neionizující formy záření

Osnova cvičení:

Cvičení nejsou v předmětu vypsána.

Cíle studia:

Ionizující záření, neionizující záření, tkáňové, celulární a subcelulární změny, diagnostika a léčba ANO.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Kuna, P., Navrátil, L. a kol.: Klinická radiobiologie. MANUS, Praha 2005

Navrátil, L. a kol.: Nové pohledy na neinvazivní laser. Grada, 2015

Navrátil, L., Rosina, J. a kol.: Lékařská biofyzika. Grada, 2004

Šinkorová, Z., Navrátil, L.: Biomedicínská detekce ionizujícího záření. ČVUT v Praze, 2014

Doporučená literatura:

Butomo, N.V., Grebenjuk, A.N., Legeza, V.I. a kol.: Osnovy medicinskoj radiobiologii. Foli-ant, Sankt Peterburg 2004

Hall, E.J.: Radiobiology for the Radiologist. Lippincott, Philadelphia 2000

Steel, G.G.: Basic Clinical Radiobiology. Edward Arnold, London 1993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2548406.html