Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy pedagogiky a edukace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOZPE KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Monika Donevová (gar.)
Cvičící:
Monika Donevová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ve výuce se studenti postupně seznamují s pedagogikou jako vědní disciplínou, učí se chápat základní pedagogické kategorie a jejich vzájemné vztahy. Po absolvování výuky má student porozumět předmětu a metodám obecné i speciální pedagogiky. Rovněž se má naučit pracovat a využívat nejnovější poznatky o procesu vzdělání z domácích zdrojů i ze zahraničí.

Požadavky:

Docházka na cvičení (je akceptována 1 absence).

Vypracování skupinové seminární práce na téma Komunitní centrum. Práci odprezentovat v Powerpointu v rámci cvičení.

Klasifikovaný zápočet

Písemný test v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na problematiku pedagogiky a speciální pedagogiky.Test bude mít celkem 20 otázek. Deset uzavřených otázek, vždy jedna odpověď správně, jeden bod a deset otevřených otázek, jedna odpověď za tři body.

Maximální počet bodů je 40, minimální počet bodů je 24 bodů.

A 39 - 40

B 36 - 38

C 33 - 35

D 27 - 32

E 24 - 26

Méně jak 24 bodů F

Osnova přednášek:

1.Pedagogika jako věda, pojetí pedagogiky, historie, její struktura a místo v systému věd, základní pedagogická terminologie a její proměny.

2.Pedagogické disciplíny a jejich aktuální otázky.

3.Speciální pedagogika jako vědní disciplína; základní terminologie, diagnostika, historický vývoj postojů k postiženým, vývoj péče o postižené.

4. Handicap z hlediska individuálního a sociálního vývoje člověka; příčiny postižení; klasifikace handicapů podle doby vzniku a druhu; výchovně vzdělávací zařízení pro postižené u nás,

socializace, integrace, inkluze; komprehenzivní rehabilitace.

5. Výchova a vývoj člověka, společnost, vliv prostředí na výchovu člověka.

6. Výchovný a vzdělávací proces, nové alternativní terapeutické přístupy v práci a ve vzdělávání lidí s handicapem.

7. Český vzdělávací systém v kontextu EU, aktuální otázky českého vzdělávání.

Osnova cvičení:

1.Komunikační dovednosti - procvičení chování při komunikaci s klientem - dítě, dospělý člověk, senior; komunikačních stylů; aktivního naslouchání; komunikačních pravidel s postiženými lidmi.

2. Zjišťování a diagnostika učebních stylů.

3. Vyšetřovací metody jemné motoriky, grafomotoriky.

4. Vyšetření optické diferenciace, optické paměti, optické pozornosti.

5. Vyšetření akustické diferenciace, akustické paměti, akustické pozornosti.

6. Vyšetření speciálně pedagogické - lateralita, pravolevá orientace, intermodalita, serialita.

7. Speciálně pedagogické terapie - arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie.

Cíle studia:

Cílem předmětu je zvládnutí základů pedagogiky a edukace v nezbytném rozsahu pro pochopení problematiky. Seznámit studenty s pedagogikou zabývající se výchovou, vzděláváním lidí s handicapem.

Studijní materiály:

[1] KELLER, J.; TVRDÝ, L. Vzdělanostní společnost. Praha : SLON, 2008. ISBN: 978-80-86429-78-6

[2] PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2013 ISBN 978-80-262-0456-5

[3] PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha : Portál, 2015 ISBN 978-80-262-0872-3

[4] SAK, P. a kol. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha : Portál, 2007.ISBN 978-80-7367-230-0

[5] SKALKOVÁ, J. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno : Paido, 2004.ISBN 978-80-247-1821-7

[6] VORLÍČEK, CH. Úvod do pedagogiky. Jinočany : H & H, 2000.ISBN 80-7066-982-8

[7] PIPEKOVÁ, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido. 2006. ISBN 80-7315-120-0.

[8] SLOWIK, J.: Speciální pedagogika. Praha: Grada. 2007. ISBN 978-80-247-1733-3

Doporučená literatura

[1] KVĚTOŇOVÁ, ŠVECOVÁ, L.: Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: 2004. ISBN 80-7315-063-8

[2] VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3

[3] KIRBYOVÁ, A.: Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky. Praha: Portál. 2000. ISBN 80-7178-424-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-2
Donevová M.
18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
Út
St
místnost KL:K-332
Donevová M.
08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2548106.html