Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Metodologie výzkumné práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPMVP Z 2 4P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Uvedení do problematiky základů vědecké práce, její význam pro společnost, vývoj vědy v České republice od XIX. století dosud. Seznámení se s principy vědecké práce, vysvětlení základních pojmů, s grantovou politikou, úkoly grantových agentur, způsobem prezentace a s propagací výsledků. Vědecká práce v rámci Evropské unie. Práce s literárními a internetovými informačními zdroji, organizace práce vědecké knihovny. Zvládnutí prezentace a zpracování literární rešerše.

Požadavky:

Aktivní zapojení do diskuze v průběhu seminářů, prezentace formou power-pointu (nebo obdobná) o rozsahu 10 minut na téma zvolené posluchačem, případně zpracována do e-formy. Hodnocena bude pouze formální část projevu a samotné prezentace či způsob zpracování.

Osnova přednášek:

1. téma - Organizace vysokého školství a Akademie věd České republiky; odborná přednáška (příprava, způsob zpracování, zásady a formy prezentace, vlastní přednes, příprava na diskuzi)

2. téma - Odborná publikace (vysvětlení rozdílů mezi různými formami písemného sdělení, rozdíl mezi studijním textem, učebnicí a monografií, grafická a jazyková úprava, vyhledavače odborné literatury, impact faktor), jak vzniká monografie

3. téma Zásady při psaní bakalářských prací ve zdravotnických oborech a v oborech ochrana obyvatelstva

4. téma - Program THESIS, nejčastější chyby při psaní bakalářských prací

5. téma - Úkoly Ústřední knihovny ČVUT, organizace, výpůjční činnost, práce s informacemi, zpracovávání rešerší, pomoc při psaní bakalářských prací

6. téma - Grantová politika, úkoly grantových agentur

7. téma - Klíčové výzkumné směry ve zdravotnictví České republiky

Pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně na webových stránkách katedry.

Je doporučena účast na přednáškách, protože v rámci nich zazní řada údajů nezbytných k úspěšnému zpracování bakalářské práce a její obhajobě v rámci státní závěrečné zkoušky.

Osnova cvičení:

1. seminář - praktická práce s informačními zdroji, zadání témat pro seminární přednášky

2. seminář - zásady práce ve zdravotnickém zařízení při zpracovávání podkladů pro bakalářské práce

3. seminář - postup při zpracovávání podkladů při bakalářskou práci

4. seminář - prezentace seminárních přednášek I

5. seminář - prezentace seminárních přednášek II

6. seminář - psychologické aspekty vědecké práce

7. seminář - diskuze zaměřená na problematiku mezinárodní spolupráce v oblasti vědecko-výzkumných aktivit, zápočet

Cíle studia:

Seznámení posluchačů se základy vědecké práce - způsob získávání informací pomocí literatury, internetu a dalších informačních zdrojů až po zásady vlastní vědecké práce.

Studijní materiály:

[1]Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003

[2]Liška, V.: Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004

[3]Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. a kol.: Akademická příručka. 2. upravené a doplněné vydání. Bratislava: Osveta, 2005

[4]Šanderová, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005

[5]Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: ACADEMIA, 1999

[6]Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004

[7]Tichá, L., Civínová, Z., Morysková, M., Trtíková, I., Němečková, L.: Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2520506.html