Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Krizové řízení ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPKRZ Z,ZK 5 12P+4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se strukturou národního bezpečnostního systému, soustavou a hierarchií orgánů krizového řízení v ČR a konkrétním rozložením působností orgánů krizového řízení v rámci orgánů veřejné správy. Specificky je předmět zaměřen na působnosti resortu zdravotnictví v rámci NBS a v postavení orgánu krizového řízení pro dotčené subjekty a prvky zdravotnictví.

Požadavky:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zpracování předem stanoveného tématu a jeho prezentace. Zkouška je tvořena písemným testem v kombinované variantě ABC s jednou správnou odpovědí (1 bod) a písemnou odpovědí (0 – 5 bodů). Celkem 15 otázek, max. 35 bodů, min. 25. Celkový čas na test 60 minut.

Osnova přednášek:

1.Bezpečnostní politika, bezpečnostní strategie, národní bezpečnostní systém

2.Ústřední správní úřad, krajské úřady a zdravotnická zařízení

3.Organizace zdravotnictví, úrovně řízení, soustavy poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnický záchranný systém.

4. Krizový management, krizová infrastruktura, prvky kritické infrastruktury, krizová připravenost resortu

5.-6. Zajištění funkčnosti Integrovaného záchranného systému v působnosti resortu zdravotnictví - zdravotnická záchranná služba

7.-8. Zajištění funkčnosti Integrovaného záchranného systému v působnosti resortu zdravotnictví - ochrana veřejného zdraví

9.Analýza rizika pro potřeby havarijního a krizového plánování ve zdravotnictví

10. Traumatologické plánování a plánování hygienicko protiepidemických opatření

11. Plánování a kontrola jako základní nástroj zajištění krizové připravenosti, plán krizové připravenosti

12.-13. Organizace cvičení ve zdravotnických zařízeních

14. Aktuální shrnutí poznatků k předmětu

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Transformací zásad a principů výstavby a fungování národního bezpečnostního systému zvládnout pravidla pro institucionalizování prvků krizové připravenosti resortu zdravotnictví a jejich podíl na procesu plánování a přípravy správního celku; důraz kladen na základní orientaci v problematice jednotlivých prvků krizové a kritické infrastruktury zdravotnictví.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky v platném znění

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č.240/2000 Sb., v platném znění

Nařízení vlády č.432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury

Zákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění

Ústřední poplachový plán IZS http://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/ustredni-poplachovy-plan-2011.pdf

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Vyhláška č.473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

Zákon č. 372011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění

Vyhláška č.101/2012 Sb., podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

Vyhláška č.240/2012 Sb.,kterou se provádí zákon o ZZS

Bezpečnostní strategie České republiky, schválená vládou v únoru 2015, MZV ČR Praha 2015, ISBN 978-80-7441-005-5

Doporučená literatura:

Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer,V.,Vraspírová, H., Neklapilová,V.: Krizová připravenost resortu zdravotnictví, NCO NZO, Brno, 2007

Horák, R., Krč, M., Ondruš, R., Danielová, L.: Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. Linde, Praha, 2004

Paláček, M., Vronská, S.: Krizový zákon s komentářem; Integrovaný záchranný systém, zákon s komentářem. Poradce ročník 2003, č. 13, Poradce s.r.o.

Štorek,J.: Krizový management, krizová připravenost, medicína katastrof. Kartprint Bratislava 2015, ISBN 978-80-89553-31-0; 226s.

Směrnice Ministerstva vnitra čj. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, obce s rozšířenou působností a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti, zveřejněná v částce 6/2011 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9

Metodika zpracování krizových plánů čj. MV-76085-1/PO ?OKR-2011

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti čj. MV-140690-1/PO-OKR-2011

Audit národní bezpečnosti, MV ČR, Praha 2016

Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017 – 2020, MV ČR, Praha 2017

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2520306.html