Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teorie rizik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPTR Z,ZK 4 8P+4S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zaměřuje na problematiku pracovních a technologických rizik, které vyplývají z činností provozovaných v průmyslových podnicích. Během výuky jsou prezentovány hlavní zdroje nebezpečí, různé nehodové scénáře a také způsoby hodnocení rizik v praxi. V rámci předmětu se studenti seznámí také s vybranými druhy analytických metod používaných pro hodnocení rizik a v rámci cvičení se naučí správně aplikovat vybrané softwarové nástroje určené pro tvorbu nehodových scénářů a vymezení zóny ohrožení následky průmyslové havárie. Výuka klade hlavní důraz na praktický rozměr dané problematiky, neboť je hlavním smyslem předmětu naučit studenty analyticky myslet, správně odhadovat možná nebezpečí a kvalitativně vyhodnocovat reálné hrozby vyplývající z průmyslových činností.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Účast na cvičení je povinná. Případná neúčast je možná pouze z vážných důvodů (např. nemoc, svatba, pohřeb apod.). Vždy tato neúčast musí být doložena a předem konzultována s vyučujícím. Na konci každé hodiny musí být vyučujícímu odevzdána zadaná úloha pro dané cvičení. Rovněž je hodnocen aktivní přístup v rámci cvičení. Bez získání zápočtu a jeho zápisu do KOSu není možné následně realizovat zkoušku.

Téma semestrální práce: Ve skupině 4-5 osob vypracujte analýzu technologických rizik pro vámi vybrané zařízení (výrobní nebo skladovací) obsahující nebezpečnou chemickou látku (T, F nebo E).

Analýza musí zahrnovat:

•Stručný popis zařízení a technologického procesu, kde je nebezpečná látka používána

•Identifikaci a popis možných scénářů nehody včetně možných příčin

•Odhad následků uvažovaných scénářů havárií pomocí SW programu ALOHA nebo TerEx.

Požadavky zkoušky

Formou písemné zkoušky v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na prevenci pracovních rizik, analýzu a hodnocení technologických rizik, scénáře havárií a řízení bezpečnosti v podniku. Minimální počet bodů pro splnění testu je 24 bodů ze 40 možných. Písemná zkouška sestává z 18 otázek o různé obtížnosti a jedné otázky bonusové.

Klasifikace písemné zkoušky

A - 40 - 39 bodů

B - 38 - 36 bodů

C - 35 - 32 bodů

D - 31 - 28 bodů

E - 27 - 24 bodů

F - méně než 24 bodů

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

Blok 1

Úvod do problematiky

Nebezpečí, ohrožení, riziko – výklad pojmů

Zdroje rizik na pracovištích

Vybrané metody pro hodnocení pracovních rizik

Řízení rizik na úrovni podniku

Blok 2

Technologická rizika

Scénáře průmyslových havárií

Vybrané metody hodnocení technologických rizik

Přehled vybraných softwarových nástrojů

Posouzení přijatelnosti rizik

Zadání semestrální práce

Blok 3

Člověk jako hlavní rizikový faktor

Riziko zneužití nebezpečných materiálů

Osnova cvičení:

Cvičení k předmětu Teorie rizik jsou zaměřena na praktické ověření nabitých znalostí posluchačů v dané problematice, schopnost systémového myšlení, samostatnost a práci s informačními prostředky a daty při zpracování vybraných analytických úloh.

Zpracování analýzy možného vzniku mimořádných událostí / ohrožení (SW RISKAN)

a)Teoretická příprava

b)Praktická realizace

Mapování povodňového rizika (SW POSIM)

a)Teoretická příprava

b)Praktická realizace

Modelování průmyslových havárií v důsledku úniku nebezpečných chemických látek (SW TEREX)

a)Teoretická příprava

b)Praktická realizace

Analýza potřeb při obnově území postiženého mimořádnou událostí nebo krizovou situací (SW OBNOVA)

a)Teoretická příprava

b)Praktická realizace

Simulace základních procesů havarijní a krizové připravenosti ? řízení rizik (SW EMOFF)

a)Teoretická příprava

b)Praktická realizace

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru prevence rizik, průmyslové bezpečnosti a havarijní připravenosti.

Studijní materiály:

SKŘEHOT, P. [et al.] (2009). Prevence nehod a havárií : 2. díl : mimořádné události a prevence nežádoucích následků. Praha : VÚBP a T-Soft. 510 s. ISBN 978-80-86973-73-8.

BABINEC, F.: (2005). Management rizika: Loss Prevention & Safety Promotion, učební text Slezské univerzity v Opavě.

PALEČEK, M. [et al.] (2006). Prevence rizik. Praha : Oeconomica. ISBN 80-245-1117-7.

ŘÍMAN, R.; SKŘEHOT, P.; BORTL, R. Modelování následků nehody automobilové cisterny s LPG pomocí numerického programu ALOHA. CHEMagazín, 2007, č. 6, s. 14-17. ISSN 1210-7409.

ČSN ISO 31 000. Management rizik - Principy a směrnice. Praha : Český normalizační institut, 2010.

ČSN EN 60812. Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). Praha : Český normalizační institut, 2007.

ČSN IEC 61882. Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití. Praha : Český normalizační institut, 2002.

ČSN EN 61025. Analýza stromu poruchových stavů (FTA). Praha : Český normalizační institut, 2007.

ČSN EN ISO 12100. Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 1: Zásady. Praha : Český normalizační institut, 2011.

LEES, F.P. (1996). Loss Prevention in the Process Industries : Apendix 5. 2nd ed., Oxford : Butterworth-Heinemann.

SLUKA V. [et al.]. (2006). Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií. Praha : VÚBP.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2520206.html