Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Předlékařská pomoc a péče

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPPP Z,ZK 4 10P+12C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených při krizových situací a mimořádných událostech, včetně fenoménu CBRN.

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou první pomoc.

Požadavky:

Zápočet:

- 90% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu)

- vypracování seminární práce

- prokázání praktických dovedností osvojených během praktického nácviku ve cvičeních

Zkouška:

- podmínkou absolvování zkoušky je úspěšné složení zápočtu

- písemný Multiple choice test (forma a,b,c,d, e) - min. úspěšnost 70% správných odpovědí

- rozsah testu - odpřednášená témata a povinná literatura

- 2. opravný termín ústní formou (dle Studijního a zkouškového řádu ČVUT)

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně 7 denní.

Osnova přednášek:

1. Základní neodkladná resuscitace - základní životní funkce, jejich poruchy; přivolání odborné pomoci, komunikace s operačním střediskem; postup po příjezdu odborné pomoci.

2. Základní neodkladná resuscitace - neodkladná resuscitace dětí; využití automatizovaná externí defibrilaci

3. Šok - typy šoku, protišoková opatření

4. Krvácení (arteriální, žilní, vlásečnicové; vnější, vnitřní), zástava krvácení

5. Termická traumata, poranění elektrickým proudem, chemická traumata

6. Neúrazové urgentní stavy

7. Postup při větším počtu raněných, CBRN, transportní techniky

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně

Osnova cvičení:

1. Základní neodkladná resuscitace - vyšetření postiženého v bezvědomí, kontrola životních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sledování stavu postiženého, záznam informací

2. Základní neodkladná resuscitace - KPR jedním a dvěma zachránci u dospělých a dětí

3. Automatizovaný externí defibrilátor, externí defibrilace

4. Obvazové materiály; obvazové techniky

5. Neodkladná pomoc u akutního krvácení, použití zaškrcovadla

6. Šok - rozpoznání typů šoku, protišoková opatření

7. Bolesti na hrudi, diferenciální diagnostika, první pomoc

8. Akutní stavy dušnosti - astmatický záchvat, prudká alergická reakce, embolie plicnice

9. Náhlé netraumatické poruchy vědomí (vazovagální kolaps, arytmie, naléhavé stavy při cukrovce hypo-, hyperglykémie, křečové stavy - epilepsie, febrilní křeče; intoxikace)

10. Manipulace s postiženým, nácvik improvizovaného transportu

11. Základní fyziologické hodnoty člověka, jejich měření a vyhodnocení

12. První pomoc u poranění pohybového aparátu - podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým

13. Poranění hrudníku a břicha (otevřená, zavřená) zásady první pomoci, manipulace s raněným

14. Zápočet

V rámci cvičení se bude provádět:

- kontrola znalostí z dosud přednesené látky (ústně nebo písemně),

- referáty k dané problematice,

- praktický nácvik přednášených postupů a dovedností.

Pořadí praktických cvičení se může změnit, Posluchači budou včas informováni o změně.

Cíle studia:

Získat základní znalosti v oblasti poskytování laické a odborné přednemocniční neodkladné pomoci v rozsahu nezbytném pro výkon zdravotnického povolání v bakalářském programu: Ochrana obyvatelstva.

Studijní materiály:

Povinná literatura

1. KELNAROVÁ J., et al. První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 100 s. ISBN 978-80-247-4199-4

2. KELNAROVÁ J., et al. První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2007.

3. LEJSEK, J., RŮŽIČKA, P., BUREŠ, J. První pomoc. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2010. 229s. ISBN 978-80-246-1845-6

4. MÁLEK, J., A. DVOŘÁK a A KOL. První pomoc. 1. vyd. Praha: 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012. Dostupné z: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/

Doporučená literatura:

1. BYDŽOVSKÝ J. Předlékařská první pomoc. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 117s.ISBN 978-80-247-2334-1

2. CELTOVÁ, L. První pomoc: guidelines - 2010. 1.vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 97s. ISBN 978-80-263-0024-3

3. POKORNÝ J. et al: Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. 474s.ISBN 978-80-7262-322-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2515906.html