Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Hygiena a epidemiologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPHE KZ 2 10P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Posluchač je podrobně seznámen s metodami práce oboru používaných v epidemiologii přenosných nemocí, tak i v epidemiologii životního prostředí, onemocnění neinfekčního původu a v řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

Zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů.

Minimálně 70 % úspěšnost v zápočtovém písemném testu (multiple choice test).

upozornění: interval mezi napsáním testu v řádném a opravném termínu nebo mezi opravnými termíny musí být minimálně sedmidenní

Vzorový test: Hygiena, Epidemiologie viz níže

Osnova přednášek:

1. Ochrana veřejného zdraví, legislativa, organizace, zdravotní úřady, zdravotní ústavy, správní řízení, monitoring zdraví a životní prostředí, biologický monitoring, indikátory zdraví a životní prostředí, enviromentální zdraví - péče o životní prostředí

2. Hygiena odpadů, možnosti likvidace a potenciální zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Mikroklima, větrání, elektromagnetické pole, ionizující záření

3. Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organismus, prach, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, teplota, tlak, ionizující záření

4. Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení, stavební a technické požadavky.

5. Zásady hygienicko- protiepidemického režimu, dezinfekce, sterilizace, principy péče o zdravotnické prostředky

6. Hygiena pracovního prostředí, rizikové faktory a hygienické limity pro pracovní prostředí (chemické, biologické, fyzikální faktory), nejčastější škodliviny v pracovním procesu a jejich vliv na zdraví, možnosti ochrany a prevence, optimalizace pracovních podmínek a pracovního prostředí

7. Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, preventivní lékařské prohlídky, pracovní zátěž, nemoci z povolání, bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, ochranné pomůcky a prostředky

8. Definice oboru epidemiologie, terminologie, epidemiologické metody práce a jejich využití.

9. Základní charakteristiky epidemického procesu, epidemiologická opatření, definice a cíle epidemiologické surveillance

10. Principy neinfekční epidemiologie (epidemiologie zhoubných novotvarů, nemocí

kardio a cerebrovaskulárních, diabetu, úrazů) a epidemiologie životního prostředí (faktory životního prostředí a jejich vliv na zdraví)

11. Akutní respirační a průjmová onemocnění (virového i bakteriálního původu)

12. Virové hepatitidy, HIV/AIDS a nově se objevující infekce (ptačí chřipka, SARS)

13. Nozokomiální infekce, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, možnosti prevence, rezistence na antibiotika, principy imunizace- očkovací kalendář

14. Bioterorizmus - nákazy jako bojové biologické prostředky

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Göpfertová D., Pazdíra P., Daňová J. : Epidemiologie, Karolinum, Praha, 2006

Podstatová, H. : Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena, Epava, Olomouc, 2001

Lobovská A., a kol. : Infekční nemoci, Karolinum, Praha, 2001

Podstatová, H. : Hygiena zdravotnických zařízení a nová legislativa, Epava, Olomouc, 2002

Zloch, Z. : Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium, Karolinum, Praha

Současně platná legislativa vztahující se k:

předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění

očkování proti infekčním nemocem

ochraně veřejného zdraví

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2515506.html