Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Speciální praktikum z dozimetrie ionizujícího záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16SPRA KZ 2 0+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cílem předmětu je rozšířit dovednosti studentů při měření dozimetrických vlastností polí ionizujícího záření a prakticky si vyzkoušet nové metody vyhodnocování naměřených dat. Velká pozornost je věnována hlavně detekci a spektrometrii neutronů, která stále více nabývá na významu v souvislosti s širším využíváním neutronů v praxi,rozvojem jaderné energetiky a v posledním období i pokrokem při studiu temojaderné reakce. Další důležitou oblastí danou rostoucími požadavky na kvalitu činnosti v radiační ochraně, je etalonáž měřidel užívaných a dozimetrii. Předmět je určen pro studenty s hlubšími znalostmi v oblasti měření ionizujícího záření a navazuje na přednášky a praktická cvičení absolvovaná studenty v nižších ročnících. Na každou z osmi úloh jsou vyčleněny 4 hodiny, během nichž studenti provedou měření ve speciálizované laboratoři pod vedením vyučujícího. Na konci semestru odevzdají studenti vypracované protokoly s detailním popisem práce a prezentují výsledky měření. Při zpracování výsledků bude kladen akcent také na určení přesnosti měření a interpretaci možných zdrojů chyb.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1) Měření spekter neutronů radionuklidových zdrojů pomocí Bonnerových sfér

2) Měření dozimetrických parametrů fotonových polí pomocí dekonvoluce spekter scintilačního detektoru

3) Měření toku tepelných neutronů na školním reaktoru VR1

4) Měření hloubkových dávkových křivek na terapeutických svzcích

5) Kalibrace měřidel ke stanovování dozimetrických vlastností polí ionizujícího záření

6) Etalonáž radionuklidů pro oblast jaderné energetiky

7) Energetická závislost proporcionálních detektorů

8) Stínící materiály pro neutrony

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost moderní instrumentace a softwaru sloužícího ke zpracování dat, parametry detektorů neutronů

Schopnosti:

Komplexní vyhodnocení experimentálních dat různými metodami, Provádění velmi přesných měření - etalonáž, Komplexní interpretace naměřených dat, Určení chyby měření, Práce s neutronovými zdroji

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gerndt, J.; Průša, P.: Detektory ionizujícího záření. 2. přepracované vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011.

[2] Knoll, G.F.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley & Sons, 4th edition, 2010

Doporučená literatura:

[3] Guidlines on Calibration of Neutron Measuring Devices, Technical reports series No. 285, IAEA, Vienna, 1998

Pomůcky a nástroje:

Dozimetrická laboratoř

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25043105.html