Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Právní předpisy při realizaci staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105PPRS ZK 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům ucelenou formou dobrý základ pro budoucí orientaci v praxi na úseku stavebního práva. Výklad se bude věnovat zejména formám umísťování a povolování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb, vybraným činnostem ve výstavbě, správním deliktům, vyvlastnění a základním pojmům občanského práva, které souvisí se stavební praxí, např. nemovitost, věcná práva, právo stavby, neoprávněná stavba. Nedílnou součástí výkladu je správní řízení, jeho záhájení, dokazování, práva a povinnosti dotčených osob, rozhodnutí, opravné prostředky. Posluchači budou také seznámeni s otázkou odpovědnosti orgánů veřejné správy za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a jejím řešením.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními právními zákony , které se týkají obecně-právního vědomí mladé generace. Hlavní důraz je však kladen na celý soubor zákonů, které se přednostně dotýkají oblasti stavebnictví, požárně-bezpečnostních předpisů a norem a které jsou nutné pro řádný výkon svěřené funkce. Součástí výuky jsou i praktické příklady z reálné praxe v oblasti stavebnictví - vysvětlení postupů a řešení daných konkrétních staveb - míněno právní oblast. Zdůraznění osobní odpovědnosti - dle právních norem - za výsledky při realizaci daného díla.

Studijní materiály:

Novela zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákoník práce - č. 262/2006 Sb.

Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Zákon o úpadku - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.

Trestní zákoník - č. 40/2009 Sb. + Trestní řád - č. 141/1961 Sb.

Zákon o požární ochraně - č. 67/ 2001 Sb.

FIDIC - Obchodní podmínky pro stavební práce v rámci EU Red Book

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25002105.html