Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Integrovaný záchranný systém

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPIZS Z,ZK 4 10P+4C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativními základy a rozsahem činnosti integrovaného záchranného systému (IZS) v České republice. Obsah je zaměřen na podíl základních a ostatních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací, na postavení a úkoly orgánů obcí a orgánů krajů, práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení mimořádných událostí a plnění opatření ochrany obyvatelstva. Studenti budou rovněž seznámeni se zásadami taktického a operačního řízení složek IZS s organizací a činností krizových štábů při řešení mimořádných událostí, s dokumentací IZS a s problematikou ochrany před povodněmi.

Požadavky:

Zápočet:

-příprava a prezentace zadaného tématu v rámci příslušného semináře;

-60% účast a aktivní vystupování na seminářích;

-udělení zápočtu a zápis zápočtu do KOS je podmínkou pro konání zkoušky.

Zkouška:

zkouška je tvořena písemným testem z obsahu přednášek a seminářů;

testové otázky typu A,B,C, vždy jedna odpověď správná, za správnou odpověď 1bod;

test obsahuje 20 otázek, doba na vypracování odpovědí 60 min.;

hodnocení testu (písemné zkoušky):

A 20 bodů,

B 19 bodů,

C 18 bodů,

D 17 bodů,

E 16-15 bodů,

F 14 a méně bodů,

předtermín, 1. opravný a 2. opravný termín formou ústního přezkoušení.

integrovaný záchranný systém;

základní a ostatní složky IZS;

činnost složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací;

koordinace činnosti složek IZS na taktické a operační úrovni;

operační a informační střediska IZS;

působnosti orgánů obcí a krajů při přípravě a řešení mimořádných;

práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při řešení mimořádných událostí;

opatření ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí;

zásady organizačního uspořádání a činnosti krizových štábů;

dokumentace IZS;

ochrana před povodněmi.

Osnova přednášek:

1.Úvod do studia, legislativa v oblasti IZS, požární ochrany, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a ochrany před povodněmi

2.Vznik, vývoj a struktura IZS

3.Místo a úloha základních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací

4.Místo a úloha ostatních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací

5.Taktické a operační řízení činnosti složek IZS

6.Zásady organizačního uspořádání a činnosti krizových štábů

7.Postavení a úkoly orgánů obcí a orgánů krajů, práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení mimořádných událostí

8.Dokumentace IZS

9.Opatření ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí

10.Ochrana před povodněmi

Osnova cvičení:

1.Vznik, vývoj a struktura IZS

2.Místo a úloha základních a ostatních složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací

3.Taktické a operační řízení činnosti složek IZS

4.Operační a informační středisko GŘ HZS ČR

5.Zásady organizačního uspořádání a činnosti krizových štábů

6.Pracoviště Ústředního krizového štábu

7.Postavení a úkoly orgánů obcí a orgánů krajů, práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení mimořádných událostí

8.Dokumentace IZS

9.Opatření ochrany obyvatelstva při řešení mimořádných událostí

10.Ochrana před povodněmi

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s problematikou integrovaného záchranného systému ve vazbě na provádění záchranných a likvidačních prací, přípravu k řešení a řešení mimořádných událostí a plnění opatření ochrany obyvatelstva, včetně opatření ochrany před povodněmi. Kromě vymezení místa, úlohy a činnosti základních a ostatních složek IZS je cílem studia základní orientace v oblasti taktického a operačního řízení složek IZS v návaznosti na organizaci a činnost krizových štábů na úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů, dále přehled v oblasti dokumentace IZS s důrazem na havarijní plán kraje. V neposlední řadě je to orientace v působnostech a úkolech orgánů obcí a orgánů krajů, stejně tak jako v právech a povinnostech právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení mimořádných událostí.

Studijní materiály:

Legislativa:

zákon č. 239/2000 Sb.

zákon č. 238/2000 Sb. (hl. I. Organizace, řízení a úkoly HZS ČR)

zákon č. 273/2008 Sb. (hl. IV. Spolupráce a další vztahy Policie ČR)

zákon č. 374/2011 Sb.

zákon č. 133/1985 Sb. (§ 26 HZS, část 4. Jednotky požární ochrany)

zákon č. 219/1999 Sb. (část 3., hl. II. Úkoly Armády ČR)

zákon č. 59/2006 Sb. (hl. IV. Havarijní plánování)

zákon č. 254/2001 Sb. (hl. IX. Ochrana před povodněmi)

nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

vyhláška č. 328/2001 Sb.

vyhláška č. 380/2002 Sb.

vyhláška č. 247/2001 Sb. (část 1. Jednotky požární ochrany)

vyhláška č. 240/2012 Sb.

vyhláška č. 103/2006 Sb. (příl. 2 Rozsah a způsob vypracování VHP)

Nelegislativní dokumenty

Směrnice MV č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020

Další doporučená literatura

Katalog typových činnosti složek IZS, MV-GŘ HZS ČR

Integrovaný záchranný systém a požární ochrana (Modul I), MV-GŘ HZS ČR, 2010

Ochrana obyvatelstva (Modul E), MV-GŘ HZS ČR, 2006

Hanuška: Organizace jednotek požární ochrany, SPBI, červená řada č. 13

Šenovský, Adamec, Hanuška: Integrovaný záchranný systém, SPBI, červená řada č. 40

Kratochvílová: Ochrana obyvatelstva, SPBI, červená řada č. 42

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2493506.html