Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Komunikační prostředky IZS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBPKP KZ 4 8P+6C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky komunikačních prostředků integrovaného záchranného systému a vštípit jim teoretické základy fyzikálních principů používaných technologií. Pro navazující předměty v oblasti havarijního a krizového plánování a řízení bude důraz položen na zvládnutí terminologie a správné pochopení legislativního rámce v této oblasti a seznámení s konkrétními zavedenými spojovacími prostředky.

Požadavky:

Požadavky:

- zpracování a přednesení prezentace v rozsahu 8 až 10 minut,

- minimálně 70% účast a aktivní vystoupení na cvičeních,

- aktivita na cvičeních bude hodnocena a brána jako jeden z předpokladů udělení zápočtu,

- bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOS není možné realizovat zkoušku.

Zkouška:

- přezkoušení testem, požadavek 75% úspěšnosti,

- zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí; ústní přezkoušení pouze v případě nejasného hodnocení testu, nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

- hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně.

Tematické okruhy ke zkoušce:

1. Fyzikální principy komunikace,

2. Principy konstrukce komunikačních systémů,

3. Konstrukce antén a anténních systémů,

4. Topologie a typy počítačových sítí, komunikační technologie, lokální a vzdálené přístupy,

5. Legislativní rámec, bezpečnost radiové a datové komunikace,

6. Komunikační prostředky v integrovaném záchranném systému,

7. Národní síť integrovaného systému PEGAS,

8. Využití internetu jako zdroje dat ve prospěch IZS.

Osnova přednášek:

Přednášky:

1. Úvod do studia předmětu - Komunikační prostředky integrovaného záchranného systému - historie a vývoj komunikačních prostředků;

2. Vznik elektromagnetických sil a jejich šíření v prostoru;

3. Principy konstrukce komunikačních systémů;

4. Konstrukce antén a anténních systémů;

5. Komunikační technologie, lokální a vzdálené přístupy;

6. Klasifikace a dělení sítí;

7. Legislativní rámec, bezpečnost radiové a datové komunikace;

8. Komunikační prostředky v integrovaném záchranném systému I.;

9. Komunikační prostředky v integrovaném záchranném systému II.,

10. Exkurze na operační středisko HZS Kladno;

11. Národní síť integrovaného systému ?PEGAS?;

12. Zásady provozu v radiových sítích I.;

13. Zásady provozu v radiových sítích II.;

14. Využití internetu jako zdroje dat ve prospěch IZS nové technologie komunikace.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Komunikační prostředky používané do rozvoje radiokomunikačních systémů;

2. Rozbor základních fyzikálních principů šíření elektromagnetických vln;

3. Základní principy konstrukce radiových vysílačů a přijímačů;

4. Principy konstrukce anténních systémů;

5. Komunikační technologie a parametry digitálních spojů;

6. Rozbor topologie a typů počítačových sítí;

7. Bezpečnost radiové a datové komunikace;

8. Radiokomunikační systém PEGAS;

9. Základní protokoly internetu;

10. Jaké důležité veřejně přístupné informační systémy jsou dostupné z internetu;

11. Kontrola úloh, zápočty

12. Smysl a princip komunikace v IZS

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o teorii a praxi komunikačních prostředků integrovaného záchranného systému a důležitých kategoriích nezbytných pro výkon řídící funkce v oblasti komunikace v krizovém řízení. Dalším cílem je poskytnout praktické návody pro konkrétní postupy v řadě typických situací v oblasti komunikace v krizových situacích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Myslík Jiří: Elektromagnetické pole - základy teorie, BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-86056-43-0

Karel Daněk, Moderní rádiový přijímač - kniha o jeho návrhu; nakladatelství BEN - technická literatura, 2005, ISBN 80-7300-142-X

Procházka Miroslav: Antény - encyklopedická příručka, BEN - technická literatura, 2005, ISBN 80-7300-166-7

Josef Dobeš, Václav Žalud: Moderní radiotechnika;

Šenovský M., Adamec V., Hanuška Z.: Integrovaný záchranný sytém, Edice Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství spektrum, 2005, 157 s., ISBN 80-86634-65-5

Doporučená literatura:

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky

Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. a navazující zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem

Plán využití rádiového spektra, zveřejněným v Telekomunikačního věstníku

Bedřich Sedlák, Ivan Štoll: Elektřina a magnetismus, Academia, 2002, ISBN 80-200-1004-1

Jaroslav Pospíšil: Kmity a vlnění II část 2.3.2 Maxwellovy rovnice elektromagnetického vlnění

Matuszczyk Jacek: Antény prakticky - popisy konstrukcí, parametry, principy funkce antén, BEN - technická literatura, 2003, ISBN 80-7300-178-0

Odborná periodika a portály krizového řízení na webu:

www.mvcr.cz

www.mzcr.cz

www.ctu.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2490906.html