Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Praktická čeština a rétorika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04PCESR Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz se zaměřuje v první části na ortografická, morfologická a stylizační cvičení, ve druhé části na funkční styly, zejména odborný styl a jeho typické útvary, dále na zásady rétoriky, prezentace a napsání a obhajobu závěrečné práce. Vlastní prezentace projektu na zvolené odborné téma.

Požadavky:

Solidní znalosti českého jazyka na úrovni maturity

Osnova přednášek:

Na základě povinné a doporučené literatury

(http://people.fjfi.cvut.cz/pavliiva) jde o tuto učební látku:

ortografická (nové kodifikované jevy), morfologická, syntaktická a stylizační cvičení

zásady odborného stylu

abstrakt

zásady sepsání odborného článku

technika psaní a obhajoby bakalářské a diplomové práce

rétorika, rétorická cvičení

prezentace

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Upevnění, rozšíření a prohloubení znalostí nových jevů ortografie, dále pak znalostí morfologie (nově kodifikované jevy z oblasti zájmen, substantiv, číslovek), syntaxe (složitá souvětí, kondenzace vyjadřování pomocí polovětných vazeb a jmenného vyjadřování), dále pak znalosti ze stylistiky s ohledem na odborný styl.

Schopnosti:

Umět napsat odborný referát, k němu abstrakt a tento pak transformovat do mluveného projevu. Dokázat pracovat s literárními prameny a příslušnými jazykovými prostředky v rámci vytváření prezentace, prakticky využít příslušných rétorických prvků a předvést před publikem prezentaci na co nejlepší jazykové a rétorické úrovni.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Čmejrková, Daneš, Jak napsat odborný text, Leda 1999

[2] J. Kohout, Rétorika - umění mluvit a

jednat s lidmi, Management Press 1999

[3] C. Nöllke, Umění prezentace, Grada Publishing, 1999

Doporučená literatura:

[4] I. Pavlíková, Praktická čeština a rétorika

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, projekční a počítačová technika

Poznámka:

Praktická čeština a rétorika 04 PCESR

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24896705.html