Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zpracování signálů a dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZSD KZ 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Cílem je naučit studenty aplikovat teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku při zpracování výsledků experimentu a připravit je pro aplikaci těchto teorií ve fyzice. Velmi podrobně je probírána regrese, zvláště se zaměření na prověrku modelu, předpokladu a použitých dat. Diskrétní Fourierova transformace je vysvětlena a aplikována pro dekonvoluci, potlačení šumu a detekci signálu. Úvod do teorie náhodných procesů je přípravou pro další fyzikální přednášky.

Požadavky:

Matematická analýza I,II

Osnova přednášek:

1. Chyby a přesnost měření

2. Základy počtu pravděpodobnosti, charakteristiky rozdělení pravděpodobnosti

3. Náhodný vektor a jeho charakteristiky, limitní věty počtu pravděpodobnosti

4. Základy matematické statistiky, náhodný výběr

5. Základy teorie odhadu

6. Testování statistických hypotéz

7. Regrese - výpočet koeficientů a odhad chyb, použití vah v metodě nejmenších čtverců, lineární a linearizovatelné modely

8. Regrese - kontrola modelu a dat, nelineární modely, robustní metody

9. Diskrétní Fourierova transformace a její užití

10. Eliminace sumu a rozpoznávání malých signálů v šumu

11. Teorie náhodných procesů

12. Stacionární náhodné procesy, autokorelační funkce signálu a náhodného procesu

13. Markovovy řetězce a procesy, finitní pravděpodobnosti

Osnova cvičení:

1. Základní rozdělení a jejich charakteristiky

2. Příklady testování hypotéz

3. Příklady lineární regrese

4. Diskrétní Fourierovy transformace

5. Příklady použití konvoluce, korelace a autokorelační funkce

Cíle studia:

Znalosti:

Získání znalostí z teorii pravděpodobnosti a matematické statistiky, regresní analýzy se zaměření na prověrku modelu, předpokladu a použitých dat, diskrétní Fourierovy transformace a teorie náhodných procesů.

Schopnosti:

Aplikovat teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku při zpracování výsledků experimentu a v teoretické fyzice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] V. Beneš, G. Dohnal, Pravděpodobnost a matematická statistika, doplňkové skriptum, ČVUT, fakulta strojní, 1993

Doporučená literatura:

[2] J. Anděl,Statistické metody, Matfyzpress, Praha 1993

[3] J. Likeš, J. Machek, Matematická statistika, SNTL, 1988

[4] B.R. Levin, Teorie náhodných procesů a její aplikace v radiotechnice, SNTL, Praha 1965

Poznámka:

uzavřeno na žádost O. Klima 10. 9. 2015, znovuotevřeno 29.9.2016, na rok

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24712305.html