Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Jaderná a radiační fyzika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16JR1 Z,ZK 6 4+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Vývoj názorů na mikrosvět a radiační fyziku, relativistické a kvantové vlastnosti, základní charakteristiky atomu a jádra, vazbová energie, měření hmotnosti a průměru jader, jaderné momenty, izospin, nejdůležitější jaderné modely. Obecné charakteristiky interakce ionizujícího záření s látkou, interakce záření alfa, beta, gama a neutronového, průchod svazků záření látkou, účinky záření na látku.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Stručný přehled historického vývoje jaderné a radiační fyziky

2. Nejdůležitější problémy a směry v současné jaderné a subjaderné fyzice

3. Fyzikální veličiny v makrosvětě a v mikrosvětě

4. Relativistická a kvantová fyzika

5. Měření v mikrosvětě, účinné průřezy

6. Základní charakteristiky atomového jádra

7.Metody stanovení hmotnosti jader a atomů, hmotnost neutronu

8. Vazbová energie jader a jejich stabilita, nukleonová vazbová energie a energetické plochy

9. Vazbová energie částí jádra vůči jádru, nukleonová stabilita

10. Metody pro stanovení rozměrů atomového jádra

11.Jaderné momenty

12. Další kvantové charakteristiky jader (statistika, parita, izospin)

13. Modely atomových jader - obecné charakteristiky

14. Kapkový model jádra, Weizsäckerova formule

15. Slupkový model jádra

16. Zobecněný model jádra

17. Vlastnosti nejdůležitějších částic v radiační fyzice

18. Obecné charakteristiky interakce ionizujícího záření s látkou

19. Interakce těžkých nabitých částic s látkou, lineární brzdná schopnost, dosah

20. Energetické ztráty elektronů při průchodu látkou

21. Čerenkovovo záření

22. Mechanismy interakce záření gama a X s látkou

23. Průchod svazku fotonů látkou, vzrůstový činitel

24. Součinitele zeslabení, přenosu energie a absorpce energie

25. Mechanismy interakce neutronů s látkou

26. Veličiny popisující chování neutronů v látce

27. Energetické stavy elektronů v látkách

28. Efekty vyvolané v látce ionizujícím zářením - ionizace a excitace, vývin tepla

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] L. Musílek: Úvod do fyziky ionizujícího záření, Praha, SNTL 1979

[2] K.N. Muchin: Eksperimental'naja jaděrnaja fizika I. Moskva, Eněrgoatomizdat

1983

Doporučená literatura:

[3] S. Usačev a kol.: Experimentálna jadrová fyzika. Bratislava, Alfa 1982

[4] J.S. Lilley: Nuclear Physics - Principles and Applications. Chichester,

Wiley 2001

Poznámka:

Předmět přejmenován na 16JRF1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24707805.html