Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Prezentace a interpretace textu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04ABI Z 3 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Hana Čápová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Cílem kurzu je připravit studenty na samostatné prezentování problémů či prací z jejich oboru studia. Studenti se seznámí se zásadami, technikou a strategií prezentace. Součástí kurzu je také nácvik diskuse k vyslechnutým prezentacím - vyjadřování názoru, souhlasu a nesouhlasu. Student bude umět reagovat na připomínky k vlastní prezentaci, což může uplatnit při obhajobě bakalářské práce. Dále se seznámí se základní strukturou a s pravidly psaní bakalářské práce.

Požadavky:

Dobrý jazykový základ opírající se o všechny předchozí kurzy programu Aplikovaná informatika.

Osnova přednášek:

Příprava prezentace, technika a metody prezentace problému, volba přiměřených jazykových prostředků, diskuse k přednesenému problému, vyjadřování názoru, souhlasu, nesouhlasu, hodnocení prezentací. Psaní shrnutí, abstraktu, zásady pro citace, parafrázování, plagiátorství. Základní stavba bakalářské práce.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Specifické morfologické, syntaktické a lexikální jazykové prostředky využívané v technickém jazyce ve formálním ústním projevu, pravidla a zásady pro prezentaci, vyjadřování souhlasu, nesouhlasu, názoru.

Schopnosti:

Prezentovat problém ze svého oboru pomocí vhodných jazykových prostředků, diskutovat o předneseném odborném problému, vyhledat a vhodným způsobem interpretovat relevantní informace z odborného textu, napsat shrnutí a abstrakt.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

materiály připravené na KHVJ

Doporučená literatura:

[1] M.Powell, Presenting in English. LIP Business 1999

[2] S. Sweeney, English for Business Communication, Cambridge University Press 1990

[3] slovníky

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24537505.html